divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra V • Ventura i Subirats, Jordi

  • Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1978.[H5é]

 • Ventura i Subirats, Jordi

  • La bíblia valenciana, Barcelona, ed. Curial, 1993, pàg. 5-237.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Contacte i contrast de llengües i dialectes, València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-272.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • «La dialectologia catalana: realitats i perspectives», ..., ..., pàg. 383-423.[*D5é]

 • Veny i Clar, Joan

  • «Sobre els occitanismes del rossellonès», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 441-494.

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia), Palma, ed. Moll (1982) 1986, pàg. 11-249.[*Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars, Barcelona, ed. Dopesa, 1978.[Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Estudis de geolingüística catalana, Barcelona, ed. Edicions 62, 1984 (1978), pàg. 5-278.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Introducció a la dialectologia catalana, Barcelona, ed. Enciclopèdia catalana, Biblioteca Universitària, 1986 (1985), pàg. 11-230.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua històrica i llengua estàndard, Barcelona, ed. Universitat de València, 2001, pàg. 7-268.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua i entorn natural, Barcelona, ed. Edicions 62, 2001, pàg. 7-270.[*]

 • Vergés, Josep C.

  • Corruptors i corruptes, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1999, pàg.5-178.[*]

 • Vernet, Jaume (coord.), Eva Pons, Agustí Pou, Joan Ramon Solé i Anna Maria Pla

  • Dret lingüístic, Barcelona, ed. Cossetània Edicions, 2003, pàg. 3-303.[*]

 • Vernet, Juan

  • Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, ed. Acantilado, 2006 (1999), pàg. 7-560. [*]

 • Viana, Amadeu (a cura de)

  • Sintaxi. Teoria i perspectives, Barcelona, ed. Pagès Editors, 1993, pàg. 7-252.[*]

 • Viana, Amadeu

  • «Els cinc rellotges de Martin Joos», L’Espill, 23-24, 1987, pàg. 43-59.

 • Viaplana i Lleonart, Joaquim

  • Dialectologia, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1996, pàg. 7-277.[*]

 • Viché, Mario

  • Intervención sociocultural, València, ed. Federación Valenciana de Animación i Cultura Popular, 1989, pàg. 7-214.[*PL]

 • Viciano, Pau

  • La temptació de la memòria, València, ed. 3 i 4, pàg. 7-221.[*]

 • Vida, Antal i Tamás Kótai

  • 365 peces, Barcelona, ed. Könemann, 2006, pàg. 9-399. [*]

 • Vidal Alcover, Jaume

  • «Pròleg», dins Espriu, Salvador, El caminant i el mur, Barcelona, ed. Edicions 62, L’Escorpï Poesia, 1983, pàg. 5-14.[*]

 • Vidal Manzanares, César

  • Diccionario de los papas, Barcelona, ed. Ediciones Península, pàg. 5-143.[*]

 • Viehweg, Theodor

  • Tópica y jurisprudencia, Madrid, ed. Taurus, 1964 (1963), tít. or.: Topik und Jurisprudenz, Munic, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlugen, pàg. 7-157.[*]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • La dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, ..., 1987.[Fus18]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • «La Itàlia medieval en les narracions eiximenianes», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 21-30.[*]

 • Viera, David J.

  • «¿Influyó el Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (1340-1409) en el De Institutione Feminae Christianae de Juan Luis Vives?», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, liv, 1978, pàg. 145-155.[Fus18]

 • Vilà i Comajoan, Carme

  • Sintaxi bàsica del català, Barcelona, ed. Barcanova, 1990, pàg. 7-156.[*]

 • Vila i Comaposada, Marc-Aureli

  • Aportació a la terminologia geogràfica catalana, Barcelona, ed. IEC, 1998, pàg. 5-236.[*]

 • Vila, M. Neus i altres

  • Así son los diccionarios, Lleida, ed. Universitat de Lleida, 1999, pàg. 7-242.[*]

 • Vila Moreno, Alfonso

  • La lengua valenciana en la administración parroquial (siglos XVII a XIX), València, ed. Del Cenia al Segura, 1983, pàg. 7-286.[*]

 • Viladot i Presas, M. Àngels

  • «L’adquisició d’una segona llengua» dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 81-103.[*PL]

 • Villalón, Cristóbal de

  • El scholástico, Barcelona, ed. Crítica, 199 (s. XVI), pàg. VII-LV/1-488.[*]


 • Villaplana Ferrer, Jesús

  • Biologia i mites dels ocells, Simat de la Valldigna, ed. Edicions La Xara, 2003, pàg. 5-144.[*]

 • Villarrúbia, Joaquim

  • Els nostres insectes. Converses de divulgació entomològica, Barcelona, ed. Barcino, 1989, pàg. 5-324.[*]

 • Vinyoles, Joan J. i Ramon Piqué

  • Diccionari eròtic i sexual, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989, 464 pàg.[el289]

 • Voltaire, François Marie Arouet

  • Diccionario filosófico, Madrid, ed. Temas de Hoy, 1995.[*]

Lletra U


 • Unesco

  • Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge, Barcelona, ed. centre Unesco de Catalunya, 1992, pàg. 5-25.[*]

 • Universita Politècnica de Catalunya

  • Fitxes de normalització lingüística. 1, Barcelona, ed. UPC, 1991 (1989), pàg. 7-259 + addenda.[*]

 • Universitat Autònoma de Barcelona

  • Els signes de puntuació, Barcelona, ed. UAB, 1995 (1993), pàg. 5.103.[*]

 • Universitat Politècnica de Catalunya

  • Dubtes lingüístics més freqüents, Barcelona, ed. UPC, 1996, pàg. 3-50.

 • Urgell i Xambó, M. Dolors, i Carola Duran i Tort

  • Vocabulari de la gestió del risc financer, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 3.32.[*]

 • Urgell i Xambó, M. Dolors, i Carola Duran i Tort

  • Vocabulari econòmico-administratiu, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1988, pàg. 1-235.[*]

 • Usó Ballester, M. Dolors (ed.)

  • Ensenyament/aprenentatge de llengües, Castelló de la Plana, ed. Universitat Jaume I, 1994, pàg. 7-207.[*-préstec: AG]

Lletra T


 • Tabucchi, Antonio

  • Un baúl lleno de gente, Madrid, ed. Huerga y Fierro, 1997 (1990), pàg. 7-189.[*]

 • Talamoni, Jean-Guy

  • Diccionari d'expressions corses comentades, Barcelona, ed. Llibres de l'Índex, 2006 (2004), pàg. 5-190.[*]

 • Tarancón, Manuel

  • «Tirant lo Blanch y los ideales de la época», dins Literatura valenciana del s. XV, Colón, G. i..., València, Consell Valencià de Cultura, 1991, pàg. 67-90.[*]

 • Tate, R. B.

  • «Margarit i el tema dels gots», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 151-168.

 • Taubira, Christiane i André Castaldo

  • Codes noirs. De l'esclavage aux abolitions, Saint-Herblain, ed. Dalloz, 2006, pàg. V-XXXIX/1-150.[*]

 • Tavani, Giuseppe

  • «Literatura i societat a Barcelona entre la fi del s. XIV i el començament de xv», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 7-40.

 • Tekavčić, Pavao

  • Grammatica storica dell’italiano. Volume I: fonematica, Bolonya, ed. Il Mulino, 1974 (2.ª ed.). [Dual]

 • Televisó de catalunya

  • Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-235.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de comptabilitat, Barcelona, ed. Fundació Barcelona-Termcat, 1994, pàg. 7-163.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de comunicació empresarial, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1999, pàg. 5-306.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de gestió ambiental, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1997, pàg. 7-271.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de lingüística, ed. Fundació Barcelona - termcat, Centre de Terminologia, 1992. [*UV]

 • Termcat

  • Diccionari visual de la construcció, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994.[*]

 • Termcat

  • Lèxic d’art gràfiques i edició, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 7-35.[*]

 • Termcat

  • Lèxic de pasta, paper i cartó, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1995, pàg. 5-55.[*]

 • Termcat

  • Lèxic de productes químics, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994, pàg. 5-39.[*]

 • Termcat

  • Manlleus i calcs lingüístics en terminologia, Barcelona, ed. Eumo/Termcat, 2005, pàg. 5-86.[*]

 • Terrado, Javier (ed.)

  • Toponimia. Más allá de las fronteras ligüísticas, Lleida, ed. Universitat de Lleida, 1998, pàg. 5-122.[*]

 • Terricabras, Josep-Maria

  • Pensem-hi un minut, Barcelona, ed. Pòrtic, 2004, pàg. 5-125.[*]

 • Terricabras, Josep-Maria i altres

  • Què ens expliquen, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2006, pàg. 7-125.[*]

 • Terry, Arthur

  • «L’”Oda nova a Barcelona” de Joan Maragall», dins Garolera, Narcís, Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelna, ed. Curial, 1985 (1963), pàg. 13-21.[*]

 • Teurtrie, Danie, Jean Vicq i Michel Coudray

  • Le cidre, Bordeaux, ed. Éditions Jean-Paul Gisserot, 2003, pàg. 1-32.[*]

 • Thomas, Jacqueline M.-C., L. Bouquiaux i F. Cloarec-Heiss

  • Initiation à la phonétique. Phonétique articulatoire et phonétique distinctive, París, ed. Presses Universitaires de France, 1976.[RFM]

 • Todolí cervera, Júlia

  • Els pronoms personals, Saragossa, 1998, ed. Universitat de València, 9-151.[*]

 • Torquemada Cid, Ricard

  • Fórmula Barça. Viatge a l'interior d'un equip que ha descobert l'eternitat, Valls, ed. Cossetània Edicions, 2012, pàg. 5-189.[*]

 • Torrent-Lenzen Aina

  • «Indexicalitat i comunicació verbal d'emocions en català», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 257-284.[*]

 • Torres, Augusto M.

  • Diccionario Espasa cine español, Madrid, ed. Espasa, 1996, pàg. VII-X/1-548.[*]

 • Tory Peterson, Roger i Guy Mountfort, P. A. D. Hollom

  • Guia dels ocells dels països catalans i d’Europa, Barcelona, ed. Omega, 1995 (1993), pàg. 5-325+...[*]

 • Totosaus, Josep M.

  • «Per a una lectura cristiana de ‘Nabí’», ..., ..., pàg. 73-76.[*L5é]

 • Tovas, Antonio

  • «...» (?), ..., ..., Investigación y Ciencia, octubre 1981, pàg. 135-137.

 • Tramoyeres Blasco, Luis

  • Catálogo de los periódicos de Valencia, València, ed. París-Valencia, 19...[*]

 • Triadú, Joan

  • «Josep Carner, el castellà i els castellans», ..., ..., pàg. 19-21.[*L5é]

 • Tribak, Saïd

  • Introducció a l’aprenentatge de la llengua àrab, Tarragona, ed. El Mèdol, 1998, pàg. 3-108.[*]

 • Tshichold, Jan

  • El abecé de la buena tipografía, València, ed. Campgràfic, 2002, pàg. 5-126.[*]

 • Tudela i Penya, Joan

  • El català a l’administració de la Generalitat, ed. Generalitat de Catalunya, 118 pàgines.

