divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra C


 • Cabanilles i Sanchis, A.

  • La vella pell de l'alba, València, ed. Eliseu Climent, col. L'ham, 1985, pàg. 9-227.[*]

 • Cabré i Castellví, M. T.

  • «Influència de l’organització dels serveis lingüístics canadencs a Catalunya», Llengua i Dret, 14, 1990, pàg. 277-289.[*PL]

 • Cabré i Castellví, M. T.

  • «Serveis lingüístics i normalització», Llengua i Dret, 17, 1992, pàg. 187-206.[*PL]

 • Cabré i Castellví, M. T.

  • A l'entorn de la paraula (I). Lexicologia general, València, ed. Universitat de València, col. Biblioteca Lingüística Catalana, 1994, pàg. 7-157.[*UV]

 • Cabré i Castellví, M. T.

  • A l'entorn de la paraula (II). Lexicologia catalana, València, Universitat de València, col. Biblioteca Lingüística Catalana, 1994.[*UV]

 • Cabré i Castellví, M. T.

  • La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions, Barcelona, ed. Empúries, col. Les Naus d'Empúries, 1992, pàg. 7-527.[*]

 • Cabré, L. i Marcel Ortín

  • «El cor quiet» de Josep Carner, Barcelona, ed. Empúries, (1985-1986), pàg. 5-62.[*]

 • Cahner, M.

  • «Llengua i societat en el pas del segle XV al XVI. Contribució a l'estudi de la penetració del castellà als Països Catalans», dins Actes del VéCILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 183-256.[*]

 • Calaforra i Castellano, Guillem

  • «Gran idea o projecte delirant?», L'Espill, núm. 25, València, ed. Universitat de València i Edicions Tres i Quatre, 2007, pàg. 173-183.[*] (Ressenya de La il·lusió occitana d'August Rafanell)

 • Calaforra i Castellano, Guillem

  • «La «unitat de la llengua catalana» com a fet científic i com a argumentum ex auctoritate: revisió crítica», Zeitschrift für Katalanistik/Revista d'estudis catalans, 7, ed. Albert-Ludwigs-Universität, 1994, pàg. 37-56.[*]
 • Calaforra i Castellano, Guillem
  • Paraules, idees i accions. Reflexions «sociològiques» per a lingüistes, València-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999, pàg. 7-206.[*]
 • Calderer, L.
  • Introducció a la literatura, Barcelona, ed. Teide, 1989 (1988), pàg. 1-358.[*]

 • Calvet, Louis-Jean
  • Histoire de l'écriture, París, ed. Hachette, 2005 (1996), pàg. 7-296.[*PL]

 • Calvet, Louis-Jean
  • Lingüística y colonialismo, Madrid, ed. Júcar, 1981 (1974), pàg. 7-248.[*PL]

 • Camps, A. i altres
  • Text i ensenyament. Una aproximació interdisciplinària, ed. Barcanova, 1990. [*UV]

 • Camps, A
  • L'ensenyament de la composició escrita, Barcelona, ed. Barcanova, sèrie major, 1994, pàg. 7-395. [*]

 • Canalejo Alba, Maria Dolors
  • Diccionari de dret català, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 5-267.[*]

 • Candé, Roland de
  • Diccionari de la música, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997 (1982), pàg. 5-217.[*]

 • Canfora, Luciano

  • Crítica de la retórica democrática, Barcelona, ed. Crítica, 2003 (2002), pàg. 7-129.[*]

 • Cano Rico, José R.

  • Diccionario económico, financiero y bursátil, Madrid, ed. Tecnos, 1994, pàg. 7-350.[Sid/Econ]

 • Cano, Rafael

  • Historia de la lengua española, Barcelona, ed. Editorial Ariel, 2004, pàg. 7-1.167.[*]

 • Cantera Ortiz de Urbina, Jesús

  • Refranero latino, Madrid, ed. Ediciones Akal, 2005, pàg. 5-415.[*]

 • Canyameres, Ferran

  • Diccionari de marina, Barcelona, ed. Proa, 1983, pàg. 5-287.[*]

 • Capella, Juan Ramón

  • El aprendizaje del aprendizaje, Madrid, ed. Trotta, 1995, pàg. 7-115.[*]

 • Capella, Juan Ramón

  • Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado, Madrid, ed. Trotta, 1997, pàg. 7-296.[*]

 • Caralt, R.

