divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra O


 • O’Connor, D. J. (ed.)

  • Historia crítica de la filosofía occidental, Buenos Aires, Paidós, 1967-1968.[Classe]

 • Oleza, Joan i Josep-Lluís Sirera Turó

  • Història i literatures, València, ed. Institució Alfons el Magnànim, 1985, pàg. 7-150.[*]

 • Oleza, Joan

  • «La literatura en català al País Valencià», Trellat, 3, 1981, pàg. 26-35.[L5é]

 • Oleza, Joan

  • «La novel·la catalana al País Valencià: entre l’espectativa i l’amenaça», Saó, 73, novembre 1984, pàg. 18-24.[*L5é]

 • Oliva, Salvador

  • «Aspectes temàtics al Nabí de Jospe Carner», ..., ..., ..., pàg. 111-134.[*L5é]

 • Oliva, Salvador

  • Introducció a la mètrica, Barcelona, ed. Quaderns Crema, Assaig, 1986, pàg. 7-111.[*]

 • Oller, Dolors

  • «Josep Carner: de la llei i de la gràcia», ..., ..., ..., pàg. 91-109.[*L5é]

 • Oller, Francesc

  • Vocabulari de navegació, Barcelona, ed. Noray, 1995, pàg. 7-132.[*]

 • Orellana, Marc Antoni

  • Catálogo d’els pardals de l’albufera de Valencia, València, ‘facsímil’, (1795).[*]

 • Oriol Dauder, Joan A. i Joan Oriol i Giralt

  • Diccioanri de figures retòriques, Barcelona, ed. Llibres de l’índex, 1996 (1995), pàg. 7-249.[*]

 • Ortega y Gasset, José

  • La rebelión de las masas, ed. Optima, 1997 (1929), pàg. 7-295.[*]

 • Ortuño, Marina

  • «Els lèxics especialitzats» dins solà, J. (ed.), Sobre lexicografia catalana actual, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 41-58.[*]

 • Osborne, Robin

  • La Grecia clásica, Barcelona. ed. Crítica, 2002 (2000), pàg. 7-318. [*]

 • Osgood

  • Psicolingüística, Barcelona, ed. Planeta, 1974.[Classe]

 • Otero, Carlos-Peregrín

  • Evolución y revolución en romance I. Mínima introduccion a la fonología, Barcelona, ed. SeiX Barral, 1971.[Dual]

 • Otero, Carlos-Peregrín

  • Evoución y revolución en romance II. Mínima introducción a la diacronía, Barcelona, ed. Seix Barral, 1976.[Dual]

 • Otos, Pilar, M.ª Luisa Pardo, Elena E. Rodríguez

  • Vocabulario de Codicología, Madrid, ed. Arco/Libros, 1997, pàg. 5-390.[*]