 • Turell i Julià, M. Teresa

  • «El comportament lingüístic: els grups socials», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 104-132.[*PL]

 • Tuson i Valls, Amparo

  • «El comportament lingüístic: l’anàlisi conversacional», dins Bastardas, A. i J. Soler, sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 133-154.[*]

 • Tusón, Jesús

  • ¿Com és que ens entenem? (si és que ens entenem), Barcelona, ed. Empúries, 2000 (1999), pàg. 7-108.[*]

 • Tusón, Jesús

  • El luxe del llenguatge, Barcelona, ed. Empúries, 1988 (1986), pàg. 7-112.[*]

 • Tusón, Jesús

  • Les llengües del món, Barcelona, ed. UOC, 2006, pàg. 6-62.[*]

 • Tusquets, Esther

  • Confesiones de una editora un poco mentirosa, Barcelona, ed. RqueR Editorial, 2005, pàg. 7-198.[*]

Lletra S


 • Sabater, Ernest

  • Diccionari ideològic, Barcelona, ed. Barcanova, 1990, pàg. -301.[*]

 • Saborit Vilar, Josep

  • El valencià de les Alqueries, Castelló de la Plana, ed. Diputació de Castelló, 1998, pàg. 7-87.[*]

 • Saborit Vilar, Josep

  • Millorem la pronúncia, València, ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2009, pàg. 3-272.[*]

 • Sager, Juan C.

  • Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid, ed. Pirámide, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993 (1990Sa), pàg. 7-442.[*]

 • Sala Rose, Rosa

  • Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, Barcelona, ed. Acantilado - Quaderns Crema, 5-509.[*]

 • Salom, Julia i altres

  • Comarques centrals valencianes i polítiques d’actuació territorial, València, ed. CEIC Alfons el Vell, 1993, pàg. 7-254.[*]

 • Saltareli, Mario i Dieter Wanner (ed.)

  • Diachronic Studies in Romance Linguuistics, The Hague, ed. Mouton, 1975.[Dual]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel (coord.)

  • Teletextos, València, ed. Universitat de València, pàg. 7-164.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel i Adolf Piquer

  • Vint anys de novel·la catalana al País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1992, pàg. 7-327.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • Els arxius del discurs, València, ed. IIFV-PAM, 2001, pàg. 7-261.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «Els registres orals» dins Ferrando, A. (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 205-222.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «Revisió crítica de Teodor Llorente» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 99-110.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «L’estructura col·loquial del poema : un estudi de l’Hotel París, Lletres de canvi, ..., pàg. 45-54.[*L5é]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • El gest poètic. Cap a una teoria del poema, València, ed. IFV, Bullent, 1984, pàg. 7-272.[*Cr5é]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • La frontera literària. Dotze discursos sobre el discurs, Barcelona, ed. PPU, 1988.

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • Teletextos II (Lectures de sociologia de la comunicació), València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 7-213.[*]

 • Salvador, Carles

  • Parleu bé, València, ed. Sicània, ..., pàg. 11-101.[*]

 • Sánchez Carrión, José M. (Txèpetx)

  • El espacio lingüístico, Burlada, ..., 1981.[fets i fic]

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina

  • Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València, Barcelona, ed. Rafael Dalmau, 1967, pàg. 7-55.[*]

 • Sanchis Carbonell, Josep
  • El gran llibre dels malnoms, Ontinyent, ed. Associació de Veïns El Llombo, 2011, pàg. 5-313.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «Extensión y vitalidad del dialecto valenciano “apitxat”», RFE, XXIII, pàg. 45-62.[Dual]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «La lengua de Ausiàs March», Revista Valenciana de Filologia, número 6, València, ed. ..., 1959-62, pàg. 85-95.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «Pròleg» a Sermons de Quaresma, València, ed. Albatros, 1973, pàg. 7-39.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, ed. Salvat, 1980.[*H5é fotoc]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII, València. ed. Universitat de València, 2001 (1963), pàg. 7-106.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • La ciutat de València. Síntesi d’història i de geografia urbana, València, Generalitat Valenciana, 1997, pàg. 3-602.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • La llengua dels valencians, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1983, pàg. 9-211.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Lletres de resistència (1939-1981), [edició, selecció i notes de Santi Cortés], Catarroja-Barcelona, ed. Editorial Afers, 2005, pàg. 7-423.[*]

 • Sanchis Martínez, Vicent

  • Els últims moriscos de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, ed. Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 2008, pàg. 9-67.[*]

 • Sanchis Martínez, Vicent

  • Introducció a la història de Rafelguaraf, el Tossalet i Berfull, Rafelguaraf, ed. Ajuntament de Rafelguaraf, 1995, pàg. 3-584.[*]

 • Sanchis i Sivera, Josep (ed.)

  • Dietari del capellà d’Anfós el Magnànim, València, ed. ..., 1932.[Fus18]

 • Sancho Cremades, Pelegrí

  • Introducció a la fraseologia. Aplicació al valencià col·loquial, València, ed. Denes, 1999, pàg. 7-178.[*]

 • Sanmartín Sáez, Julián

  • Diccionario de argot, Madrid, ed. Espasa Calpe, 1998, pàg. VII-XXIV/1-877.[*]

 • Sansone, Giuseppe

  • «Ramon Llull, narratore», Revista de Filología Española, XLIII, gener-juny 1960, pàg. 81-86.[classe]

 • Sanxis i Forriols, Josep Lluís

  • Fraseologia popular inspirada en el món agrícola i religiós, València, ed. Edicions Brosquil, 2002, pàg. 7-106.[*]

 • Sanz, Benito i Miquel Nadal

  • Tradició i modernitat en el valencianisme (1939-1983), València. ed. 3 i 4, 1996, pàg. 7-286.[*]

 • Sañé, Jaume

  • 100 arbres fàcilment identificables, Tarragona, ed. Cossetània Edicions, 2003, pàg. 3-71.[*]

 • Sapir, Eduard

  • El llenguatge, Barcelona, ed. Empúries, 1985 (tít. or. : Language. An Introduction to the Study of Speech).[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • El valencià de Bernat i Baldoví. Del passat al futur. Ideologia i tast lèxic, Alzira, ed. Bromera, 2009, pàg. 5-340.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • El valencià del futur, Benicarló, ed. Alambor, 2000, pàg. 7-172.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Els predicatius i les categories sintàctiques, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1994, pàg. 7-243.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments, Gandia, ed. CEIC Alfons el Vell, 2003.[*]

 • Saragossà i Alba, Abelard

  • Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments, València, ed. Tabarca, 2005, pàg. 5-343.

 • Saragossà Alba, Abelard

  • «La pronúncia dels numerals 17, 18 i 19 al llarg de la història», Actes..., Barcelona, ed. PAM, 2001.[*Fotoc.]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Passat, present i futur de les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932), València, ed. Saó, 1998, pàg. 7-188.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Problemes bàsics de la teoria sintàctica generativa (1957-1986), València, ed. IIFV-PAM, 1992, pàg. 5-304.[*]

 • Sargatal, Alfred

  • Iniciació al conte literari. Una antologia, Barcelona, ed. Glauco, 1987, pàg. 11-258.[*]

 • Schaeffer, Pierre

  • «Representación y comunicación», Barcelona, ed. Gustavo Gili, 1978, pàg. 173-195.[*Cr3r]

 • Schmid, Beatrice

  • Les «traduccions valencianes» del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). Estudi lingüístic, Barcelona, ed. ..., 1988.[Fus18]

 • Schmidt, S. J.

  • Teoría del texto, Madrid, ed. Cátedra, 1977.[Classe]

 • Schmitt, Carl

  • Teoria del partisà, Barcelona, ed. L'Esfera dels Llibres, 2004 (1963), pàg. 5-131.[*]

 • Schumpeter, Joseph A.

  • Capitalisme, socialisme i democràcia, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989 (1952/1964), 2 v., pàg. 5-332/7-248.[*]

 • Searle, John

  • Actos de habla, Barcelona, ed. Planeta-De Agostini, 1994 (1969) (tít. or.: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language), pàg. 5-351.[*]

 • Sebastià i Salat, Montserrat

  • thesaurus d’història social de la dona, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya (1988), pàg. 5-269.[*]

 • Sebastià, Jordi

  • «El centre s’organitza», València, El Temps, 409, 20 d’abril 1992, pàg. 16-18.[*PL]

 • Seco Reymundo, Manuel

  • Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1995, pàg. VII-XXII/1-545.[*]

 • Segarra Neira, Mila

  • Història de l’ortografia catalana, Barcelona, ed. Empúries, Les Naus d’Empúries, 1985, pàg. 7-463.[*]

 • Segre, Cesare

  • Pricipios de análisis del texto literario, Barcelona, ed. Crítica, 1985.[*Cr5é]


 • Segura i Llopes, Carles

  • Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó, València, ed. IIFV-PAM, 2003, pàg. 7-306.[*]


 • Sempere Reig, Eugeni

  • Les nostres paraules, València, ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008, pàg. 3-257.[*]


 • Sempere Reig, Eugeni

  • Valencià en perill d'extinció, València, ed. Eugeni S. Reig, 2005, pàg. 7-861.[*]


 • Serena i Barrobés, Pura

  • Manual d’estil, Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1995, pàg. 3-169.[*]

 • Serra, Màrius
  • Primer llibre dels mots encreuats de La Vanguardia, Barcelona, ed. Columna, 1991, pàg. 1-125.[*]

 • Serradilla Castaño, Ana M.ª

  • Diccionario sintáctico del español medieval, Madrid, ed. Gredos, 1996, pàg. 7-199.[*]

 • Serrano Morales, J. E.

  • Diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868, València, ed. ..., 1818-1899.[Fus18]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Comunicació, societat i llenguatge. El desenvolupament de la lingüística, Barcelona, ed. Empúries, Biblioteca Universal, 1993, pàg. 7-285.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Lingüística i qüestió nacional, València, ed. Eliseu Climent, 1979, pàg. 5-173.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Literatura i teoria del coneixement, Barcelona, Laia, Les Eines-assaig, 1981 (1978), pàg. 7-141.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Signes, llengua i cultura, Barcelona, ed. Edicions 62, «Llibres a l’abast», 1985 (1980), pàg. 5-174.[*]

 • Setton, Kenneth M.

  • Los catalanes en Grecia, Barcelona, ed. Orbis, 1985 (1975), pàg. 5-255.[*]

 • Shane, Sanford

  • «Natural Rules in Phonology» dins Stockwell & Macaulay (ed.), pàg. 199-229.[Dual]

 • Shane, Sanford

  • Generative Phonology, Englewood Cliff, N. J., ed. Prentice-Hall. Trad. catellana: Introducción a la fonología generativa, Barcelona, ed. Labor, 1979.[Dual]

 • Sharpe, Leslie i Irene Gunther

  • Manual de edición literaria y no literaria, Mèxic, ed. Fondo de Cultura Económica, 2005 (1994), pàg. VII-XXII/1-185.[*]

 • Shermerhorn, R. A.

  • El poder y la sociedad, Buenos Aires, ed. Paidós.[Ny64]

 • Short, Philip

  • Mao, Barcelona, ed. Crítica, 2003 (1999), pàg. 7-1.047. [*]

 • Simbor Roig, Vicent i Vicent Carbó

  • Literatura actual al País Valencià (1973-1992), Barcelona, ed. Institut Universitar de Filologia Valenciana - PAM, 1993, pàg. 7-223.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • «El primer romanticisme valencià i l’origen de la Renaixença» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 75-98.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Carles Salvador i Gimeno: una obra decisiva, València, ed. Diputació provincial de València, 1983, pàg. 11-285.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-1939), Barcelona, ed. PAM-IFV, Biblioteca Sanchis Guarner, 1988, pàg. 5-246.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Els orígens de la Renaixença Valenciana, València, ed. Universitat de València, 1980, pàg. 7-218.[*]

 • Simó i Redó, Francesc

  • El món mariner de Vinaròs: una recerca lingüística, Vinaròs, ed. Antinea, 1999, pàg. 5-100.[*]

 • Singh, Simon

  • L'enigma de Fermat, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 7-373.[*]

 • Sirera Turó, Josep Lluís

  • «Literatura i pràctiques dramàtiques al País Valencià contemporani: dos segles d’indefinicions» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 139-156.[*]

 • Sirera Turó, Josep Lluís

  • Història de la literatura valenciana, València, ed. Alfons el Magnànim, 1995, pàg. 7-607.[*]

 • Sisè, Pere

  • Raons d’dentitat del País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1977, pàg. 5-186.[*]

 • Slobin, D.

