divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra M

  • Macintyre, Ben
   • Un espía entre amigos. La gran traición de Kim Philby, trad. de David Paradela, Barcelona, ed. Crítica, 2015, pàg. 7-446.[*]
  • Madurell, J. M. i Jordi Rubió
   • Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona. ..., 195.[Fus18]

  • Maestre i Brotons, Antoni
   • «De les narracions de cada dia a les narracions literàries: l'anècdota», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 235-256.[*]

  • Maillot, Jean
   • La traducción científica y técnica, Madrid, ed. Grados, 1997, pàg. 7-379.[*]

  • Mainar Cabanes, Eladi

   • L’alçament militar de juliol de 1936 a València, Simat de la Valldigna, ed. La Xara, 1997 (1996), pàg. 7-182.[*]

  • Mainar i pons, Josep

   • Diccionari dels oficis del moble i de l’interiorisme, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1999, pàg. 5-161.[*]

  • Mallafré, Joaquim
   • Llengua de tribu i llengua de polis: bases d’una traducció literària, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1991, pàg. 7-317.[*]

  • Malo de Molina, Teresa i Miguel Jiménez
   • Cartilla de catalogar, Madrid, ed. CSIC, 1989, pàg. 7-110.[*]
  • Mandel, Ernest
   • Iniciació a l'economia marxista, trad. ca. Miquel Muntaner, Barcelona, ed. Editorial Nova Terra, 1968, pàg. 7-134.[*]
  • Maneikis Kniazzech, Charlotte S. i Neugaard
   • Vides de Sants rosselloneses, Barcelona, ed. Fundació S. Vives Casajuana, 3 vol., 1977.[Dual]

  • Manent, Marià
   • «“Nabí” vist per émilie Noulet», ..., ..., ..., pàg. 15-16.[*L5é]

  • Manero Sorolla, M. P.
   • Introducción al estudio del petrarquismo en España, Madrid, ..., 1987.f 1987.[Fus18] (Adverteix algun passatge petrarquitzant en Fenollar)

  • Manguel, Alberto i Gianni Guadalupi
   • Breve guía de lugares imaginarios, Barcelona, ed. Alianza Editorial, 2000 (1980), pàg. 7-694.[*]

  • Manheim, Karl
   • Ensayos de sociología de la cultura, Madrid, ed. Aguilar, 1963.[Nyo92]

  • Manoliu, Maria
   • Tipología e historia, Madrid, ed. Gredos, 1985.[Classe]

  • Mans i Teixidó, Claudi
   • La truita cremada. 24 lliçons de Química, Barcelona, ed. Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, 2005, pàg. 3-288.[*]

  • Marañón, Gregorio
   • Luis Vives (u español fuera de españa), Madrid, ..., 1942.[Fus18]

  • Marcet i Salom, Pere
   • Història de la llengua catalana, Barcelona, Teide, 1987, 2 vol. (1. Orígens-s. XVIII, pàg. 4-400 / 2. Segles XIX i XX, pàg. 1-227).[*]

  • Marchese, Angelo i Joaquín Forradellas
   • Diccionario de retórica, crítica i terminología literaria, Barcelona, ed. Ariel, Letras e Ideas, 1986 (1976), versió castellana de J. Forradellas (tít. or.: Dizionario di retorica e di stilistica), pàg. 9-446.[*]

  • Marfany, Joan-Lluís
   • Aspectes del Modernisme, Barcelona, ed. Curial, 1987 (1975), pàg. 7-265.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Cap a la consolidació del català estàndard», Revista de Catalunya, 8, maig 1987, pàg. 9-19.[Apunts5é-Pol]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Condicions prèvies per a la difusió d’un model lingüístic als mitjans de comunicació», dins Ferrando, Antoni, La llengua als mitjans de comunicació, Universitat de València, 1990, pàg. 17-24.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «La terminologia i la planificació lingüística», Llengua i Dret, 15, juny 1991, pàg. 7-19.[*PL]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Planificació estratègica i política lingüística», dins de Mollà, T. i Viana, A., Curs de sociolingística 3, Alzira, ed. Bromera, 1991, pàg. 189-1991.[*PL]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • Plurilingüisme europeu i llengua catalana, Barcelona, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1996, pàg. 7-221.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • Un horitzó per a la llengua. Aspectes de la planificació lingüística, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 7-155.[*PL]