  • Parleu bé el català I. Vocabulari d'incoreccions, Barcelona, ed. Claret, 1987, pàg. 5-79.

 • Carballo Armas, Pedro

  • El Defensor del Pueblo. El Ombudsman en España y el derecho comparado, Madrid, ed. Tecnos, 2003, pàg. 7-263.[*]

 • Carbó, F. i Vicent Simbor

  • La recuperació literària en la postguerra valenciana (1939-1972), Barcelona, ed. Institut Universitari de Filologia Valenciana, PAM, 1993, pàg. 7-198.[*]

 • Carbonell roura, Eudald i Robert Sala Ramos

  • Planeta humà, Barcelona, ed. Empúries, 2000, pàg. 5-275.[*]

 • Carbonell, A.

  • Literatura catalana del segle XIX, Barcelona, ed. Jonc, 1986, pàg. 11-222.[*]

 • Carbonell, J.

  • «Estudi preliminar» a roís de corella, Joan, Obra profana, València, col. La unitat, 1983 (1973), pàg. 7-38.[*]

 • Carbonell, J.

  • «La literatura catalana durant el període de transició del segle XVIII al segle XIX», dins Actes del IV CILLC, ..., ed. PAM, ..., pàg. 269-313.[*5é]

 • Cardona Ivars, J. J.

  • La tragineria a la Marina Alta, Benissa, ..., 1990, pàg. 7-94.[*]

 • Carlier, Robert, Jean-Louis Lalane, Pierre Josserand i Samuel S. de Sacy

  • Dictionnaire de citations, París, ed. Larousse, 2001, pàg. III-XII/1-660.[*]

 • Caro Baroja, J.

  • Los judíos en la España moderna contemporánea, Madrid, ..., 1961. [Fus18]

 • Carrasco i Nualart, Raimon

  • «Notes sobre l’activitat de foment: estat de la qüestió en la doctrina i consideracions sobre el seu règim jurídic. Foment i normalització lingüística», Llengua i Dret,14, 1990, pàg. 207-221.[*PL]

 • Carré, A.

  • «L'estil de Jaume Roig: la virulència i la comicitat», ..., ..., ..., pàg. 109-118.[*L4t]

 • Carrère, C.

  • «La vie privée d'un marchand barcelonnais dans la première moitié du XIVe siècle», Anuario de Estudios Medievales, III, 1966.[brac]

 • Casals, G.

  • Joan Margall. Enllà, Barcelona, de. 62, 1989, pàg. 5-124.[*]

 • Casanova i Herrero, E.

  • «El valenciano dentro del diasistema lingüístico catalán», Revista de Filología Románica, vol. III, 1985, ed. Universidad Complutense de Madrid, pàg. 25-33.[*D5é]

 • Casanova i Herrero, E.

  • «Grup fonètic dèbil i préstec: a propòsit dels reflexos de -ticum en català», Quaderns de Filologia, Misce·lània Sanchis Guarner, I, València, ed. Universitat de València, 1984, pàg. 65-72.[*H4t]

 • Casanova i Herrero, E.

  • «Manuel Sanchis Guarner, dialectòleg», Miscel·lània Sanchis Guarner, I, València, Universitat de València, 1984, pàg. XXXVII-XLV.[*D5é]

 • Casanova i Herrero, E.

  • «Sobre els malnoms d'Agullent», dins Xè Col·loqui general de la societat d'onomàstica. Ier d'onomàstica valenciana, València, ed. Universitat de València, 1986, pàg. 361-367. [*D5é]

 • Casanova i Herrero, E.

  • «Sobre la moció de gènere dels adjectius de la 3a. declinació llatina en català», Butlletï de la Societat Castellonenca de Cultura, ..., pàg. 243-264. [*H4t]

 • Casanova i Herrero, Emili

  • XXIX Col·loqui de la societat d’onomàstica, València, ed. Denes, 2003, pàg. 1-730.[*]

 • Casanova, Emili i Vicenç Rosselló

  • Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes, València, ed. Denes, 2002, pàg. V-XX/1-1088.[*]

 • Casanova, Emili, Joaquim Martí i Abelard Saragossà (a cura de)

  • Estudis del valencià d'ara, València, ed. Denes, 2002, pàg.VII-XXI/3-673.[*]

 • Casanoves, M.