  • Introducción a la psicolingüística, Buenos Aires, ed. Paidós, 1974.[Classe]

 • Soberanas, Amadeu J.

  • «Exposició bibliográfica», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 669-674.

 • Sokal, Alan i Jean Bricmont

  • Imposturas intelectuales, Barcelona, ed. Paidós, 1998, pàg. 7-315.[*]

 • Solà Cortassa, Joan (dir.)

  • Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, ed. Ajuntament de Barcelona, 1995, pàg. 5-310.[*]

 • Solà Cortassa, Joan i Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez Saldanya

  • Gramàtica del català contemporani, Barcelona, ed. Empúries, 2002, 3 v.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • A l’entorn de la llengua, (fragment) pàg. 163-180.[*H5é]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Del català incorrecte al català correcte, Barcelona, ed. Edicions 62, 1985 (1977), pàg. ...[*H5é]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Estudis de sintaxi catalana/1, Barcelona, ed. Edicions 62, 1985 (1972), pàg. 7-176.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Estudis de sintaxi catalana/2, Barcelona, ed. Edicions 62, 1993 (1972), pàg. 5-181.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • L’obra de Pompeu Fabra, Barcelona, ed. Teide, 1987, pàg. 1-169.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • La llengua, una convenció dialèctica, Barcelona, ed. Columna, 1993, pàg. 7-172.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Lingüística i normativa, Barcelona, ed. Empúries, 1990, pàg. 7-141.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, ed. Empúries, 1994 (2a ed., corregida i augmentada), pàg. 7-365.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, ed. Empúries, 1994, pàg. 7-309.[*]

 • Solà Cortassa, Joan i Josep M. Pujol

  • Tractat de puntuació, Barcelona, ed. Columna, 1990 (1989), pàg. 3-147.[*]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • «Línies de treball de les xarxes de normalització lingüística per a 1995, Llengua i Ús, 2, 1995, pàg. 23-27.[*PL]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • Les paraules del futur, València, ed. 3 i 4, Contextos, 1995, pàg. 7-10/11-184.[*]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • Text i context. Lectures des de la sociolingüística, Barcelona, ed. La Magrana, 1991, pàg. 7-201.[*]

 • Solé i Durany, Joan Ramon

  • «El síl·labus processal i formularis», Llengua i Dret, 4, pàg. 211-223.[*]

 • Soler i Carbó, Josep

  • «La normalització lingüística: normes i varietats», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 211-230.[*PL]

 • Soler, Isabel i M. Roser Trilla

  • Les línies del text, Barcelona, ed. Empúries, 1989, pàg. 11-125.[*]

 • Soler, Vicent

  • «Les comarques de parla castellana: una qüestió oberta», dins Sisè, Pere, Raons dídentitat del País Valencià, pàg. 49-69.[*]

 • Soria i Rosaleny, Frederic

  • Les compareixences en comissió. El cas de les Corts Valencianes durant la IV legislatura (1995-1999), València, ed. Corts Valencianes, 2003, pàg. 3-2623.[*]

 • Sòria Parra, Enric
  • En el curs del temps. Un itinerari a través de vuit-cents anys de literatura catalana, Palma (Mallorca), ed. Editorial Moll, 2010, pàg. 7-556.[*]

 • Sòria Parra, Enric

  • L'espill de Janus. Notes sobre literatura catalana, Barcelona, ed. Proa, 2000, pàg. 7-277.[*]

 • Sòria Parra, Enric

  • La lentitud del mar. Dietari, 1989-1997, Barcelona, ed. Proa, 2005, pàg. 5-358.[*]

 • Stewart, Juan

  • La vida íntima de los griegos y los romanos, Madrid/València, ed. La Editorial Española-Americana/Prometeo, s/d, pàg. 5-191.[*]

 • Stiglitz, Joseph

  • Com podem fer funcionar la globalització, Barcelona, ed. Empúries, 2007 (2006), pàg. 7-445.[*]

 • Stirner, Max

  • L’unique et sa propriété, París, ed. éditions de la Revue Blanche, 1900, pàg. V-XXIX/1-471.[*]

 • Stockwell, Robert i Ronald K. S. Macaulay (ed.)

  • Linguistic Change and Generative Theory, ed. Indiana University Press, 1972.[Dual]

 • Straka, Georges

  • «La dislocation linguistique de la Romania et la formation des langues romanes à la lumière de la chronologie relative des changements phonétiques», Revue de Linguistique Romane, 20, pàg. 249-267.[Dual]

 • Strubell i Trueta, Miquel

  • «La immigració», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 46-77.[*PL]

 • Stübing, Gerardo i Juan Bautista Peris

  • Plantas medicinales de la Comunitat Valenciana, València, Generalitat Valenciana, 1998, pàg. 5-297+.[*]

 • Subirana, Jaume i Oriol Izquierdo i Llopis

  • «La paraula en el vent: paraula contra el vent. Una lectura del llibre de Carner», ..., pàg. 75-77.[*L5é]

 • Sugranyes de Franch, R.

  • «Raymond Lulle, docteur des missions, avec un choix de textes, traduits et annotés», suplement V de Nouvelle Revue de Science Missionnaire, ed. Schoeneck-Backenried, Suïssa, 1954.[HªRiquer]

 • Sullà, Enric

  • «La poesia catalana jove: una alternativa al realisme», Els Marges, 1, maig 1974, pàg. 118-125.[*L5é]

 • Sullà, Enric

  • Poètica de la narració, Barcelona, ed. Empúries, 1985, pàg. 7-190.[*]

 • Sunyol, Víctor

  • El buit i la novel·la. Cinquanta assajos de buidatge novel·lístic, Vic, ed. Eumo, 1994.[*]

Lletra R


 • Rafanell Vall-llosera, August

  • El català modern, Barcelona, ed. Empúries, 2000, pàg. 5-295.[*]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «Fonologia diacrònica catalana: aspectes metodològics», dins Actes del II col·loqui internacional sobre el català, ed. PAM, 1976, pàg. 47-65.[Dual]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «La u catalana d’origen consonàntic», Estudis Romànics, xii, Barcelona, 1963-1968 [1970], pàg. 179-211.[Dual]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «Sobre el benasqués», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 587-618.

 • Ramentol, Santiago

  • Els silencis de la ciència, Barcelona, ed. 3 i 4, 2000, pàg. 7-273.[*]

 • Ramírez i Molas, Pere

  • La poesia d’Ausiàs March, Basilea, ..., 1970.[Fus18]

 • Ramos Alfajarín, Joan Rafael

  • Ésser, estar i haver-hi en català antic. Estudi sintàctic i contrastiu, València, ed. IIFV / PAM, 2000, pàg. 7-448.[*]

 • Ramos Alfajarín, Joan Rafael

  • Introducció a la sintaxi, València, ed. Tàndem, 1992, pàg. 7-215.[*]

 • Rasico, Philip D.

  • «Alguns problemes cronològics de les sisbilants catalanes», dins Actes del Primer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. PAM, 1979, pàg. 93-109.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «El desenvolupament dels fonemes ˆz i ˆš en català preliterari: Qüestions de fonologia històrica, cronologia i geografia lingüística», dins Estudis de llengua i literatura catalanes II, ed. PAM, 1981, pàg. 5-24.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «El tractament català dels grups de nasal o líquida més oclusiva, a la llum de la documentació medieval: precisions fonològiques», dins Estudis de llengua i literatura catalanes III, ed. PAM, 1981, pàg. 9-25.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «Envers una caracterització fonològica del català pre-iterari: conceptes i mètodes», dins Actes del Segon Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. PAM, 1982, pàg. 77-89.

 • Rasico, Philip D.

  • «Sobre l’evolució de les consonants llatines l-, -ll-, n- i -nn- en català antic, Els Marges, 20, Barcelona, pàg. 99-106.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • Estudis sobre la fonologia del català preliterari, ed. Curial - PAM, 1982.[*Dual, fotoc.]

 • Raspall i Juanola, Joana i Joan Martí i Castell

  • Diccionari d’homònims i parònims, Barcelona, ed. Barcanova, 1988, pàg. 7-255.[*]

 • Raventós, Daniel

  • El derecho a la existencia, Barcelona, ed. Ariel, 1999, pàg. 5-160.[*]

 • Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales

  • Vocabulario científico y técnico, Madrid, ed. Espasa Calpe, 1996, pàg. VII-XXIV/1-1.627.[*]

 • Real Academia Española

  • Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, ed. Santillana Ediciones Generales, 2005, pàg. VI-XXXV/1-833.[*]

 • Real Academia Española

  • Gramática de la lengua castellana, Madrid, Perlado, Páez y Compañía, 1917, pàg. V-VIII/1-548.[*]

 • Rebes i Solé, J-Enric, Valentí Sallas i Capmany i Carles Duarte i Montserrat

  • Formulari de procediment administratiu, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990 (1982), pàg. 5-173.[*]

 • Rebollo Torío, Miguel Ángel

  • El lenguaje de la derecha en la 2.ª República, ed. Fernando Torres, col. «Interdisciplinar», 1975.[*]


 • Rebollo Torío, Miguel Ángel

  • Lenguaje y política. Introducción al vocabulario político republicano y franquista 1931-1971, València, ed. Fernando Torres, 1978, pàg. 5-221.[*]


 • Recasens i Vives, Daniel

  • «Bases per a una fonètica normativa del català estàndard», dins cabré, M. T. i altres (ed.), Problemàtica de la normativa del català, Barcelona, ed. PAM, 1984, pàg. 57-64.

 • Recasens i Vives, Daniel

  • «Notes entorn del rendiment fonològic de l’oposició /b/ - /v/ al Tarragonès. Estat actual», Estudis Romànics, XVI, Barcelona 1971-1975 [1980], pàg. 163-183.[Dual] • Regan, Geoffrey

  • Historia de la incompetencia militar, Barcelona, ed. Editorial Crítica, 2001 (1987), pàg. 7-422.[*] • Reglà, Joan

  • Aproximació a la història del País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1978.[H5é]


 • Reixach i Pla, Modest

  • Difusió social del coneixement de la llengua, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990, pàg. 5-163.[*] • Renatus, Flavius Vegetius

  • Compendio de técnica militar, Madrid, ed. Ediciones Cátedra, 2006, pàg. 9-399. [*]


 • Revel, Jean-François

  • El conocimiento inútil, Madrid, ed. Espasa Calpe, 2006, pàg. 7-499.[*]

 • Revilla, Federico

  • Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, ed. Cátedra, 1995, pàg. 7-439.[*]

 • Rey, Alain (dir.)

  • Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, ed. Dictionnaires Le Robert, 2004 (1992), 3 v.[*]

 • Reyes, Graciela

  • Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto, ed. Arco/Libro SL, Cuadernos de Lengua Española, 1993, pàg. 5-54.[*]

 • Riba i Viñas, Cèlia

  • «El gènere en càrecs, professions i oficis», Solà (ed.), Sobre lexicografia catalan actual, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 11-39.[*]

 • Ribera Llopis, Joan M.

