divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra R


 • Rafanell Vall-llosera, August

  • El català modern, Barcelona, ed. Empúries, 2000, pàg. 5-295.[*]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «Fonologia diacrònica catalana: aspectes metodològics», dins Actes del II col·loqui internacional sobre el català, ed. PAM, 1976, pàg. 47-65.[Dual]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «La u catalana d’origen consonàntic», Estudis Romànics, xii, Barcelona, 1963-1968 [1970], pàg. 179-211.[Dual]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «Sobre el benasqués», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 587-618.

 • Ramentol, Santiago

  • Els silencis de la ciència, Barcelona, ed. 3 i 4, 2000, pàg. 7-273.[*]

 • Ramírez i Molas, Pere

  • La poesia d’Ausiàs March, Basilea, ..., 1970.[Fus18]

 • Ramos Alfajarín, Joan Rafael

  • Ésser, estar i haver-hi en català antic. Estudi sintàctic i contrastiu, València, ed. IIFV / PAM, 2000, pàg. 7-448.[*]

 • Ramos Alfajarín, Joan Rafael

  • Introducció a la sintaxi, València, ed. Tàndem, 1992, pàg. 7-215.[*]

 • Rasico, Philip D.

  • «Alguns problemes cronològics de les sisbilants catalanes», dins Actes del Primer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. PAM, 1979, pàg. 93-109.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «El desenvolupament dels fonemes ˆz i ˆš en català preliterari: Qüestions de fonologia històrica, cronologia i geografia lingüística», dins Estudis de llengua i literatura catalanes II, ed. PAM, 1981, pàg. 5-24.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «El tractament català dels grups de nasal o líquida més oclusiva, a la llum de la documentació medieval: precisions fonològiques», dins Estudis de llengua i literatura catalanes III, ed. PAM, 1981, pàg. 9-25.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «Envers una caracterització fonològica del català pre-iterari: conceptes i mètodes», dins Actes del Segon Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. PAM, 1982, pàg. 77-89.

 • Rasico, Philip D.

  • «Sobre l’evolució de les consonants llatines l-, -ll-, n- i -nn- en català antic, Els Marges, 20, Barcelona, pàg. 99-106.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • Estudis sobre la fonologia del català preliterari, ed. Curial - PAM, 1982.[*Dual, fotoc.]

 • Raspall i Juanola, Joana i Joan Martí i Castell

  • Diccionari d’homònims i parònims, Barcelona, ed. Barcanova, 1988, pàg. 7-255.[*]

 • Raventós, Daniel

  • El derecho a la existencia, Barcelona, ed. Ariel, 1999, pàg. 5-160.[*]

 • Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales

  • Vocabulario científico y técnico, Madrid, ed. Espasa Calpe, 1996, pàg. VII-XXIV/1-1.627.[*]

 • Real Academia Española

  • Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, ed. Santillana Ediciones Generales, 2005, pàg. VI-XXXV/1-833.[*]

 • Real Academia Española

  • Gramática de la lengua castellana, Madrid, Perlado, Páez y Compañía, 1917, pàg. V-VIII/1-548.[*]

 • Rebes i Solé, J-Enric, Valentí Sallas i Capmany i Carles Duarte i Montserrat

  • Formulari de procediment administratiu, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990 (1982), pàg. 5-173.[*]

 • Rebollo Torío, Miguel Ángel

  • El lenguaje de la derecha en la 2.ª República, ed. Fernando Torres, col. «Interdisciplinar», 1975.[*]


 • Rebollo Torío, Miguel Ángel

  • Lenguaje y política. Introducción al vocabulario político republicano y franquista 1931-1971, València, ed. Fernando Torres, 1978, pàg. 5-221.[*]


 • Recasens i Vives, Daniel

  • «Bases per a una fonètica normativa del català estàndard», dins cabré, M. T. i altres (ed.), Problemàtica de la normativa del català, Barcelona, ed. PAM, 1984, pàg. 57-64.

 • Recasens i Vives, Daniel

  • «Notes entorn del rendiment fonològic de l’oposició /b/ - /v/ al Tarragonès. Estat actual», Estudis Romànics, XVI, Barcelona 1971-1975 [1980], pàg. 163-183.[Dual] • Regan, Geoffrey

  • Historia de la incompetencia militar, Barcelona, ed. Editorial Crítica, 2001 (1987), pàg. 7-422.[*] • Reglà, Joan

  • Aproximació a la història del País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1978.[H5é]


 • Reixach i Pla, Modest

  • Difusió social del coneixement de la llengua, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990, pàg. 5-163.[*] • Renatus, Flavius Vegetius

  • Compendio de técnica militar, Madrid, ed. Ediciones Cátedra, 2006, pàg. 9-399. [*]


 • Revel, Jean-François

  • El conocimiento inútil, Madrid, ed. Espasa Calpe, 2006, pàg. 7-499.[*]

 • Revilla, Federico

  • Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, ed. Cátedra, 1995, pàg. 7-439.[*]

 • Rey, Alain (dir.)

  • Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, ed. Dictionnaires Le Robert, 2004 (1992), 3 v.[*]

 • Reyes, Graciela

  • Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto, ed. Arco/Libro SL, Cuadernos de Lengua Española, 1993, pàg. 5-54.[*]

 • Riba i Viñas, Cèlia

  • «El gènere en càrecs, professions i oficis», Solà (ed.), Sobre lexicografia catalan actual, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 11-39.[*]

 • Ribera Llopis, Joan M.

  • Estudi introductori a Narrativa catalana segles XIV-XV, València, de. 3 i 4, L’Estel, 1990, pàg. 9-64.[*]

 • Richard, Renaud (coord.)

  • Diccionario de hispanoamericanismos, Madrid, ed. Cátedra, 1997, pàg. 7-505.[*]

 • Rico y Amat, Juan

  • Diccionario de los políticos, Madrid, ed. Narcea, 1976, pàg. 9-348.[*]

 • Rico, Albert i Joan Solà

  • Gramàtica i lexicografia catalana: síntesi històrica, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1995, pàg. 7-217.[*]

 • Francisco Rico

  • El texto del "Quijote", Barcelona, ed. Ediciones Destino, 2005, pàg. 7-565.[*]

 • Rico, Francisco

  • «Petrarca y el humanismo catalán», dins Actes del Vié CILLC (Roma ‘82), Barcelona, ed. PAM, 1983, pàg. 257-292.[*Apunts5é]

 • Ridruejo, Emilio

  • «La forma verbal en -ra en valenciano», ..., ..., pàg. 439-448.[*D5é]

 • Riera i Gil, Elvira

  • «El canvi de comportament lingüístic: de les comunicacions individualitzades a les institucionalitzades», Llengua i Dret, 15, juny 1991, pàg. 147-161.[*PL]

 • Riera i Sans, Jaume

  • El cavaller i l’alcavota, Barcelona, ed. Club Editor, 1987, pàg. 9-282.[*]

 • Riera, Carles

  • Curs de lèxic científic. 1. Teoria, Barcelona, ed. Claret, pàg. 5-373.[*]

 • Riera, Carles

  • El lèxic científic català de la botànica, Barcelona, ed. Claret, 2000, pàg. 5-436.[*]

 • Riera, Carles

  • Manual de català científic, Barcelona, ed. Claret, 1992, pàg. 5-185.[*]

 • Riera-Eures, Manel i Margarida Sanjaume Navarro

  • Diccionari d'onomatopeies i mots de creació expressiva, Barcelona, ed. Edicions 62, 2002, pàg. 5-331.[*]

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • «”Hi” datiu inanimat», Els Marges, 12, Barcelona, ed. Curial, gener 1978, pàg. 99-102.[*]

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • «Anem o venim?», ..., ..., pàg. 32-...

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • Gramàtica del discurs, Bellaterra, ed. Publicacions de la Universitat, 1981.

 • Riquer, Borja de

  • Cronologia dels Països Catalans, Barcelona, ed. Pòrtic, 1999, pàg. 7-205.[*]

 • Riquer, Martí de i José Maria Valverde

  • Historia de la literatura universal, Barcelona, ed. Planeta, 1984.

 • Riquer, Martí de

  • «Els “Stramps” de Jordi de Sant Jordi: idees i influències», dins Jordi de Sant Jordi, ..., ed. Universidad de Granada, Colección Filológica, XV, 1955, pàg. 97-103.[*Apunts 4t]

 • Riquer, Martí de

  • «Introducción a la lectura de los trovadores», ..., ..., pàg. 9-102.[*Apunts4t]

 • Riquer, Martí de

  • «Joanot Martorell i el “Tirant lo Blanc”» dins Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, Barcelona, ed. Ariel, 1982 (1969), pàg. 7-94.[*Apunts4t]

 • Riquer, Martí de

  • Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona, ed. Quaderns Crema, Assaig, 1990, pàg. 5-319.[*]

 • Riquer, Martí de

  • Obras de Bernat Metge, ..., ed. Cátedra Ciudad de Barcelona - Biblioteca de Autores Barceloneses - Ayuntamiento y Universidad de Barcelona, 1959.

 • Riquer, Martí de

  • Traducciones castellanas de Ausias March en la Edad de Oro, Barcelona, ed. ..., 1946.[Fus18]

 • Rius Serra, Josep

  • Catalanes y aragoneses en la corte de Calixto III, Barcelona, ed. ..., 1927.[Fus18]

 • Robins, R. H.