  • Mariner i Bigorra, Sebastià
   • «Paradigma de les conjuncions adversatives en català medieval» dins AILLC. Miscel·lània Bohigas, II, ..., 1982, pàg. 51-65.[*H4t]

  • Marinis, Marco de
   • «Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador», Gestos, ..., pàg. 1-13.[*Crítica3r]

  • Marqués, Josep Vicent
   • Tots els colors del roig, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-274.[*]

  • Marquet i Ferigle, Lluís
   • Vocabulari de luminotècnia, Barcelona, ed. IEC, 1979, pàg. 5-38.[*]

  • Márquez, Antonio
   • Literatura e Inquisición en España (1478-1834), Madrid, ..., 1980.[Fus18]

  • Márquez, Antonio
   • Los alumbrados.Orígenes y filosofía (1525-1559), Madrid, ..., 1972.[Fus18]

  • Marshall, J. H.
   • The Razós de trobar of Raimon Vidal, Oxford, ..., 1972.[Classe]

  • Martel, Claude
   • Le parler provençal, Paris, ed. Rivages, 1988, pàg. 7-197.[*]

  • Martí Grajales, Francesc
   • Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid, ..., 1927.[Fus18]

  • Martí i Castell, Joan
   • Gramàtica històrica. Problemes i mètodes, València, Universitat de València, Biblioteca Linguística Catalana, 1990, pàg.7-159.[*]

  • Martí i Castella, Joan

   • «Llengua i identitat nacional. L'obra de pompeu Fabra», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 167-188.[*]

  • Martí i Castell, Joan i Josep Moran

   • Documents d’història de la llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1986.[CLT]

  • Martí i Castell, Joan, Pere Navarro i Miquel Àngel Pradilla

   • Comentari lingüístic de textos (teoria i pràctica), Barceona, ed. Columna, 1990, pàg. 1-171.[*]

  • Martí i Ferrer, Robert

   • Diccionari de maquinària agrícola, Barcelona, ed. Curial, ed. Generalitat de Catalunya, Terminologies, 1994, pàg. 5-277.[*]


  • Martí Llobet, Jaume i Marina Salse (coord.)
   • La terminologia i la documentació: relacions i sinergies, Barcelona, ed. Universitat de Barcelona - Scaterm, 2010, pàg. 5-141.[*]


  • Martí Mestre, Joaquim

   • Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-615.[*]

  • Martín Montesinos, José Luis i Montse Mas Hurtuna

   • Manual de tipografía. Del plomo a la era digital, València, ed. Campgràfic, 2002, pàg. 5-213.[*]

  • Martines, Vicent

   • Introducció a l’edició de textos literaris, Lleó, ed. Universitat d’Alacant, 1995, pàg. 7-159.[*]

  • Martinet, André

   • Economie des changements phonétiques. Traité de phonologies diachronique, Berna, ed. Francke, 1955.[Dual]

  • Martínez Bargueño, Manuel

   • «Pasado y presente del lenguaje administrativo castellano», Llengua i Dret, 18, desembre 1992, pàg. 7-23.[*PL]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de lexicografía práctica, Barcelona, ed. Bibliograf, 1995, pàg. 5-381.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de ortografía técnica, Madrid, ed. Pirámide, Fundación germán Sánchez Ruipérez, 1987, pàg. 5-421.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de redacción estilo, Madrid, ed. Pirámide, 1993, pàg. 7-497.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de tipografía y del libro, Madrid. ed. Paraninfo, 1992 (1974), pàg. VII-XVI/1-547.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de usos y dudas del español actual, Barcelona, ed. Spes Editorial, 1996, pàg. ...[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • La palabra y su escritura, Xixon, ed. Trea, 2006, pàg. 7-451.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Manual de edición y autoedición, Madrid, ed. Pirámide, 2005, pàg. 7-346.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Manual de estilo de la lengua española, Xixon, ed. Trea, 2000, pàg. 5-637.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Ortografía y ortotipografía del espanyol, Gijón, ed. Ediciones Trea, 2004, pàg. 7-678.[*]