  • Parleu bé el català II. Normes pràctiques, Barcelona, ed. Claret, 1985 (1980), pàg. 5-399.[*]

 • Casas Gassó, Frederic

  • Diccionario médico de signos y síntomas, Barcelona, ed. Ediciones Península, pàg. 5-188.[*]

 • Casassas, Oriol i Joaquim Ramis i Coris

  • Vocabulari de la prescripció, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1991, pàg.3-77.[*]

 • Casellas i Gispert, David

  • Curs de morfosintaxi de l’oració, Barcelona, ed. Oikos-Tau, 1996, pàg. 1-138.[*]

 • Casey, J.

  • El regne de València al segle XVII, Barcelona, ed. Curial, 1979.[H5é]

 • Cassany, D., Marta Luna i Glòria Sanz

  • 44 exercicis per a un curs d'expressió escrita, Barcelona, ed. Graó, 1991, pàg. 3-87.[*]

 • Cassany, D., Marta Luna i Glòria Sanz

  • Ensenyar llengua, Barcelona, ed. Graó, col. El Llapis, 1994 (1993), pàg. 5-558.[*-préstec: AG]

 • Cassany, D.

  • Descriure escriure. Com s'aprèn a escriure, Barcelona, ed. Empúries, 1988 (1987), pàg. 7-192.[*]

 • Cassany, D.

  • La cuina de l'escriptor, Barcelona, ed. Empúries, 1993, pàg. 7-210.[*]

 • Castellà, J. M.

  • De la frase al text, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 7-269.[*]

 • Castellanos i Llorenç, C. i R.

  • Diccionari francès-català, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1990 (1979), pàg. 5-619.[*]

 • Castellanos, J.

  • «Josep Carner i la literatura narrativa», ..., ..., ..., pàg. 31- ...

 • Castellanos, J.

  • «Pròleg» a casellas, R., Els sots feréstecs, Barcelona, de. Laia, col. Les Eines de Butxaca, 1984 (...), pàg. 7-45.[*]

 • Castellanos, Josep-Anton

  • Manual de pronunciació, Vic, ed. Eumo, 1993, pàg. 5-92.[*]

 • Castellet, J. M. i Joaquim Molas

  • Poesia catalana del segle XX, Barcelona, ed. Edicions 62, col. «Llibres a l'abast», 1980 (1963), pàg. 15-575.[*]

 • Castellet, J. M.

  • «Pròleg» a costa i llobera, M., Horacianes, Mallorca, ed. Moll, 1990, pàg. 7-26.[*]

 • Castro, Américo

  • La realidad histórica de España, Mèxic, ..., 1954.[Fus18]

 • Catach, Nina

  • La ponctuation, París, ed. Presses Universitaires de France, 1996 (1994), pàg. 3-128.[*]

 • Catalán, D. (ed.)

  • Estructuralismo e historia. Miscelánea homenage a André Martinet, 3 vol., ed. Universidad de la Laguna, 1957-1958-1962.[Dual]

 • Caude, Roland

  • Cómo organizar su archivo, Madrid, ed. Ibérico Europea de Ediciones, 1976, pàg. 7-80.[*]

 • Causse, Rolande

  • La langue française fait signe(s). Lettres, accents, ponctuation, París, ed. Éditions du Seuil, 1998, pàg. 7-251.[*]

 • Cerdà i Massó, R.

  • «La lingüística estructural què és?», Serra d'Or, agost, 78?, pàg. [567-568] 23-24.[Fotoc. Tema: L'estructuralisme ]

 • Cerrón-Palomino, Rodolfo

  • «Español general, español americano, español peruano» i altres apartats, Castellano andino: aspectos sociolingüísticos, pedagógicos y gramáticales, ed. Fondo Editorial PUCP, 2003, pàg. 24-29.[*]

 • Cerveró, L.

  • La medicina en la literatura valenciana del segle XVI, València, ed. 3 i 4, 1987, pàg. 13-405.[*]

 • Chacón Ortega, Luis

  • Manual de formularis per a ajuntaments, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1985, 2 vol., pàg. 5-571.

 • Chauchard, P.

  • Le langage et la pensée, París, PUF, 1983.

 • Chevalier, M.

  • Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, ..., 1976.[Fus18]

 • Chiner Gimeno, Jaume J.

  • Ausiàs March i la València del segle XV, València, Consell Valencià de Cultura, 1997, pàg. 9-605.[*]

 • Chomsky, Noam i Morris Halle

  • The sound Pattern of English, Nova York, ed. Harper and Row, 1968.[Dual]

 • Chomsky, Noam

  • Lingüística cartesiana, Madrid, ed. Gredos, 1978 (1966).[*]

 • Chomsky, Noam

  • Una nueva generación dicta las reglas, Barcelona, ed. Crítica, 2002, pàg. 7-169.[*]

 • Clara Resplandis, Josep

  • «Lletres d'Antoni M. Alcover al bisbe i al president de la Diputació», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 105-112.[*]

 • Climent i Giner, Daniel

  • Les nostres plantes (una aproximació multidisciplinar al món vegetal de les nostres terres), Alacant, ed. Aguaclara, 1992, pàg. 5-326.[*]

 • Climent Martínez, Josep Daniel

  • L'interés per la llengua dels valencians (segles XV-XIX), València, ed. Consell Valencià de Cultura, 2003, pàg. 7-341.[*]

 • Climent Martínez, Josep Daniel

  • L'obra lingüística de Lluís Fullana i Mira, València, ed. Denes, 2004, pàg. 5-316.[*]

 • Codera Martín, José M.ª

  • Diccionario de cálculo merantil, Madrid, ed. Pirámide, 1987, pàg. 7-191.[*]

 • Colignon, Jean-Pierre

  • Un point c'est tout! La ponctuation efficace, París, ed. Victoires-Éditions, 2004, pàg. 7-133.[*]

 • Colignon, Jean-Pierre

  • Étonnantes étymologies, París, ed. Albin Michel, 2004, pàg. 5-169.[*]

 • Colomer, E.

  • «Ramon Llull ¿precursor de la informàtica?», dins DA, «Dossier Ramon Llull».[*]

 • Colomer, Josep M.

  • «Discriminació vs. segregació», Llengua i Dret, 17, 1992, pàg. 207-228.[*PL]

 • Colomer, T. (Coord.), G. Bertoni Del Guercio, E. Charmeux, M. Meek, A. Noguerol, F. Rincón i I. Solé

  • ajudar a llegir. La formació lectora a primària i secundària, Barcelona, ed. Barcanova, 1992, pàg. 5-158.[*]

 • Colomina i Castanyer, J.

  • «Notes sobre la llengua de la "Decadència"», dins alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Benidorm, ed. Universitat d'Alacant, 1987, pàg. 37-54.[*]

 • Colomina i Castanyer, J.

  • El valencià de la Marina Baixa, València, ed. Generalitat Valenciana, 1991, pàg. 5-416.[*]

 • Colomina i Castanyer, J.

  • Els valencians i la llengua normativa, Alacant, ed. Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, pàg. 5-236.[*]

 • Colón Domènech, Germà
  • De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Acostament lingüístic a les terres catalanes, Barcelona, ed. Fundació Germà Colón Domènech - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003, pàg. 5-476.[*]
 • Colón Domènech, Germà i Amadeu -J. Soberanas

  • Panorama de la lexicografia catalana, Barcelona, ed. Enciclopèdia catalana, col. Biblioteca Universitària, 1986 (1985), pàg. 7-276.[*]

 • Colón Domènech, Germà, L. Peñarroja, C. Tarancón, i Albert Hauf

  • Literatura valenciana del segle XV. Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena, València, ed. CVC, col. sèrie minor, 1991, pàg. 7-124.[*]

 • Colón Domènech, Germà

  • El lèxic català dins la Romània, València, ed. Universitat de València, 1993 (1976), pàg. 7-261.[*]

 • Colón Domènech, Germà

  • «Els vocabularis barcelonins d'Ausiàs March al segle XVI», Estudis de lengua i literatura catalanes, VI, 1983.[Fus18]

 • Colón Domènech, Germà

  • «La lexicografia catalana»

 • Colón Domènech, Germà

  • «La llengua a l'època del Tirant», Literatura valenciana del segle XV, Colón Domènech, Germà i ..., València, ed. Consell Valencià de Cultura, col. Sèrie Minor, 1991, pàg. 9-35.[*]

 • Colón Domènech, Germà

  • «L'humanista Furió Ceriol i la unitat de la llengua», Estudis de Llengua i literatura catalanes, I, Montserrat, ed. PAM, 1980.[Fus18]

 • Colón Domènech, Germà

  • El léxico catalán en la Romanía, Madrid, ed. Gredos, 1976.