  • Estudi introductori a Narrativa catalana segles XIV-XV, València, de. 3 i 4, L’Estel, 1990, pàg. 9-64.[*]

 • Richard, Renaud (coord.)

  • Diccionario de hispanoamericanismos, Madrid, ed. Cátedra, 1997, pàg. 7-505.[*]

 • Rico y Amat, Juan

  • Diccionario de los políticos, Madrid, ed. Narcea, 1976, pàg. 9-348.[*]

 • Rico, Albert i Joan Solà

  • Gramàtica i lexicografia catalana: síntesi històrica, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1995, pàg. 7-217.[*]

 • Francisco Rico

  • El texto del "Quijote", Barcelona, ed. Ediciones Destino, 2005, pàg. 7-565.[*]

 • Rico, Francisco

  • «Petrarca y el humanismo catalán», dins Actes del Vié CILLC (Roma ‘82), Barcelona, ed. PAM, 1983, pàg. 257-292.[*Apunts5é]

 • Ridruejo, Emilio

  • «La forma verbal en -ra en valenciano», ..., ..., pàg. 439-448.[*D5é]

 • Riera i Gil, Elvira

  • «El canvi de comportament lingüístic: de les comunicacions individualitzades a les institucionalitzades», Llengua i Dret, 15, juny 1991, pàg. 147-161.[*PL]

 • Riera i Sans, Jaume

  • El cavaller i l’alcavota, Barcelona, ed. Club Editor, 1987, pàg. 9-282.[*]

 • Riera, Carles

  • Curs de lèxic científic. 1. Teoria, Barcelona, ed. Claret, pàg. 5-373.[*]

 • Riera, Carles

  • El lèxic científic català de la botànica, Barcelona, ed. Claret, 2000, pàg. 5-436.[*]

 • Riera, Carles

  • Manual de català científic, Barcelona, ed. Claret, 1992, pàg. 5-185.[*]

 • Riera-Eures, Manel i Margarida Sanjaume Navarro

  • Diccionari d'onomatopeies i mots de creació expressiva, Barcelona, ed. Edicions 62, 2002, pàg. 5-331.[*]

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • «”Hi” datiu inanimat», Els Marges, 12, Barcelona, ed. Curial, gener 1978, pàg. 99-102.[*]

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • «Anem o venim?», ..., ..., pàg. 32-...

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • Gramàtica del discurs, Bellaterra, ed. Publicacions de la Universitat, 1981.

 • Riquer, Borja de

  • Cronologia dels Països Catalans, Barcelona, ed. Pòrtic, 1999, pàg. 7-205.[*]

 • Riquer, Martí de i José Maria Valverde

  • Historia de la literatura universal, Barcelona, ed. Planeta, 1984.

 • Riquer, Martí de

  • «Els “Stramps” de Jordi de Sant Jordi: idees i influències», dins Jordi de Sant Jordi, ..., ed. Universidad de Granada, Colección Filológica, XV, 1955, pàg. 97-103.[*Apunts 4t]

 • Riquer, Martí de

  • «Introducción a la lectura de los trovadores», ..., ..., pàg. 9-102.[*Apunts4t]

 • Riquer, Martí de

  • «Joanot Martorell i el “Tirant lo Blanc”» dins Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, Barcelona, ed. Ariel, 1982 (1969), pàg. 7-94.[*Apunts4t]

 • Riquer, Martí de

  • Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona, ed. Quaderns Crema, Assaig, 1990, pàg. 5-319.[*]

 • Riquer, Martí de

  • Obras de Bernat Metge, ..., ed. Cátedra Ciudad de Barcelona - Biblioteca de Autores Barceloneses - Ayuntamiento y Universidad de Barcelona, 1959.

 • Riquer, Martí de

  • Traducciones castellanas de Ausias March en la Edad de Oro, Barcelona, ed. ..., 1946.[Fus18]

 • Rius Serra, Josep

  • Catalanes y aragoneses en la corte de Calixto III, Barcelona, ed. ..., 1927.[Fus18]

 • Robins, R. H.

  • Breve hsitoria de la lingüística, Madrid, ed. Paraninfo, 1984 (tít. or.: A short history of Linguistics), Londres, ed. Longman, ...[*]

 • Robinson, Joy L.

  • «Sociolingüística i variació semàntica: els tractaments en català», dins Actes del Vé CILLC, PAM, 1980, pàg. 619-638.

 • Roca, Francesc (a cura de)

  • Llegir l’economia, Barcelona, ed. La Magrana, L’Esparver Ciència, 1996, pàg. 7-238.[*]

 • Rodríguez-Moñino, Antonio

  • Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de los siglos XVI y XVII, Madrid,..., 1968.[Fus18]

 • Rodríguez González, Félix (dir.)

  • Nuevo diccionario de anglicismos, Madrid, ed. Gredos, 1997, pàg. 9-562.[*]

 • Rodríguez i González, Àngels

  • Llenguatge de signes català, coord. per Ma. Àngels Rodríguez i González, ed. Generalitat de Catalunya, 44 pàgines.[*]

 • Rodríguez-Vida, Susana

  • Diccionari temàtic de modismes, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-249.[*]

 • Rodríguez-Vida, Susana

  • Diccionari temàtic de modismes, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 7-254.[*]

 • Roger i Moreno, Rosa

  • Breu diccionario de terminologia maçònica, Barcelona, ed. La Busca, 1999, pàg. 7-125.[*]

 • Rohlfs, Gerhard

  • Historische Grammatik der Italianischen Sprache ihrer Mundarten, I, Lautlehre, Berna, ed. Francke (trad. italiana: Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, I, Fonetica, Torino, ed. Einaudi, 1966.[Dual]

 • Roig, Montserrat
  • L'agulla daurada, Barcelona, ed. Edicions 62, 1987, pàg. 7-237.[*]
 • Rojas, Carlos
  • Hierbas y plantas medicinales, Madrid, ed. Edimat Libros, 1998, pàg. 7-188.[*]

 • Romaní i Olivé, Joan Maria
  • Diccionari del vi i del beure, Barcelona, ed. Edicions de la Magrana, 1998, pàg. 5-266.[*]

 • Romero, Joan

  • Espanya inacabada, València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-243.[*]

 • Romeu ..., Josep

  • Teatre profà, Barcelona, ..., 1962.[Fus18]

 • Romeu i Alfaro, Sylvia

  • Les Corts Valencianes, València, ed. Corts Valencianes, 1985, pàg. 5-174.[*]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Anàlisi d’una dansa de Guerau de Maçanet», dins de «Guerau de Maçanet, entre la lírica i la identificació hipotètica», Estudis de llengua i literatura catalanes/ II. Homenatge a J. M. de Casacuberta/2, Montserrat, PAM, 1981, pàg. 75-95.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Comentaris al poema “Presoner” de Jordi de Sant Jordi», Serra d’Or, XIX, 210, març 77, pàg. 105-112.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Literatura valenciana en El Cortesano de Luís Milán», Revista Valenciana de Filología, I, 1951, pàg. 318-339.[Fus18]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Mateo Flecha el Viejo, la corte literariomusical del duque de Calabri y el Cancionero llamado de Upsala», Anuario Musical, XIII, 1958.[Fus18]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «P. March: “Al punt com naix comença de morir”», ..., ..., pàg. 85-119.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Poesies populars del s. XIV, procedents del Libre d’amoretes i d’un manual de notari», dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 257-286.

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Situació del jo amorós en el cant XI d’Ausiàs March», ..., ..., pàg. 119-137.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Sol i de dol» de J. V. Foix, Barcelona, ed. Empúries, 1985, pàg. 7-80.[*]

 • Romeu Jover, Xavier

  • Manual de fonologia catalana, Barcelona, ed. Barcanova, 1983, pàg. 5-208.[*]

 • Ronjat, Jules

  • Grammaire istorique des parles provençaux modernes, 4 vol., Montpeller, ed. SLR, 1930-1941 (1930).[Dual]

 • Ros Hebrera, Carles

  • Cartilla real para escrivanos públicos, València, ..., 1762.[*Fotoc]

 • Ros Hebrera, Carles

  • Diccionario valenciano-castellano, València, ed. Librerías Paris-Valencia, 1979 (1764), pàg. 1-350.[*]


 • Rossell Ibern, Anna Maria

  • Manual de traducción. Alemán/ castellano, Barcelona, ed. Gedisa, 1999 (1996), pàg. 7-222.[*]


 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • «La percepció de l’espai urbà a la València de Joan Lluís Vives», L’Espill, núm. 17-18, 1983, pàg. 193-207.[Fus18]

 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • Geografia del País Valencià, València, ed. Alfons el Magnànim, 1995, pàg. 7-640.[*]

 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • Toponímia, geografia i cartografia, València, ed. Universitat de València, 2004, pàg. 7-403.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Diccionari auxiliar, Moià, ed. J. Ruaix, 1996, pàg. 5-431.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • El català/1. Temes introductoris. Fonètica i ortografia, ed. Moià, 1990. [*UV]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui/2, Moià (Barcelona), Ruaix, 1995, pàg. 5-156.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Punts conflictius de català. Deu estudis sobre normativa lingüística, Barcelona, de. Barcanova, 1989, pàg. 11-180.[*]

 • Rubert de Ventós, Xavier

  • Per què filosofia?, Barcelona, ed. Edicions 62, 1995 (1983), pàg. 7-87.[*]

 • Rubió i Balaguer, Jordi

  • «Influència de la sintaxi llatina en la cancelleria catalana del segle XV», Revista de Llengua i Dret, ..., (1953: Actes del VII CILinguistique Romane), pàg. 71-76.[*H4t]

 • Rubió i Balaguer, Jordi

  • Ramon Llull i el lul·lisme, Barcelona, de. PAM, 1985, pàg. 249-314.Introducció de Lola Badia [*L4tIncomplet]

 • Rubio, Joana i Francesc Puigpelat

  • Com parlar bé en públic, Barcelona, ed. Mina - Enciclopèdia Catalana, 2000 (2007), pàg. 5-228.[*]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Autobiografia i ficció en L’Espill de Jaume Roig. A propòsit de l’episodi en l’hospital», L’Espill, ..., ...[*4t]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Ideologia burgesa : progrés material a la València del tres-cents», L’Espill, núm. 9, València, 1981.

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Pròleg» a Epistolari de la València medieval, ..., ..., pàg. 3-61.[*5é]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Sobre la población de Valencia en el Cuatrocientos», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LVI, 1980.[Fus18]

 • Rubio Vela, Agustín

  • Epistolari de la València medieval (I), València, ed. IIFV-PAM, 2003, pàg. 7-414.[*]

 • Rubio Vela, Agustín

  • Epistolari de la València medieval (II), València, ed. IIFV-PAM, 1998, pàg. 7-458.[*]

 • Rubio Vela, Agustín i Mateu Rodrigo Lizondo

  • Antroponímia valenciana del segle XIV, València, ed. IIFV-PAM, 1997, pàg. 7-242.[*]

 • Ruiz de Lihory, Josep

  • La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, Valencia, ed. ..., 1903.[Fus18]

 • Ruiz i San Pascual, Francesc, Rosa Sanz i Ribelles i Jordi Solé i Camardons

  • Diccionari de sociolingüística, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2001, pàg. 7-328.[*]

 • Ruiz, Francesc, Rosa Sanz, Jordi Solé i Camardons

  • Història social i política de la llengua catalana, València, de. 3 i 4, col. Contextos, 1996, pàg. 7-238.[*]

 • Ruiz-Domènec, J. E.