  • Martínez Hidalgo, José María i Laureano Carbonell

   • Vocabulari marítim/Vocabulario marítimo, Barcelona, ed. Noray, 1998, pàg. 9-317.[*]

  • Martínez Romero, Tomàs

   • Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer, València, ed. Denes, 2002, pàg. 7-187.[*]

  • Martínez i Romero, Tomàs i Isabel Micó i Català

   • Vocabulari. Mitologia, València, ed. Generalitat Valenciana, 1991, pàg. 7-166.[*]

  • Martínez-Hidalgo y Terán, José María i Laureano Carbonell
   • Vocabulari martím - Vocabulario marítimo, Barcelona, ed. Editorial Noray, 1998, pàg. 9-317.[*]
  • Marx, Karl
   • Contribución a la crítica de la economía política, trad. es. J. Marino, Madrid, ed. Alberto Corazón Editor, 1970, pàg. 7-312.[*]
  • Marx, Karl i Friedrich Engels

   • Manifest del Partit Comunista, Sueca, ed. Palàcios, 1998, pàg. 7-67.[*]

  • Mascaró Altimiras, Joan

   • Morfologia, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1985, pàg. 7-150.[*]

  • Mascaró, Jaume

   • «Notes per a un estudi de la gestualitat catalana», Serra d’Or, 259, 1981, pàg. 25-28.[Pay]

  • Masclans, Francesc

   • Els noms catalans dels bolets. (Ordre dels agaricals), Barcelona, ed. IEC, 1975, pàg. 5-81.[*]

  • Masclans, Francesc

   • Guia per a conèixer els arbusts i les lianes, Barcelona, ed. Montblanc-Martín, 1990 (1963), pàg. 5-268.[*]

  • Massot i Muntaner, Josep

   • «Antoni M. Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans (1924)», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 113-166.[*]

  • Massot i Muntaner, Josep

   • «Marià Aguiló, col·lector de cançons populars», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 287-324.

  • Matthews, P. H.

   • Morfología. Introducción a la teoría de la estructura de la palabra, ed. Paraninfo, 1980 (Títol original Morphology, an introduction to the theory of word-structure, ..., ed. Cambridge University Press, 1974).

  • Maurais, Jacques

   • «La normalización lingüística al Quebec», Llengua i Dret, 8, desembre 1986, pàg. 157-167.[*PL]

  • Maurais, Jacques

   • «Normalització lingüística, bilingüisme i diglòssia a Quebec, Llengua i Dret, 8, desembre 1986, pàg. 151-156.[*PL]

  • Maurais, Jacques

   • «Repercusiones en el dominio comercial de la planificación lingüística en Québec», Llengua i Dret, 14, juliol 1990, pàg. 323-326.[*PL]

  • Mauxion, André

   • Les oiseaux des marais, Rennes, ed. éditions Ouest-France, 2000, pàg. 1-32.[*]

  • Mechoulan, Henri

   • Razón y alteridad en Fadrique Furó Ceriol, Madrid, ..., 1978.[Fus18]

  • Menard, Martial

   • Petit guide d'initiation au breton, Plougastell-Daoulaz, ed. An Here, 2002, pàg. 5-119.[*]

  • Méndez, Rafael

   • Del concepto a la palabra. Diccionario temático, Madrid, ed. Temas de Hoy, 1997, pàg. 7-839.[*]

  • Menéndez Pelayo, Marcelino

   • Antología de poetas líricos castellanos, Santander,ed. Nacional, 1944.[Fus18]

  • Menéndez Pelayo, Marcelino

   • Orígenes de la novela, Santander, ..., 1943.[Fus18]

  • Menéndez Pidal, Ramón

   • Manual de gramática histórica española, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1987 (19a ed.).[*HE4t]

  • Menéndez Pidal, Ramón

   • Orígenes del español, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1950 (3a ed.).[Classe]

  • Menéndez, Mario, Alfredo Jimeno i Víctor M. Fernández

   • Diccionario de Prehistoria, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1997, pàg. 7-526.[*]

  • Mestre i Campi, Jesús (dir.)

