dimecres, 25 de juliol de 2007

Lletra A


 • Ardit, M.
  • La inquisició al País Valencià, València, ..., 1970.[brac]

 • Arenas, Carme i Núria Cabré
  • Les avantguardes a Europa i a Catalunya, Barcelona, ed. La Magrana, col. L'Esparver, 1990, 250 pàg. [ET303]

 • Armangué i Herrero, Joan
  • «Les primeres "Ordinacions" del Castell de Càller», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 5-19.[*]

 • Arnan, M.
  • «Sobre el canvi de co en qua en el català preliterari», Estudis Romànics, XII, Barcelona, 1963-1968 [1970], pàg. 213-219.[Dual]
 • Attali, Jacques i Marc Guillaume
  • El antieconómico, trad. es. Pedro Lleonart i Victoria Subirats, Barcelona, ed. Editorial Labor, 1976, pàg. 7-322.[*]
 • Averçó, L. d'
  • Torcimany, 2 vol., Barcelona, CSIC, 1956.

 • Avroux, S. i J. C. Chevalier
  • La linguistique fantastique, París, ed. J. Clims, Denoël, 1985.[Mollà2]

 • Aymà-Aubeyzon, Josep M.
  • «El pla troncal general. Proposta d’esquema bàsic per al desenvolupament de la normalització lingüística», Revista de Llengua i Dret, 18, desembre 1989, pàg. 171-190.[*PL]

 • Aymà-Aubeyzon, Josep M.
  • Allò que no se sol dir de la normalització lingüística, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 7-178.[*PL]

 • Abadal, Joan
  • Diccionari de filatèlia, Barcelona, Ediciones Fausí, 1987, pàg. 7-221.[*]

 • Acadèmia Valenciana de la Llengua

  • LUEV. Llei d’ús i ensenyament del valencià. Elaboració i desplegament, València, ed. AVL-Generalitat Valenciana, 2003, pàg. 5-140.[*]

 • Acevedo, Juan

  • Para hacer historietas, Madrid, ed. Popular, 1992, pàg. 5-220.[*]

 • Adell Cerdà, Vicenta

  • Recull de refranys valencians, València, ed. Denes, 2002, pàg. 7-137.[*]

 • Adorno, T. W.

  • Notas sobre literatura, Barcelona, Ariel, 1962.[JBS]

 • Agard, F. B.

  • «A new look at linguistic Split in Romance», dins saltarelli & wanner (ed.). [Dual]

 • Agencia Efe

  • Manual de español urgente (Novena edición corregida y aumentada del Manual de estilo de la Agencia Efe, Madrid, Cátedra, 1992, pàg.7-222.[*]

 • Aguirre, J. M.

  • Calisto y Melibea: amantes cortesanos, Saragossa, ..., 1962.

 • Aimard, P.

  • Les troubles du langage chez l'enfant, París, PUF, 1984.

 • Ainaud, Jordi, Anna Espunya i Dídac Pujol

  • Manual de traducció anglès-català, Barcelona, ed. Eumo, 2003, pàg. 5-397.[*]

 • Alarcón, José Manuel

  • Programación en JavaScript, Madrid. ed. Anaya, 2000, pàg. 5-288.[*]

 • Alarcos Llorach, E. i altres

  • La adquisición del lenguaje por el niño, Buenos Aires, ed. Nueva Visión, 1976.

 • Alarcos Llorach, E.

  • «Algunas consideraciones sobre la evolución del consonantismo catalán», dins catalán (ed.) II. [*][Dual]

 • Alarcos Llorach, E.

  • «La constitució del vocalisme català», dins Estudis de lingüística catalana, Barcelona, 1983 (1960).[*]

 • Alarcos Llorach, E.

  • Estudis de lingüística catalana, Barcelona, ed. Edicions 62, 1983 (1959). [Dual]

 • Alberch Fugueras, Ramón i José Ramón Cruz Mundet

  • ¡Archívese! Los documentos del poder. El poder de los documentos, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1999, pàg. 7-203.[*]

 • Albesa, Carles i Jordi Mir

  • Diccionari d’esports de muntanya, Bacelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 5-212.[*]

 • Alcaraz Ramos, Manuel, Ferran Isabel i Vilar i Josep Ochoa (eds.)