  • Set dones per a Tirant, Barcelona, ed. Columna, 1991, pàg. 7-104.[*]

 • Ruiz Fernández, Ciriaco

  • Diccionario ejemplificado de argot, Barcelona, ed. Península, 2001, pàg. 9-439.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • Els estrangerismes del català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística, Barcelona, ed. Publicacions URV, 2008, pàg. 5-220.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • La formació de mots. Qüestions de normativa, Barcelona, ed. Eumo Editorial, 2004, pàg. 5-416.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • Lèxic bàsic d'enologia i viticultura, Tarragona, ed. Universitat Rovira i Virgili, 1997, pàg. V-VIII/1-135.[*]

 • Russel-Gebert, Paul

  • Mediaeval Catalan Linguistics Texts, Oxford, ed. Dolphin, 1965.[Dual]

 • Russell, Bertrand

  • El coneixement humà (I i II), Barcelona, ed. Edicions 62, 1985, pàg. 7-300/7-332.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Elogio de la ociosidad, Barcelona, ed. Edhasa, 2000, pàg. 7-251.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Història social de la filosofia I. La filosofia antiga, Barcelona, ed. Edicions 62, 1996 (1945), pàg. 7-360.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Iniciació a la filosofia, Barcelona, ed. Edicions 62, 1977 (...), pàg. 5-292.[*]

 • Russell, Bertrand

  • La meva concepció del món, Barcelona, ed. Edicions 62, 1974 (1969), pàg. 5-111.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Noves esperances per a un món que canvia, Barcelona, ed. Selecta, 1970.[Nyo87]

 • Russell, Bertrand

  • Respuestas, Barcelona, ed. Península, 1997 (1993), pàg. 5-335.[*]

Lletra Q


 • Queneau, Raymond

  • Ejercicios de estilo, Madrid, ed. Cátedra, 1987 (1947), versió d’Antonio Fernández Ferrer, pàg. 11-162.[*]

 • Queneau, Raymond

  • Exercices de style, Bussière a Saint-Amand, ed. Gallimard, 1986 (1947), pàg. 7-158.[*]

 • Queneau, Raymond

  • Exercicis d’estil, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1989 (1947), traducció d’Annie Bats i Ramón Lladó, pàg. 5-135.[*]

 • Querol i Puig, Ernest

  • Els valencians i el valencià. Usos i representacions socials, València, ed. Denes, 2000, pàg. 9-288.[*]

 • Querol i Rosso, Lluís

  • La última reina de Aragón, virreina de Valencia, València, ..., 1931.[Fus18]

Lletra P


 • Pacheco, Arseni
  • «Anàlisi de la passió amorosa en alguns textos del segle xv», dins Estudis de Llengua i literatura catalanes. Miscel·lània Bohigas, 3, PAM, 1983.[Classe]

 • Pacheco, Arseni
  • «Notes per a l’estudi de la narrativa catalana en vers dels segles xiv i xv», dins Actes del sego col·loqui de la NACS, Yale 1979, Barcelona, ed. PAM, pàg. 151-163.[Classe]

 • Páez Vives, Francisco
  • Diccionario de fármacos, Barcelona, ed. Península, 1998, pàg. 5-327.[*]

 • Pagès, Amadeu
  • ausiàs march i els seus predecessors, valència, ed. alfons el magnànim, col. Politècnica/41, 1990 (1912), traducció de Víctor Gómez, pàg. 9-428.[*]

 • Pagès, Amadeu
  • Les obres d’Auzias March, Barcelona, ed. IEC, 1912.[Fus18]

 • Palacio, José María de
  • Procesos inquisitoriales conra la familia judía de Juan Luis Vives, Madrid, ..., 1964.[Fus18]

 • Palast, Greg
  • La mejor democracia que se puede comprar con dinero, Barcelona, ed. Crítica, 2003, pàg. 7-363.[*]

 • Palau i Martí, Ferran
  • El problema de les preposicions «per» i «per a», Barcelona, ed. Editorial Barcino, 1986, pàg. 5-84.[*]

 • Palmer, L. R.
  • Introducción al latín, Barcelona, ed. Ariel, 1984, pàg. 13-387.[*]

 • Paloma, David
  • Personatges convertits en paraules, ed. Barcanova, 2015, pàg. 7-315.[*]

 • Palomares, Daniel
  • Diccionari mèdic essencial, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 5-229.[*]

 • Palomero, Josep
  • Guia didàctica d’Ausiàs March i altres poetes musicats per Raimon, València, ed. Generalitat Valenciana, 1985.[Classe]

 • Palomero, Josep
  • Guia didàctica d’Ausiàs March i els altres poetes (s. XV-XVI) musicats per Raimon, Barcelona, ed. Laertes, 1990, pàg. 9-306.[*]


 • Pàmies i Riudor, Víctor
  • Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull, Barcelona, ed. Víctor Pàmies i Riudor - Verkami, 2011, pàg. 3-141.[*]


 • Paniagua, José Ramón
  • Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, ed. Ediciones Cátedra, 2005 (1978), pàg. 7-339. [*]

 • Par, Anfòs
  • Curial e Guelfa”. Notes lingüístiques y d’estil, Barcelona, ed. Biblioteca Balmes, 1928, pàg. 5-97.[*]

 • Parcerisas, Francesc
  • «Funcions i figures de Vicent Andrés Estellés», ..., ..., pàg. 118-130.[*L5é]

 • Parcerisas, Francesc
  • «Un aspecte de la poesia de Vicent Andrés Estellés», Reduccions, ..., pàg. 47-58.[*L5é]

 • Parés i Español, Eduard
  • Vocabulari forestal, Barcelona, IEC, pàg. 5-421.[*]

 • Parés i Puntas, Anna
  • Tots els refranys catalans. 25.000 refranys d'arreu de les terres catalanes, Barcelona, ed. Edicions 62/El Punt, 2000 (1999), pàg. 7-635.[*]

 • Pascual Granell, Vicent i Margarita Vizdómine Ortiz
  • Diccionari jove Tabarca d'ús i aprenentatge, València, ed. Tabarca, 2007, pàg. 7-638.[*]

 • Pastor Fuster, Justo
  • Breve vocabulario valenciano-castellano sacado de varios autores, València, ed. París-Valencia, 1991 (1827), pàg. 3-142.[*]

 • Payrató Giménez, Lluís
  • Català col·loquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1988, pàg. 7-222.[*]

 • Payrató Giménez, Lluís
  • De professió, lngüista, Barcelona, ed. Empúries, 1997, pàg. 7-143.[*]

 • Peirce, Charles Sanders
  • Un hombre, un signo. (El pragmatismo de Peirce), Barcelona, ed. Crítica, 1988 (1965), pàg. 7-428.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Costumari botànic [2], València. ed. Bullent, 2000, pàg. 5-253.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Costumari botànic, Picanya, ed. Bullent, 2000, pàg. 5-252.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • De la Mariola a la mar. Viatge pel riu Serpis, Bellreguard, ed. Col·lectiu de Mestres de la Safor, 1997, pàg. 7-313.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Flora pintoresca del País Valencià, València, ed. Tàndem, 1999, pàg. 3-86.[*]

 • Pellicer i Borràs, Joan Enric
  • Història d'un desig insatisfet. L'ensenyament del valencià fins a 1939, Catarroja, ed. Perifèric Edicions, 2007 (2006), pàg. 7-253.[*]

 • Penyarroja i torrejón, Leopoldo
  • «Sintaxis i lexic en el Tirant lo Blanch (Del valencià quatrecentiste al calenciàmodern)», dins colón, G. i, Literatura valenciana del segle xv, València, ed. Consell Valencià de Cultura, 1991, pàg. 37-66.[*]

 • Pérez i Marco, Albert i José Juan Zurriaga Navarro
  • Introducció a la toponímia del terme municipal de Paterna, Paterna, ed. Ajuntament de Paterna, 1996, pàg. 7-125.[*]

 • Pérez mas, Miquel
  • Diccionari dels mitjans audiovisuals, Vic, ed. Eumo-EUV, 1995, pàg. 5-205.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Notes sobre la poesia de postguerra al País Valencià», dins alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 175-182.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Paròdia i dicció en les èglogues d’Estellés», dins Miscel·lània Sanchis Guarner, ed. Universitat de València, 1984, pàg. 261-265.[*L5é]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Pròleg», dins Brossa, Joan, Els ulls de l’òliba, València, ed. 3 i 4, col. Poesia, 1982, pàg. 7-17.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume i Vicent Manuel Salvador Liern
  • Una aproximació a Vicent Andrés Estellés, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1981, pàg. 7-103.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel i Manuel Prunyonosa
  • Elements per a una sintaxi liminar del català, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1987, pàg. 15-54/57-239.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel, Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín
  • Diccionari de lingüística, València, ed. Colomar, 1998, pàg. 7-351.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel
  • Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica, València, ed. Universitat de València, 1998, pàg.7-329.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel
  • Els sistemes modals d’indicatiu i de subjuntiu, Barcelona, ed. PAM, Institut de Filologia Valenciana, 1988.[*]

 • Pérez-Rioja, José Antonio
  • Diccionario de personajes y escenarios de la literatura española, Barcelona, ed. Península, 5-296.[*]

 • Pericay, Xavier i Ferran Toutain
  • Verinosa llengua, Barcelona, ed. Empúries, 1986, pàg. 7-128.[*D5é]

 • Peris, Antoni
  • Diccionari de locucions i frases llatines, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2001, pàg. 5-251.[*]

 • Perujo, Melgar
  • La coherència estructural del Tirant lo Blanch, València ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació i Ciència, Institut de Cultura Juan Gil-Albert (Diputació d’Alacant),1995, pàg. 7-287.[*]

 • Peterfalvi, J.
  • Introducción a la psicolingüística, Madrid, Alcalá, ..., ...[Classe]

 • Petrucci, Armando
  • Una lliçó de paleografia, València, ed. Universitat de València, 2008 (2002), trad. Guillem Calaforra, pàg. 7-146.[*]

 • Pi i Vendrell, Núria
  • Bibliografia de la novel·la sentimental publicada en català enre 1924 i 1938, Barcelona, ed. Diputació de Barcelona, 1986, ...[*]

 • Pierce, Franck
  • «The role of sex in the Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, x, Barcelona, ed. IEC, (1962).[*Apunts4t]

 • Piles Ros, Leopoldo
  • La población de Valencia a través de los «Llibre de avehinament», València, ed. Ajuntament de València, 1978, pàg. 7-330.[*]

 • Pinsent, John
  • Mitologia grega, Barcelona, ed. La Magrana, 1989, 153 pàg.[*el275]

 • Piquer, Adolf
  • Aproximació a la narrativa valenciana, València, ed. Universitat de València, 1994, pàg. 7-178.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Control lingüístic o caos, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1996, pàg. 7-248.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Defensa de l’idioma, [fragment], ..., ..., pàg. 11-82.[*H5é]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Fets i ficcions, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1988, pàg. 7-128.[*PL]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • «La llengua de l’administració eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII), L’Espill, 6/7, 1979, pàg. 41-76.[*H5é]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Llengua i església durant el Barroc valencià, València, ed. IIFV-PAM, 2001, pàg. 7-382.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Reflexió crítica sobre la llei d’ús i ensenyament del valencià, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1984, pàg. 9-123.[*]