 • Colón Domènech, Germà

  • Estudis de filologia catalana i romànica, Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – PAM, 1997, pàg. VII-XVII/0-508.[*]

 • Comas, A.

  • «Anàlisi de "La serra" de Joan Alcover», dins Garolera, Narcís: Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelona, ed. Curial, 1985 (1973), pàg. 32-45.[*]

 • Comas, A.

  • «Problemàtica de la decadència», dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 169-182.

 • Comet i Codina, R.

  • «Criteris d'avaluació lingüística en el procés de selecció de funcionaris», Revista de Llengua i Dret, 12, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, juliol 1989, pàg. 67-87.[*]

 • Company, J. M. i Vicente Sánchez Biosca

  • «La imposible mirada», ..., ..., ..., pàg. 46-54.[*Crítica3r]

 • Companys, Lluís

  • Consell de guerrra i condemna a mort de Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya (octubre de 1940), Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 2000 (1999).[*]

 • Conca, M.

  • Els refranys catalans, València, ed. 3 i 4, col. L'estel, 1988, pàg. 9-284.[*]

 • Conca, M.

  • Paremiologia, València, ed. Universitat de València, col. Biblioteca Lingüística Catalana, 1987, pàg. 13-111.[*]

 • Conci, Cesare i Menico Torchio

  • Les poissons, París, ed. Éditions Gründ, 2001 (1998), pàg. 5-190.[*]

 • Contreras, H. i Conxita Lleó

  • Aproximación a la fonología generativa. Principios teóricos y problemas, Barcelona, ed. Anagrama, 1982.[Dual]

 • Cornagliotti, A.

  • «Lexicografia ítalo-catalana», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 379-404.

 • Cornudella, J.

  • «Nabí», de Josep Carner, Barcelona, ed. Empúries, col. Les Naus d'Empúries, 1986. [*L5é]

 • Coromina, Eusebi

  • El 9 nou. Manual de redacció i estil, Barcelona, ed. Eumo, 1991, pàg. 7-332.[*; prc./A. García 28.11.2006]


 • Coromina, Eusebi i Josep M. Mestres (cur.)
  • Aspectes de terminologia, neologia i traducció, Barcelona, ed. Universitat de Vic, Scaterm, 2010, pàg. 5-166.[*]


 • Corominas, J. M.

  • «Estructura dialèctica de Lo somni de Bernat Metge, ..., ..., pàg. 107-118.[*4t]

 • Coromines i Vignaux, J. i J. Mascaró i Passarius

  • Onomasticon cataloniae I. Toponímia antiga de les Illes Balears, Barcelona, ed. Curial, 1989, pàg. VII-XIII/5-315.[*]

 • Coromines i Vignaux, J. i José A. Pascual

  • Diccionario crítico etimológico castellano e hispano, Madrid, ed. Gredos, 1980-..., 4 vol.[Dual]

 • Coromines i Vignaux, J.

  • «Sobre l'elocució catalana en el teatre i en la recitació», dins Lleures i converses d'un filòleg, Barcelona, ed. Club Editor, 1971, pàg. 94-105.[*Pay]

 • Coromines i Vignaux, J.

  • Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, ed. Curial, 1980-...[Dual]

 • Coromines i Vignaux, J.

  • Entre dos llenguatges, Barcelona, ed. Curial, 1976-1977, 3 vol.[*Dual]

 • Coromines i Vignaux, J.

  • Estudis de toponímia catalana, volum I, Barcelona, ed. Barcino, 1965, pàg. 5-282.[*]

 • Coromines i Vignaux, J.

  • Estudis de toponímia catalana, volum II, Brcelona, ed. Barcino, 1970, pàg. 5-347.[*]

 • Coromines i Vignaux, J.

  • Lleures i converses d'un filòleg, Barcelona, ed. Club Editor, 1989 (1971), pàg. 7-446.[*Dual]

 • Coromines i Vignaux, J.