  • Breve hsitoria de la lingüística, Madrid, ed. Paraninfo, 1984 (tít. or.: A short history of Linguistics), Londres, ed. Longman, ...[*]

 • Robinson, Joy L.

  • «Sociolingüística i variació semàntica: els tractaments en català», dins Actes del Vé CILLC, PAM, 1980, pàg. 619-638.

 • Roca, Francesc (a cura de)

  • Llegir l’economia, Barcelona, ed. La Magrana, L’Esparver Ciència, 1996, pàg. 7-238.[*]

 • Rodríguez-Moñino, Antonio

  • Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de los siglos XVI y XVII, Madrid,..., 1968.[Fus18]

 • Rodríguez González, Félix (dir.)

  • Nuevo diccionario de anglicismos, Madrid, ed. Gredos, 1997, pàg. 9-562.[*]

 • Rodríguez i González, Àngels

  • Llenguatge de signes català, coord. per Ma. Àngels Rodríguez i González, ed. Generalitat de Catalunya, 44 pàgines.[*]

 • Rodríguez-Vida, Susana

  • Diccionari temàtic de modismes, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-249.[*]

 • Rodríguez-Vida, Susana

  • Diccionari temàtic de modismes, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 7-254.[*]

 • Roger i Moreno, Rosa

  • Breu diccionario de terminologia maçònica, Barcelona, ed. La Busca, 1999, pàg. 7-125.[*]

 • Rohlfs, Gerhard

  • Historische Grammatik der Italianischen Sprache ihrer Mundarten, I, Lautlehre, Berna, ed. Francke (trad. italiana: Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, I, Fonetica, Torino, ed. Einaudi, 1966.[Dual]

 • Roig, Montserrat
  • L'agulla daurada, Barcelona, ed. Edicions 62, 1987, pàg. 7-237.[*]
 • Rojas, Carlos
  • Hierbas y plantas medicinales, Madrid, ed. Edimat Libros, 1998, pàg. 7-188.[*]

 • Romaní i Olivé, Joan Maria
  • Diccionari del vi i del beure, Barcelona, ed. Edicions de la Magrana, 1998, pàg. 5-266.[*]

 • Romero, Joan

  • Espanya inacabada, València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-243.[*]

 • Romeu ..., Josep

  • Teatre profà, Barcelona, ..., 1962.[Fus18]

 • Romeu i Alfaro, Sylvia

  • Les Corts Valencianes, València, ed. Corts Valencianes, 1985, pàg. 5-174.[*]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Anàlisi d’una dansa de Guerau de Maçanet», dins de «Guerau de Maçanet, entre la lírica i la identificació hipotètica», Estudis de llengua i literatura catalanes/ II. Homenatge a J. M. de Casacuberta/2, Montserrat, PAM, 1981, pàg. 75-95.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Comentaris al poema “Presoner” de Jordi de Sant Jordi», Serra d’Or, XIX, 210, març 77, pàg. 105-112.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Literatura valenciana en El Cortesano de Luís Milán», Revista Valenciana de Filología, I, 1951, pàg. 318-339.[Fus18]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Mateo Flecha el Viejo, la corte literariomusical del duque de Calabri y el Cancionero llamado de Upsala», Anuario Musical, XIII, 1958.[Fus18]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «P. March: “Al punt com naix comença de morir”», ..., ..., pàg. 85-119.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Poesies populars del s. XIV, procedents del Libre d’amoretes i d’un manual de notari», dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 257-286.

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Situació del jo amorós en el cant XI d’Ausiàs March», ..., ..., pàg. 119-137.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Sol i de dol» de J. V. Foix, Barcelona, ed. Empúries, 1985, pàg. 7-80.[*]

 • Romeu Jover, Xavier

  • Manual de fonologia catalana, Barcelona, ed. Barcanova, 1983, pàg. 5-208.[*]

 • Ronjat, Jules

  • Grammaire istorique des parles provençaux modernes, 4 vol., Montpeller, ed. SLR, 1930-1941 (1930).[Dual]

 • Ros Hebrera, Carles

  • Cartilla real para escrivanos públicos, València, ..., 1762.[*Fotoc]

 • Ros Hebrera, Carles

  • Diccionario valenciano-castellano, València, ed. Librerías Paris-Valencia, 1979 (1764), pàg. 1-350.[*]


 • Rossell Ibern, Anna Maria

  • Manual de traducción. Alemán/ castellano, Barcelona, ed. Gedisa, 1999 (1996), pàg. 7-222.[*]


 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • «La percepció de l’espai urbà a la València de Joan Lluís Vives», L’Espill, núm. 17-18, 1983, pàg. 193-207.[Fus18]