 • Pivot, Bernard
  • 100 expressions à sauver, París, ed. Albin Michel, 2012, pàg. 7-124.[*]
 • Pla i Pineda, Elena
  • La GPAO. La gestió de la producció assistida per ordinador, Barcelona, ed. EDUNSA, 1992, pàg. 3-128.[*]

 • Plans y Freyre, José M.ª
  • Lecciones de termodinámica, Madrid-Barcelona, ed. CALPE, 1922, pàg. 5-171.[*]

 • Platas Tasende, Ana María
  • Diccionario de términos literarios, Madrid, Espasa, 2000, pàg. 1-935.[*]

 • Polanco, Lluís B.
  • «Elements per a una proposta morfosintàctica», dins ferrando, Antoni (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 65-100.[*]

 • Polanco, Lluís B.
  • «La normativa al País Valencià», dins da, Problemàtica de la normativa del català, Barcelona, ed. PAM. 1984, pàg. 107-146.[*Apunts5éPol]

 • Polanco, Lluís B.
  • «Reflexions sobre el model lingüístic dels mitjans de comunicació valencians», dins ferrando, Antoni (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, Universitat de València, 1990, pàg. 25-50.[*]

 • Pons, Josep-Sebastià
  • La littérature catalane au Rousillon en XVIIe et au XVIIIe siècles, Tolosa de Llenguadoc, ..., 1929.[Fus18]

 • Pope, M. K.
  • From Latin to Modern French with Especial Consideration of Anglo-Norman Phonology and Morphology, ed. Manchester University Press, 1961 (1934).[Dual]

 • Porres, J.
  • «Validesa de les ordenances municipals en matèria de normalització lingüística», Llengua i Dret, 12, juliol 1989, pàg. 227.[PL]

 • Postman, Neil
  • Divertim-nos fins a morir. El discurs a l’època del “show-business”, Barcelona, ed. Llibres de l’índex, 1990 (1985), pàg. 7-222.[*]

 • Potrony, Lluc i Joan Maria Romaní (cur.)
  • Indexació, terminologia i llenguatge jurídic, Barcelona, ed. Societat Catalana de Terminologia, 2011, pàg. 5-233.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel-Àngel (coord.)
  • Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat, Barcelona, ed. Octaedro - EUB, 2004, pàg. 5-262.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • El laberint valencià. Apunts per a una sociolingüística del conflicte, Benicarló, ed. Onada Edicions, 2004, pàg. 7-150.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • El món dels sons, Benicarló, ed. Edicions Alambor, 1998, pàg. 7-212.[*]

 • Pradilla, Cardona, Miquel Àngel
  • «La deriva estardaditzadora valenciana. Del secessionisme rupturista a l'aïillacionisme particularista», Zeitschrift für Katalanistik/Revista d'estudis catalans, 18, ed. Albert-Ludwigs-Universität, 2005, pàg. 141-170.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • La tribu valenciana, Benicarló, ed. Onada Edicions, 2008, pàg. 7-150.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.)
  • Identitat lingüística i estandardització, Barcelona, ed. Cossetània, 2003, pàg. 3-165.[*]

 • Prats, Modest
  • «La gran virtut de la llengua», ..., ..., ...[Sobre Carner?]

 • Press, Bob
  • Guía de campo. Árboles de Europa, Barcelona, ed. Ceac, 1992, pàg. 5-247.[*]

 • Press, Bob
  • Guía de campo. Flores silvestres de Europa, Barcelona, ed. Ceac, 1993, pàg. 5-335.[*]

 • Prieto de Pedro, Jesús
  • «Libertades lingüísticas, doble oficialidad e igualdad en la jurisprudencia», Llengua i Dret, 14, juliol 1990, pàg. 5-26.[*PL]

 • Prieto de Pedro, Jesús
  • Lenguas, lenguaje y derecho, Madrid, ed. Civitas, 1991, pàg. 11-192.[*]

 • Primo de Rivera, José Antonio
  • Textos de doctrina política, Madrid, ed. Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 1966, pàg. V-XXVII/1-1,153.[*]

 • Pueyo, Miquel
  • Llengües en contacte en la comunitat lingüística catalana, València, ed. Universitat de València, 1991, pàg. 7-121.[*PL]

 • Pugsley, Ronald S.
  • L’alfabetització als Estats Units, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994, pàg. 3-20.[*]

 • Pujadó, Miquel
  • Diccionari de la cançó. Dels setze jutges al rock català, Barcelona, ed. Edicions 62, 2000, pàg. 5-351.[*]

 • Pujol, J. M.
  • «El català, mare de totes les llengües: Notes per a la història d’un joc lingüístic», dins Estudis de llengua i literatura catalana/xiv. Miscel·lània Antoni M. Badia i Nargarit/6, Barelona, ed. PAM, 1987, pàg. 203-229.[*Pay]

 • Pujol, Josep M. i Joan Solà Cortassa
  • Ortotipografia. Manual de l’autor, l’editor i el dissenyador gràfic, Barcelona, ed. Columna, 1995, pàg. ...-424.[*]

 • Pujol, Josep M. i Joan Solà Cortassa
  • Ortotipografia. Manual de l’editor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic, Barcelona, ed. Columna, 2000, pàg. ...-431.[*]

 • Puyal i Ortiga, Joaquim Maria
  • Aicnàlubma. Reflexions sobre la societat i els mitjans. Propostes per a la nova televisió, Barcelona, ed. Columna Edicions, 2011, pàg. 5-348.[*]

Lletra O


 • O’Connor, D. J. (ed.)

  • Historia crítica de la filosofía occidental, Buenos Aires, Paidós, 1967-1968.[Classe]

 • Oleza, Joan i Josep-Lluís Sirera Turó

  • Història i literatures, València, ed. Institució Alfons el Magnànim, 1985, pàg. 7-150.[*]

 • Oleza, Joan

  • «La literatura en català al País Valencià», Trellat, 3, 1981, pàg. 26-35.[L5é]

 • Oleza, Joan

  • «La novel·la catalana al País Valencià: entre l’espectativa i l’amenaça», Saó, 73, novembre 1984, pàg. 18-24.[*L5é]

 • Oliva, Salvador

  • «Aspectes temàtics al Nabí de Jospe Carner», ..., ..., ..., pàg. 111-134.[*L5é]

 • Oliva, Salvador

  • Introducció a la mètrica, Barcelona, ed. Quaderns Crema, Assaig, 1986, pàg. 7-111.[*]

 • Oller, Dolors

  • «Josep Carner: de la llei i de la gràcia», ..., ..., ..., pàg. 91-109.[*L5é]

 • Oller, Francesc

  • Vocabulari de navegació, Barcelona, ed. Noray, 1995, pàg. 7-132.[*]

 • Orellana, Marc Antoni

  • Catálogo d’els pardals de l’albufera de Valencia, València, ‘facsímil’, (1795).[*]

 • Oriol Dauder, Joan A. i Joan Oriol i Giralt

  • Diccioanri de figures retòriques, Barcelona, ed. Llibres de l’índex, 1996 (1995), pàg. 7-249.[*]

 • Ortega y Gasset, José

  • La rebelión de las masas, ed. Optima, 1997 (1929), pàg. 7-295.[*]

 • Ortuño, Marina

  • «Els lèxics especialitzats» dins solà, J. (ed.), Sobre lexicografia catalana actual, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 41-58.[*]

 • Osborne, Robin

  • La Grecia clásica, Barcelona. ed. Crítica, 2002 (2000), pàg. 7-318. [*]

 • Osgood

  • Psicolingüística, Barcelona, ed. Planeta, 1974.[Classe]

 • Otero, Carlos-Peregrín

  • Evolución y revolución en romance I. Mínima introduccion a la fonología, Barcelona, ed. SeiX Barral, 1971.[Dual]

 • Otero, Carlos-Peregrín

  • Evoución y revolución en romance II. Mínima introducción a la diacronía, Barcelona, ed. Seix Barral, 1976.[Dual]

 • Otos, Pilar, M.ª Luisa Pardo, Elena E. Rodríguez

  • Vocabulario de Codicología, Madrid, ed. Arco/Libros, 1997, pàg. 5-390.[*]

Lletra N


 • Naccarato, Frank (ed.)

  • Lo libre de les dones, de Francesc Eiximenis, introducció i apèndixs de Curt Wittlin, Barcelona, ..., 1981.[Fus18]

 • Nadal, Josep M.

  • «El català en els segles XVI i XVII», L’Avenç, 100, gener 1987, pàg. 24-30.[*H5é]

 • Nadal, Josep M.

  • «Usar de llenguatge artificiós» en el segle XVI: ideologia lingüística i llengua literària» dins Actes del VIé CILLC, Montserrat, ed. PAM, 1983, pàg. 91-125.[*H5é]
 • Navarrro, Fernando A.
  • Parentescos insólitos del lenguaje, Madrid, ed. Ediciones del Prado, 2002, pàg. V-X/1-286.[*]

 • Navarro, Vicenç

  • Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona, ed. Anagrama, 2002, pàg. 9-216.[*]

 • Navas, Joaquim

  • Envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes, Barcelona, Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1993, pàg. 5-188.[*]

 • Nebot y Pérez, José

  • Apuntes para una gramática valenciana popular, Valencia, Imprenta de Ripollés, 1894, pàg. 5-204.[*]

 • Nettle, Daniel i Suzanne Romaine

  • Veus que s'apaguen. La mort de les llengües del món, Girona, ed. CCG Edicions, 2004, pàg. 5-321.[*]

 • Nicolàs Amorós, Miquel

  • «De la identitat del poder al poder de la identitat: algunes consideracions sobre la situació de la llengua catalana», Revista Catalana de Sociologia, 20, ed. Associació Catalana de Sociologia, 2004, pàg. 63-83.[*]

 • Nicolás i Amorós, Miquel

  • La història de la llengua catalana. La construcció d’un discurs, València-Barcelona, ed. IIFV-PAM, 1998, pàg. 7-410.[*]

 • Nicolau i Pons, Francesc

  • El planeta Terra i la seva història, Barcelona, ed. Claret, 1997, pàg. 3-255.[*]

  • Ninyoles i Monllor, Rafael Lluís
   • Bases per a una política lingüística democràtica a l'estat espanyol, València, ed. Eliseu Climent, 1976, pàg. 5-78.[*]
 • Ninyoles i Monllor, Rafael-Lluís

  • Conflicte lingüístic valencià, València, ed. Eliseu Climent, L’Ham, 1985 (1969), pàg. 11-142.[*]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • El País Valencià a l’eix mediterrani, València, L’Eixam, 1992, pàg. 7-125.[*PL]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Estructura social i política lingüística, Alzira, ed. Bromera, Graella, 5, 1989 (1975), 192 pàg.[*el289/PL]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Idioma prejudici, Palma de Mallorca, ed. Moll, 1982 (1971), pròleg de Joan Fuster, pàg. 13-215.[*]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Informe sociològic de les comarques cenrals valencianes, Gandia, ed. CEIC Alfons el Vell, 1997, pàg. 5-138.[*]

 • Nique, Christian

  • Introduccio metòdica a la gramàtica generativa, Madrid, ed. Càtedra, 1985 (1974) (tít. or.: Initiation méthodique à la grammaire générative, pàg. 7-222.[*]

 • Noreña, Carlos G.

  • Joan Lluís Vives, Madrid, ..., 1978.[Fus18] («desmenendespelaïtzar Lluís Vives», Fus18, pàg. 37)

 • Norton, F. J.

  • A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal, Cambridge, ..., 1978.[Fus18]

 • Núnez Munaiz, Rodrigo

  • Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ..., ed. Dykinson, 604 pàg.