  • Onomasticon cataloniae, Barcelona, ed. Curial, 1994-1997, vol. II-VIII.

 • Corretja i Torrens, Mercè

  • «Llengua pròpia i Tribunal Constitucional», Llengua i Dret, 16, desembre 1991, pàg. 75-83.[*PL]

 • Corripio, Fernando

  • Diccionario práctico, Barcelona, ed. Larousse, 1993 (1988), pàg. -3-569.[*]

 • Cortés, Fermí i Lluís Granell

  • Vocabulari valencià del conreu, molinatge i comerç de l'arròs, ed. Institució Alfons el Magnànim, Revista Valenciana de Filologia, 1952, pàg. 1-33.[*Fotoc.]


 • Cortés Carreres, Santi i Vicent Garcia Perales
  • La historia interna del Atlas lingüístico de la península Ibérica (ALPI). Correspondencia (1910-1976), València, ed. Universitat de València, 2009, pàg. 7-514.[*] • Coseriu, E.

  • «Diacronía, sincronía y tipología», dins El hombre y su lenguaje, Madrid, ..., 1977.

 • Coseriu, E.

  • «Los universales del lenguaje (y otros)», dins Semántica, gramática y universales, Madrid, ed. Gredos, 1978.

 • Coseriu, E.

  • El hombre y su lenguaje, Madrid, ..., 1977.

 • Coseriu, E.

  • Semàntica y gramática universales, Madrid, ed. Gredos, 1978.

 • Coseriu, E.

  • Teoría del lenguaje y lingüística, general, Madrid, ed. Gredos, 1962 (1956).

 • Cossío, José María de

  • Los toros. Tratado técnico e histórico, Madrid, ed. Espasa Calpe, 2000 (1995), 2 v.[*]

 • Cowan, David

  • Gramática de la lengua árabe moderna, Madrid. ed. Cátedra, 1998 (1958), pàg. 7-278. [*]

 • Cox, H.

  • La fiesta de los locos, Madrid, ed. Taurus, 1983 (1969), pàg. 11-218. Tít. or.: The feast of Fools. Essay on Festivity and Fantasy, Cambridge (Massachussets), Harvard University Press.[*]

 • Creixell, L.

  • Diccionari bàsic francès-català, Perpinyà, ed. Centre Pluridisciplinari d'Estudis Catalans, 1981.[XLx]

 • Croce, B.

  • La lingua spagnola in Italia, Roma, ..., 1895.[Fus18]

 • Crosby, Alfred W.

  • La medida de la realidad, Barcelona, ed. Crítica, 1998 (1997), pàg. 7-205.[*]

 • Cruttenden, A.

  • Intonation, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.[Pay]

 • Cucó i Giner, Alfons i Santi Cortés

  • Llengua i política, cultura i nació, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-338.[*]

 • Cucó i Giner, Alfons

  • Papers públics, València, ed. Fernando Torres-Editor, 1983, pàg. 5-199.[*]

 • Cucó i Giner, Alfons

  • Roig i blau. La transició democràtica valenciana, ed. Tàndem Edicions, 2002, pàg. 5-373.[*]

 • Cuenca Ordinyana, Maria Josep i Joseph Hilferty

  • Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel, 1999, pàg. 5-252.[*]

 • Cuenca Ordinyana, Maria Josep

  • El valencià és una llengua diferent?, València, ed. Tàndem, 2003, pàg. 5-171.[*]

 • Cuenca Ordinyana, Maria Josep

  • L'oració composta (II): la subordinació, València, ed. Universitat de València, col. Biblioteca Lingüística Catalana, 1991, pàg. 7-188.[*]

 • Cuenca Ordinyana, Maria Josep

  • Sintaxi fonamental, Barcelona, ed. Empúries, 1996, pàg. 7-314.[*]

 • Cuenca Ordinyana, Maria Josep

  • Teories gramaticals i ensenyament de llengües, València, ed. Tàndem, 1992, pàg. 7-161.[*-préstec: AG]

 • Cuenca, Maria Josep

  • L'oració composta (I): la coordinació, València, ed. Universitat de València, col. Biblioteca Lingüística Catalana, 1988, pàg. 7-126.[*]

 • Cuervo, Rufino José

  • Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, 8 vol., Bogotà, ed. Instituto Caro y Cuervo, 1886-1995.