 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • Geografia del País Valencià, València, ed. Alfons el Magnànim, 1995, pàg. 7-640.[*]

 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • Toponímia, geografia i cartografia, València, ed. Universitat de València, 2004, pàg. 7-403.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Diccionari auxiliar, Moià, ed. J. Ruaix, 1996, pàg. 5-431.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • El català/1. Temes introductoris. Fonètica i ortografia, ed. Moià, 1990. [*UV]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui/2, Moià (Barcelona), Ruaix, 1995, pàg. 5-156.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Punts conflictius de català. Deu estudis sobre normativa lingüística, Barcelona, de. Barcanova, 1989, pàg. 11-180.[*]

 • Rubert de Ventós, Xavier

  • Per què filosofia?, Barcelona, ed. Edicions 62, 1995 (1983), pàg. 7-87.[*]

 • Rubió i Balaguer, Jordi

  • «Influència de la sintaxi llatina en la cancelleria catalana del segle XV», Revista de Llengua i Dret, ..., (1953: Actes del VII CILinguistique Romane), pàg. 71-76.[*H4t]

 • Rubió i Balaguer, Jordi

  • Ramon Llull i el lul·lisme, Barcelona, de. PAM, 1985, pàg. 249-314.Introducció de Lola Badia [*L4tIncomplet]

 • Rubio, Joana i Francesc Puigpelat

  • Com parlar bé en públic, Barcelona, ed. Mina - Enciclopèdia Catalana, 2000 (2007), pàg. 5-228.[*]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Autobiografia i ficció en L’Espill de Jaume Roig. A propòsit de l’episodi en l’hospital», L’Espill, ..., ...[*4t]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Ideologia burgesa : progrés material a la València del tres-cents», L’Espill, núm. 9, València, 1981.

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Pròleg» a Epistolari de la València medieval, ..., ..., pàg. 3-61.[*5é]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Sobre la población de Valencia en el Cuatrocientos», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LVI, 1980.[Fus18]

 • Rubio Vela, Agustín

  • Epistolari de la València medieval (I), València, ed. IIFV-PAM, 2003, pàg. 7-414.[*]

 • Rubio Vela, Agustín

  • Epistolari de la València medieval (II), València, ed. IIFV-PAM, 1998, pàg. 7-458.[*]

 • Rubio Vela, Agustín i Mateu Rodrigo Lizondo

  • Antroponímia valenciana del segle XIV, València, ed. IIFV-PAM, 1997, pàg. 7-242.[*]

 • Ruiz de Lihory, Josep

  • La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, Valencia, ed. ..., 1903.[Fus18]

 • Ruiz i San Pascual, Francesc, Rosa Sanz i Ribelles i Jordi Solé i Camardons

  • Diccionari de sociolingüística, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2001, pàg. 7-328.[*]

 • Ruiz, Francesc, Rosa Sanz, Jordi Solé i Camardons

  • Història social i política de la llengua catalana, València, de. 3 i 4, col. Contextos, 1996, pàg. 7-238.[*]

 • Ruiz-Domènec, J. E.

  • Set dones per a Tirant, Barcelona, ed. Columna, 1991, pàg. 7-104.[*]

 • Ruiz Fernández, Ciriaco

  • Diccionario ejemplificado de argot, Barcelona, ed. Península, 2001, pàg. 9-439.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • Els estrangerismes del català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística, Barcelona, ed. Publicacions URV, 2008, pàg. 5-220.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • La formació de mots. Qüestions de normativa, Barcelona, ed. Eumo Editorial, 2004, pàg. 5-416.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • Lèxic bàsic d'enologia i viticultura, Tarragona, ed. Universitat Rovira i Virgili, 1997, pàg. V-VIII/1-135.[*]

 • Russel-Gebert, Paul

  • Mediaeval Catalan Linguistics Texts, Oxford, ed. Dolphin, 1965.[Dual]

 • Russell, Bertrand

  • El coneixement humà (I i II), Barcelona, ed. Edicions 62, 1985, pàg. 7-300/7-332.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Elogio de la ociosidad, Barcelona, ed. Edhasa, 2000, pàg. 7-251.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Història social de la filosofia I. La filosofia antiga, Barcelona, ed. Edicions 62, 1996 (1945), pàg. 7-360.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Iniciació a la filosofia, Barcelona, ed. Edicions 62, 1977 (...), pàg. 5-292.[*]

 • Russell, Bertrand

  • La meva concepció del món, Barcelona, ed. Edicions 62, 1974 (1969), pàg. 5-111.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Noves esperances per a un món que canvia, Barcelona, ed. Selecta, 1970.[Nyo87]

 • Russell, Bertrand

  • Respuestas, Barcelona, ed. Península, 1997 (1993), pàg. 5-335.[*]