Lletra M

  • Macintyre, Ben
   • Un espía entre amigos. La gran traición de Kim Philby, trad. de David Paradela, Barcelona, ed. Crítica, 2015, pàg. 7-446.[*]
  • Madurell, J. M. i Jordi Rubió
   • Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona. ..., 195.[Fus18]

  • Maestre i Brotons, Antoni
   • «De les narracions de cada dia a les narracions literàries: l'anècdota», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 235-256.[*]

  • Maillot, Jean
   • La traducción científica y técnica, Madrid, ed. Grados, 1997, pàg. 7-379.[*]

  • Mainar Cabanes, Eladi

   • L’alçament militar de juliol de 1936 a València, Simat de la Valldigna, ed. La Xara, 1997 (1996), pàg. 7-182.[*]

  • Mainar i pons, Josep

   • Diccionari dels oficis del moble i de l’interiorisme, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1999, pàg. 5-161.[*]

  • Mallafré, Joaquim
   • Llengua de tribu i llengua de polis: bases d’una traducció literària, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1991, pàg. 7-317.[*]

  • Malo de Molina, Teresa i Miguel Jiménez
   • Cartilla de catalogar, Madrid, ed. CSIC, 1989, pàg. 7-110.[*]
  • Mandel, Ernest
   • Iniciació a l'economia marxista, trad. ca. Miquel Muntaner, Barcelona, ed. Editorial Nova Terra, 1968, pàg. 7-134.[*]
  • Maneikis Kniazzech, Charlotte S. i Neugaard
   • Vides de Sants rosselloneses, Barcelona, ed. Fundació S. Vives Casajuana, 3 vol., 1977.[Dual]

  • Manent, Marià
   • «“Nabí” vist per émilie Noulet», ..., ..., ..., pàg. 15-16.[*L5é]

  • Manero Sorolla, M. P.
   • Introducción al estudio del petrarquismo en España, Madrid, ..., 1987.f 1987.[Fus18] (Adverteix algun passatge petrarquitzant en Fenollar)

  • Manguel, Alberto i Gianni Guadalupi
   • Breve guía de lugares imaginarios, Barcelona, ed. Alianza Editorial, 2000 (1980), pàg. 7-694.[*]

  • Manheim, Karl
   • Ensayos de sociología de la cultura, Madrid, ed. Aguilar, 1963.[Nyo92]

  • Manoliu, Maria
   • Tipología e historia, Madrid, ed. Gredos, 1985.[Classe]

  • Mans i Teixidó, Claudi
   • La truita cremada. 24 lliçons de Química, Barcelona, ed. Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, 2005, pàg. 3-288.[*]

  • Marañón, Gregorio
   • Luis Vives (u español fuera de españa), Madrid, ..., 1942.[Fus18]

  • Marcet i Salom, Pere
   • Història de la llengua catalana, Barcelona, Teide, 1987, 2 vol. (1. Orígens-s. XVIII, pàg. 4-400 / 2. Segles XIX i XX, pàg. 1-227).[*]

  • Marchese, Angelo i Joaquín Forradellas
   • Diccionario de retórica, crítica i terminología literaria, Barcelona, ed. Ariel, Letras e Ideas, 1986 (1976), versió castellana de J. Forradellas (tít. or.: Dizionario di retorica e di stilistica), pàg. 9-446.[*]

  • Marfany, Joan-Lluís
   • Aspectes del Modernisme, Barcelona, ed. Curial, 1987 (1975), pàg. 7-265.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Cap a la consolidació del català estàndard», Revista de Catalunya, 8, maig 1987, pàg. 9-19.[Apunts5é-Pol]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Condicions prèvies per a la difusió d’un model lingüístic als mitjans de comunicació», dins Ferrando, Antoni, La llengua als mitjans de comunicació, Universitat de València, 1990, pàg. 17-24.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «La terminologia i la planificació lingüística», Llengua i Dret, 15, juny 1991, pàg. 7-19.[*PL]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Planificació estratègica i política lingüística», dins de Mollà, T. i Viana, A., Curs de sociolingística 3, Alzira, ed. Bromera, 1991, pàg. 189-1991.[*PL]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • Plurilingüisme europeu i llengua catalana, Barcelona, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1996, pàg. 7-221.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • Un horitzó per a la llengua. Aspectes de la planificació lingüística, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 7-155.[*PL]

  • Mariner i Bigorra, Sebastià
   • «Paradigma de les conjuncions adversatives en català medieval» dins AILLC. Miscel·lània Bohigas, II, ..., 1982, pàg. 51-65.[*H4t]

  • Marinis, Marco de
   • «Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador», Gestos, ..., pàg. 1-13.[*Crítica3r]

  • Marqués, Josep Vicent
   • Tots els colors del roig, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-274.[*]

  • Marquet i Ferigle, Lluís
   • Vocabulari de luminotècnia, Barcelona, ed. IEC, 1979, pàg. 5-38.[*]

  • Márquez, Antonio
   • Literatura e Inquisición en España (1478-1834), Madrid, ..., 1980.[Fus18]

  • Márquez, Antonio
   • Los alumbrados.Orígenes y filosofía (1525-1559), Madrid, ..., 1972.[Fus18]

  • Marshall, J. H.
   • The Razós de trobar of Raimon Vidal, Oxford, ..., 1972.[Classe]

  • Martel, Claude
   • Le parler provençal, Paris, ed. Rivages, 1988, pàg. 7-197.[*]

  • Martí Grajales, Francesc
   • Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid, ..., 1927.[Fus18]

  • Martí i Castell, Joan
   • Gramàtica històrica. Problemes i mètodes, València, Universitat de València, Biblioteca Linguística Catalana, 1990, pàg.7-159.[*]

  • Martí i Castella, Joan

   • «Llengua i identitat nacional. L'obra de pompeu Fabra», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 167-188.[*]

  • Martí i Castell, Joan i Josep Moran

   • Documents d’història de la llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1986.[CLT]

  • Martí i Castell, Joan, Pere Navarro i Miquel Àngel Pradilla

   • Comentari lingüístic de textos (teoria i pràctica), Barceona, ed. Columna, 1990, pàg. 1-171.[*]

  • Martí i Ferrer, Robert

   • Diccionari de maquinària agrícola, Barcelona, ed. Curial, ed. Generalitat de Catalunya, Terminologies, 1994, pàg. 5-277.[*]


  • Martí Llobet, Jaume i Marina Salse (coord.)
   • La terminologia i la documentació: relacions i sinergies, Barcelona, ed. Universitat de Barcelona - Scaterm, 2010, pàg. 5-141.[*]


  • Martí Mestre, Joaquim

   • Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-615.[*]

  • Martín Montesinos, José Luis i Montse Mas Hurtuna

   • Manual de tipografía. Del plomo a la era digital, València, ed. Campgràfic, 2002, pàg. 5-213.[*]

  • Martines, Vicent

   • Introducció a l’edició de textos literaris, Lleó, ed. Universitat d’Alacant, 1995, pàg. 7-159.[*]

  • Martinet, André

   • Economie des changements phonétiques. Traité de phonologies diachronique, Berna, ed. Francke, 1955.[Dual]

  • Martínez Bargueño, Manuel

   • «Pasado y presente del lenguaje administrativo castellano», Llengua i Dret, 18, desembre 1992, pàg. 7-23.[*PL]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de lexicografía práctica, Barcelona, ed. Bibliograf, 1995, pàg. 5-381.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de ortografía técnica, Madrid, ed. Pirámide, Fundación germán Sánchez Ruipérez, 1987, pàg. 5-421.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de redacción estilo, Madrid, ed. Pirámide, 1993, pàg. 7-497.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de tipografía y del libro, Madrid. ed. Paraninfo, 1992 (1974), pàg. VII-XVI/1-547.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de usos y dudas del español actual, Barcelona, ed. Spes Editorial, 1996, pàg. ...[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • La palabra y su escritura, Xixon, ed. Trea, 2006, pàg. 7-451.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Manual de edición y autoedición, Madrid, ed. Pirámide, 2005, pàg. 7-346.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Manual de estilo de la lengua española, Xixon, ed. Trea, 2000, pàg. 5-637.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Ortografía y ortotipografía del espanyol, Gijón, ed. Ediciones Trea, 2004, pàg. 7-678.[*]

  • Martínez Hidalgo, José María i Laureano Carbonell

   • Vocabulari marítim/Vocabulario marítimo, Barcelona, ed. Noray, 1998, pàg. 9-317.[*]

  • Martínez Romero, Tomàs

   • Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer, València, ed. Denes, 2002, pàg. 7-187.[*]

  • Martínez i Romero, Tomàs i Isabel Micó i Català

   • Vocabulari. Mitologia, València, ed. Generalitat Valenciana, 1991, pàg. 7-166.[*]

  • Martínez-Hidalgo y Terán, José María i Laureano Carbonell
   • Vocabulari martím - Vocabulario marítimo, Barcelona, ed. Editorial Noray, 1998, pàg. 9-317.[*]
  • Marx, Karl
   • Contribución a la crítica de la economía política, trad. es. J. Marino, Madrid, ed. Alberto Corazón Editor, 1970, pàg. 7-312.[*]
  • Marx, Karl i Friedrich Engels

   • Manifest del Partit Comunista, Sueca, ed. Palàcios, 1998, pàg. 7-67.[*]

  • Mascaró Altimiras, Joan

   • Morfologia, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1985, pàg. 7-150.[*]

  • Mascaró, Jaume

   • «Notes per a un estudi de la gestualitat catalana», Serra d’Or, 259, 1981, pàg. 25-28.[Pay]

  • Masclans, Francesc

   • Els noms catalans dels bolets. (Ordre dels agaricals), Barcelona, ed. IEC, 1975, pàg. 5-81.[*]

  • Masclans, Francesc

   • Guia per a conèixer els arbusts i les lianes, Barcelona, ed. Montblanc-Martín, 1990 (1963), pàg. 5-268.[*]

  • Massot i Muntaner, Josep

   • «Antoni M. Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans (1924)», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 113-166.[*]

  • Massot i Muntaner, Josep

   • «Marià Aguiló, col·lector de cançons populars», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 287-324.

  • Matthews, P. H.

   • Morfología. Introducción a la teoría de la estructura de la palabra, ed. Paraninfo, 1980 (Títol original Morphology, an introduction to the theory of word-structure, ..., ed. Cambridge University Press, 1974).

  • Maurais, Jacques

   • «La normalización lingüística al Quebec», Llengua i Dret, 8, desembre 1986, pàg. 157-167.[*PL]

  • Maurais, Jacques

   • «Normalització lingüística, bilingüisme i diglòssia a Quebec, Llengua i Dret, 8, desembre 1986, pàg. 151-156.[*PL]

  • Maurais, Jacques

   • «Repercusiones en el dominio comercial de la planificación lingüística en Québec», Llengua i Dret, 14, juliol 1990, pàg. 323-326.[*PL]

  • Mauxion, André

   • Les oiseaux des marais, Rennes, ed. éditions Ouest-France, 2000, pàg. 1-32.[*]

  • Mechoulan, Henri

   • Razón y alteridad en Fadrique Furó Ceriol, Madrid, ..., 1978.[Fus18]

  • Menard, Martial

   • Petit guide d'initiation au breton, Plougastell-Daoulaz, ed. An Here, 2002, pàg. 5-119.[*]

  • Méndez, Rafael

   • Del concepto a la palabra. Diccionario temático, Madrid, ed. Temas de Hoy, 1997, pàg. 7-839.[*]

  • Menéndez Pelayo, Marcelino

   • Antología de poetas líricos castellanos, Santander,ed. Nacional, 1944.[Fus18]

  • Menéndez Pelayo, Marcelino

   • Orígenes de la novela, Santander, ..., 1943.[Fus18]

  • Menéndez Pidal, Ramón

   • Manual de gramática histórica española, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1987 (19a ed.).[*HE4t]

  • Menéndez Pidal, Ramón

   • Orígenes del español, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1950 (3a ed.).[Classe]

  • Menéndez, Mario, Alfredo Jimeno i Víctor M. Fernández

   • Diccionario de Prehistoria, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1997, pàg. 7-526.[*]

  • Mestre i Campi, Jesús (dir.)