  • Vint anys de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, València, ed. Bromera, 2005, pàg. 5-358.[*]

 • Alcaraz Ramos, Manuel

  • El régimen jurídico de las lenguas en la Comunidad Valenciana, Alacant, ed. Universitat d'Alacant, 1999, pàg. 7-205.[*]

 • Alcover, A. M. i Francesc de Borja Moll

  • Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, ed. Moll, 1926-1968, 10 vol. [Dual] [*]

 • Alcover, A. M. i Francesc de Borja Moll

  • La flexió verbal en els dialectes catalans, ed. Publicacions de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 1929-1933. [Dual]

 • Alcover, A. M.

  • «Una mica de dialectologia catalana», dins Bolletí del Diccionari de la llengua catalana, IV, Palma de Mallorca, 1908, pàg. 194-393. [Dual]

 • Alegre, Montserrat, Jordi Lleonart i Joan Veny

  • Espècies pesqueres d’interés comercial, ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pàg. 3-64.[*]

 • Alegret i Sanromà, Salvador

  • Diccionari de l’utillatge químic, Barcelona, ed. IEC, 1975, pàg. 5-60.[*]

 • Alemany Ferrer, Rafael (a cura de)

  • Ausiàs March: textos i contextos, Barcelona, ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - PAM, 1997, pàg. 5-408.[*]

 • Alemany Ferrer, Rafael (a cura de)

  • Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, 1987, pàg. 5-182. [*]

 • Alonso Catalina, Vicent

  • Trajecte circular, Barcelona, ed. Edicions Bromera, 2003, pàg. 5-343.[*]

 • Alonso Cortés, Á.

  • Lingüística general. Segunda edición corregida y aumentada, Madrid, ed. Cátedra, 1992, pàg. 7-374.[Dual] [*]

 • Alonso, D.

  • «"Tirant-lo-Blanc", novel·la moderna», dins Primavera temprana de la literatura europea, Madrid, ed. Guadarrama, 1961, pàg. 203-253.[*]

 • Alonso, D.

  • «Comentari estilístic de "la vaca cega" de Joan Maragall», dins Garolera, Narcís: Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelona, ed. Curial, 1985 (1963), pàg. 7-12. [*]

 • Alonso, D.

  • «Las correspondencias arábigo-españolas en los sistemas sibilantes», Revista de Filología Hispánica, 8, Buenos Aires, 1946. [Dual]

 • Alonso, D.

  • La fragmentación fonética peninsular, Madrid, ed. CSIC, 1962. [Dual]

 • Alpera. L.

  • «La concepció de l'amor al "Tirant lo Blanc", dins alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Universitat d'Alacant, 1987, pàg. 25-36. [*]

 • Alpera. L.

  • Sobre poetes valencians i altres escrits, Barcelona, ed. Institut de Cultura Juan Gil Albert / PAM, 1990, 158 pàg. [Dual][EL335]

 • Alsina i Català, C., Gaspar Feliu i Montfor i Lluís Marquet i Ferigle

  • Diccionari de les mesures catalanes, Barcelona, ed. Curial, Manuals, 1996, pàg. 5-264.[*]

 • Alturo i Perucho, Jesús

  • El llibre manuscrit a Catalunya. Orígens i esplendor, Barcelona, ed. Editorial 92, 2001, pàg. 7-291.[*]

 • Amador de los Ríos, J.

  • Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, ..., 1960 (1875).[Fus 18]

 • Amery, Heather, Stephen Cartwright i Lukian Kergoat

  • Les 1000 premiers mots en breton, Roazhon, ed. Skol An Emsav, 2001 (1979), pàg. 3-65.[*]

 • Anderson, J. M.

  • Aspectos estructurales del cambio lingüístico, Madrid, Gredos, 1977.[Dual]

 • Andrés, M.