   • Diccionari d'història de Catalunya, Barcelona, ed. Edicions 62/El Punt, 1999 (1992), pàg. VII-XXVIII/1- 1.147.[*]

  • Mestre, Antoni

   • «Las corrientes de espiritualidad en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI» dins Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600), València, ..., 1983, pàg. 53-80.[Fus18]

  • Mestre, Antoni

   • Historia, fueros y actutudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII, València, ..., 1970.[Fus18]

  • Mestres i Serra, Josep M.

   • «La normalització lingüística als ajuntaments», Llengua i Dret, 19, juliol 1993, pàg. 105-116.[*PL]

  • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
   • Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Barcelona, ed. Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Associació de Mestres Rosa Sensat, 1995, pàg. 7-902.[*]

  • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
   • Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Barcelona, ed. Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Associació de Mestres Rosa Sensat, 2000, pàg. 5-908.[*]

  • Meya i altres
   • Lingüística computacional, Barcelona, ed. Teide, 1986.[Classe]
  • Michel, Andrée
   • Sociología de la familia y el matrimonio, trad. es. Carme Vilaginés, Barcelona, ed. Edicions 62, 1974, pàg. 5-196.[*]
  • Milà i fontanals, Manuel

   • La lírica de los trovadores en España, Barcelona, ed. CSIC, a cura de J. Molas y Fco. Rico.[Classe]

  • Milà i Gallart, Roser
   • Terminologia ferroviària. Material rodant, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 7-154.[*]

  • Milà, Roser
   • Terminologia ferroviària: material rodant, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993.[*]

  • Milian i Massana, Antoni
   • Drets lingüístics i dret fonamental a l’educació, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1992, pàg. 11-416.[*]

  • Milian i Massana, Antoni
   • La igualtat de les llengües a les institucions de la Unió Europea, mite o realitat?, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pàg. 7-73.[*]

  • Mill, John Stuart
   • Sobre la libertad, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1997 (1859), pàg. 7-263/1-85.[*]

  • Millán, Jesús

   • «Aproximaxió a l’estudi del canvi de llengua a la comarca d’Oriola», Serra d’Or, XVIII, 1976.[Fus18]

  • Millán, José Antonio

   • Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente, Barcelona, ed. RBA Libros, 2005, pàg. 7-173.[*]

  • Miquel i Planas, Ramon

   • Novelari català dels segles XVI a XVIII, Barcelona, ..., 1908-1916.[Fus18]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Cultures, llengües, nacions, Barcelona, ed. La Magrana, Els Orígens, 27, 1990, 212 pàg.[Et303]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Els Borja. Família i mite, València, ed. Bromera, 2000, pàg. 5-126.[*]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Sobre la nació dels valencians, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-250.[*]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • València. Guia particular, Barcelona, ed. Barcanova, 1992, pàg. 7-173.[*]

  • Miralles i Monserrat, Joan

   • «Sobre l’ús lingüístic en les viles medievals mallorquines. Els llibres de cort reial», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 535-570.

  • Mitry, Jean

   • «Sobre un lenguaje sin signos», ..., ..., ..., pàg. 265-290.[*Crítica3r]

  • Mitxelena, L.

   • Lengua e historia, Madrid, ed. Paranimfo, 1985.[Classe]

  • Molas, Isidre

   • Derecho constitucional, Madrid, ed. Tecnos, 1998, pàg. 7-358.[*]

  • Molas, Joaquim

   • «Erudició, polèmica i creació en la poesia neoclàssica catalana», Reduccions, 3, setembre 1977, pàg. 61-...

  • Molas, Joaquim

   • «Notes sobre la cançó popular moderna. El cuplet» dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 325-348.

  • Molas, Joaquim

   • «Pròleg» a Lletra de batalla per «Tirant lo Blanc», Barcelona, ed. Edicions 62, ... (1969), pàg. 7-23.[*Apunts4t]

  • Molas, Joaquim

   • Lectures crítiques, Barcelona, ed. Edicions 62, Llibre a l’Abast, 1995, pàg. 5-224.[*]

  • Moliner, María

   • Diccionario de uso del español, Madrid, ed. Gredos, 1998, 2 vol., pàg. VII-XLI; 1-1.519/7-1.594.[*]

  • Moll, Aina

   • «Problemàtica del català estàndard» dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 571-586.

  • Moll, Francesc de Borja

   • Gramática histórica catalana, Madrid, ed. Gredos, 1952.[DuAL]

  • Mollà Orts, Toni (ed.)

   • Política i panificació lingüística, Alzira ed. Bromera, 1997, pàg. 7-227.[*]

  • Mollà Orts, Toni i Amadeu Viana

   • Curs de Sociolingüística 2, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1989.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni i Amadeu Viana

   • Curs de Sociolingüística 3, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1991.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni i Carles Palanca

   • Curs de Sociolingüística 1, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1987.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni

   • «Sobre política lingüística municipal», Llengua i Dret, 12, juliol 1989, pàg. 159-170.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni

   • La llengua dels mitjans de comunicació, Alzira, ed. Bromera, 1990, pàg. 7-119.[*]

  • Mollà Orts, Toni

   • La utopia necessària (acioalisme i societat civil), València (Alzira), Bromera, 1994, pàg. 7-204.[*]

  • Mollà Orts, Toni

   • Manual de sociolingüística, Alzira, ed. Edicions Bromera, 2002, pàg. 5-249.[*]

  • Mollà Orts, Toni (ed.)

   • Llengües globals, llengües locals, Alzira, ed. Bromera, 2002, pàg. 5-183.[*]

  • Momblanch y González, Francisco de Paula

   • Historia de la Albufera de Valencia, València, Ajuntament de València, col. «Publicaciones del Archivo Municipal», 2003, pàg. 5-485.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Essais I, París, ed. Librairie Générale Française, 1997 (1972/1580), pàg. VI-XXIII/27-607.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Essais II, Mésnil-sur-l’Estrée, ed. Gallimard, 1995 (1965/1580), pàg. 7-638.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Les Essais. Livre III, París, ed. Quadrige/Presses Universitaires de France, 2002 (1965/1588), pàg. 789-1116/01-0122.[*]

  • Montaner i Monllau, Enric

   • «La minoritzaió lingüística» dins Bastardas, A i J. Soler (ed.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 15-45.[*]

  • Montoya i Abad, Brauli

   • Alacant: la llengua interrompuda, València, ed. Comercial Denes, 1996, pàg. 7-298.[*]

  • Montoya i Abad, Brauli

   • Variació i desplaçament de llengües a Elda i a Oriola durant l’Edat Moderna, Alacant, ed. Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, 1986.[Mollà2]

  • Monzó, Esther (ed.)

   • Les plomes de la justícia. La traducció al català dels textos jurídics, Barcelona, ed. Pòrtic, 2006, pàg. 7-229.[*]

  • Monzon i Arazo, August

   • «Bibliografia vivista recent. Balanç i perspectives», L’Espill, 27, 1988, pàg. 109-112.[Fus18]

  • Monzon i Arazo, August

   • «Joan-Lluís Vives. Orientacions per a una visió renovada», Afers, I, 1985.[Fus18]

  • Moody, Glyn

   • Codi rebel. La història del Linux i de la revolució del programari lliure, València, ed. Universitat de València, 2007 (2002), pàg. 7-392.[*]
  • Moragas Roger, Valentín i Federico Corominas
   • Vida conyugal y vida sexual, Barcelona, ed. Gassó Hnos., 1964, pàg. 5-386.[*]
  • Morales, Carlos Javier

   • Guía para hablar bien en público. Método completo y práctico para las más diversas situaciones, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2007 (2001), pàg. 7-217.[*]

  • Morales, Carmen

   • Las relaciones del léxico en el diccionario, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, pàg. 3-42.[*]

  • Morant, Ricard i E. N. Serra

   • Els modificadors intraoracionals i interoracionals, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1987, pàg. 11-76 / 79-104.[*]

  • Morant, Ricard i Vicent Escrivà

   • L’apitxat de Gandia: un problema sociolingüístic, Oliva, ed. CEIC Alfons el Vell, 1987.[*]


  • Morelli, Anne

   • Principios elementales de la propaganda de guerra, Hondarribia, ed. Hiru, 2002, pàg. 7-153.[*]


  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva, Barcelona, ed. Península, 2008, pàg. 7-223.[*]

  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2000, pàg. 7-316.[*]

  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • La lingüística teórico-tipológica, Madrid, ed. Gredos, 1995, pàg. 7-194.[*]

  • Moreu-Rey, Enric

   • Renoms, motius, malnoms i noms de casa, Barcelona, ed. Millà, 1981, pàg. 9-251.[*]

  • Moreu-Rey, Enric

   • Toponímia urbana i onomàstica vària, Palma de Mallorca, ed. Moll, 1974, pàg. 7-164.[*]

  • Mounin, Georges

   • Diccionario de lingüística, ed. Labor, 1982. (Títol original: Dictionnaire de linguistique, ed. Presses Universitaires de France, (?).)[*]

  • Moya, Carles

   • Teoría sociológica, Madrid, ed. Taurus, 1982 (1971), pàg. 7-234.[*]

  • Muchnik, Jacobo

   • Editing. Arte de poner los puntos sobre la íes —y difundirlas, Madrid, ed. Del Taller de MArio Muchnik, 2004, pàg. 9-233.[*]

  • Muchnik, Mario

   • Editar Guerra y paz, Barcelona, ed. Del Taller de Mario Muchnik, 2003, pàg. 7-95.[*]

  • Muntaner, J., A. Martínez Vilalta i X. Ferrer

   • Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra, Barcelona, ed. Ketres.

  • Muñoz Cidad, Cándido
   • Las bicicletas de Ámsterdam. Falacias y paradojas económicas, Madrid, ed. Los Libros de la Catarata, 2015, pàg. 5-223.[*]
  • Muñoz Martín, Ricardo

   • Lingüística per a la traducció, Vic, ed. Eumo, 1995, pàg. 9-367.[*]
  • Muñoz Molina, Antonio
   • Todo lo que era sólido, ed. Editorial Seix Barral, 2013, pàg. 7-253.[*]
  • Muñoz Veiga, Gustau

   • Herència d'una època, València, ed. Tàndem Edicions, 2006, pàg. 7-287.[*]

  • Muñoz Veiga, Gustau

   • Intervencions entre cultura i política, València, ed. Tàndem Edicions, 1998, pàg. 7-280.[*]

  • Murakami, Haruki
   • De què parlo quan parlo de córrer, Barcelona, ed. Editorial Empúries, 2010 (2007), pàg. 7-150.[*]

  • Murgades, Josep

   • Llengua i discriminació, Barcelona, ed. Curial, 1996, pàg. 5-192.[*]

  • Murillo, Francisco

   • Estudios de sociología política, Madrid, ed. Tecnos, 1972.[Nyo47]