  • «Corrientes culturales en tiempo de los Reyes Católicos y recepción de Erasmo», Santander, ..., 1986. [Fus18]

 • Angenot, M.

  • «L'"intertextualité": enquête sur l'émergence et la diffusion d'un champ notionnel», La revue des sciences humaines, T. LX, núm. 189, gener - març, 1983, pàg. 121-281.

 • Anglada, Maria Àngels.

  • «El doble mite de "Faula d'Orfeu" de Josep Sebastià Pons», Reduccions, 5, juliol de 1978, pàg. 59- ...

 • Anglade, J.

  • Grammaire de l'ancien provençal, París, ..., 1921.

 • Aparici Izquierdo, Ricardo, Antoni Conca Ferrús, Fernando García Alonso i Rafael Mahiques Santandreu

  • Bolets de la Vall d’Albaida, València, ed. Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, 1996, pàg. 3-190.[*]

 • Aracil, Lluís-Vicent

  • «"Llengua nacional": una crisi sense crítica?», Límits, 1, Barcelona, Empúries, 1986, 9-23.

 • Aracil, Lluís-Vicent

  • «Introducció» a Les xiquetes de l'entresuelo i Tres forasters de Madrid, d'Eduard Escalante, ..., ..., pàg. 9-88.

 • Aracil, Lluís-Vicent

  • «La llengua dels avis al País Valencià. Una cronologia trabucada?», dins Dir la realitat, Barcelona, ed. PPCC, 1983, pàg. 155-170.

 • Aracil, Lluís-Vicent

  • Dir la realitat, Barcelona, ed. PPCC, 1983, pàg. 5-298.[*]

 • Aragó i Gassiot, Josep Ramon

  • Diccionari de ciències ambientals, Barcelona, ed. Edicions 62, 2000, pàg. 5-311.[*]

 • Aranda, J. C. i altres

  • Guía de las aves del P. N. del Carrascar de la Font Roja, València, Generalitat Valenciana, 1998 (1996), pàg. 5-178.[*]

 • Aramón Andreu, Magdalena i Carolina Rigo Guasch

  • Recull de gentilicis, Palma, Universitat de les Illes Balears - Govern de les Illes Balears, 2002, pàg. 7-119.[*]

 • Archer, R.

  • «Problemes d'unitat i d'estructura en tres poemes d'Ausiàs March», Llengua & Literatura, 2, ..., 1987, pàg. 133-154.

 • Arciniega García, Luis

  • El Palau dels Borja a València, València, ed. Corts Valencianes, 2003, pàg. 7-334.[*]

 • Arendt, Hannah

  • Los orígenes del totalitarismo, Madrid, ed. Taurus, 2004 (1951), pàg. 7-618.[*]

 • Aritzeta, Margarida

  • Diccionari de termes literaris, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997 (1996), pàg. 5-217.[*]

 • Arnau i Segarra, Pilar

  • «Primera aportació a l'epistolari del republicà mallorquí Pere Capellà», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 189-202.[*]

 • Arróniz-Hidalgo, José Guillermo

  • Diccionari de citacions i frases de renom, ed. Claret, pàg. 5-480.[*]

 • Arsuaga, Juan Luis

  • El collar del neandertal, Barcelona, ed. Nuevas Ediciones de Bolsillo, 7-405.[*]

 • Artigues, Antoni i Rosa Calafat

  • Ecologia lingüística, Barcelona, ed. La Busca, 1998, pàg. 5-94.[*]

 • Asensi, Josep i Covadonga Tirado

  • La vegetació al nostre medi, València, ed. 3 i 4, 1990, pàg. 9-389.[*]

 • Associació d’estudis fallers

  • La festa de les falles, València, ed. Consell Valencià de Cultura, 1996, pàg. 7-186.[*]

 • Aullé, Fina i Grahame J. Evans

  • Diccionari de paranys de traducció anglés-català (false friends), Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1999, pàg. 5-255.[*]