   • Diccionari d'història de Catalunya, Barcelona, ed. Edicions 62/El Punt, 1999 (1992), pàg. VII-XXVIII/1- 1.147.[*]

  • Mestre, Antoni

   • «Las corrientes de espiritualidad en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI» dins Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600), València, ..., 1983, pàg. 53-80.[Fus18]

  • Mestre, Antoni

   • Historia, fueros y actutudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII, València, ..., 1970.[Fus18]

  • Mestres i Serra, Josep M.

   • «La normalització lingüística als ajuntaments», Llengua i Dret, 19, juliol 1993, pàg. 105-116.[*PL]

  • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
   • Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Barcelona, ed. Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Associació de Mestres Rosa Sensat, 1995, pàg. 7-902.[*]

  • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
   • Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Barcelona, ed. Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Associació de Mestres Rosa Sensat, 2000, pàg. 5-908.[*]

  • Meya i altres
   • Lingüística computacional, Barcelona, ed. Teide, 1986.[Classe]
  • Michel, Andrée
   • Sociología de la familia y el matrimonio, trad. es. Carme Vilaginés, Barcelona, ed. Edicions 62, 1974, pàg. 5-196.[*]
  • Milà i fontanals, Manuel

   • La lírica de los trovadores en España, Barcelona, ed. CSIC, a cura de J. Molas y Fco. Rico.[Classe]

  • Milà i Gallart, Roser
   • Terminologia ferroviària. Material rodant, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 7-154.[*]

  • Milà, Roser
   • Terminologia ferroviària: material rodant, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993.[*]

  • Milian i Massana, Antoni
   • Drets lingüístics i dret fonamental a l’educació, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1992, pàg. 11-416.[*]

  • Milian i Massana, Antoni
   • La igualtat de les llengües a les institucions de la Unió Europea, mite o realitat?, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pàg. 7-73.[*]

  • Mill, John Stuart
   • Sobre la libertad, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1997 (1859), pàg. 7-263/1-85.[*]

  • Millán, Jesús

   • «Aproximaxió a l’estudi del canvi de llengua a la comarca d’Oriola», Serra d’Or, XVIII, 1976.[Fus18]

  • Millán, José Antonio

   • Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente, Barcelona, ed. RBA Libros, 2005, pàg. 7-173.[*]

  • Miquel i Planas, Ramon

   • Novelari català dels segles XVI a XVIII, Barcelona, ..., 1908-1916.[Fus18]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Cultures, llengües, nacions, Barcelona, ed. La Magrana, Els Orígens, 27, 1990, 212 pàg.[Et303]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Els Borja. Família i mite, València, ed. Bromera, 2000, pàg. 5-126.[*]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Sobre la nació dels valencians, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-250.[*]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • València. Guia particular, Barcelona, ed. Barcanova, 1992, pàg. 7-173.[*]

  • Miralles i Monserrat, Joan

   • «Sobre l’ús lingüístic en les viles medievals mallorquines. Els llibres de cort reial», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 535-570.

  • Mitry, Jean

   • «Sobre un lenguaje sin signos», ..., ..., ..., pàg. 265-290.[*Crítica3r]

  • Mitxelena, L.

   • Lengua e historia, Madrid, ed. Paranimfo, 1985.[Classe]

  • Molas, Isidre

   • Derecho constitucional, Madrid, ed. Tecnos, 1998, pàg. 7-358.[*]

  • Molas, Joaquim

   • «Erudició, polèmica i creació en la poesia neoclàssica catalana», Reduccions, 3, setembre 1977, pàg. 61-...

  • Molas, Joaquim

   • «Notes sobre la cançó popular moderna. El cuplet» dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 325-348.

  • Molas, Joaquim

   • «Pròleg» a Lletra de batalla per «Tirant lo Blanc», Barcelona, ed. Edicions 62, ... (1969), pàg. 7-23.[*Apunts4t]

  • Molas, Joaquim

   • Lectures crítiques, Barcelona, ed. Edicions 62, Llibre a l’Abast, 1995, pàg. 5-224.[*]

  • Moliner, María

   • Diccionario de uso del español, Madrid, ed. Gredos, 1998, 2 vol., pàg. VII-XLI; 1-1.519/7-1.594.[*]

  • Moll, Aina

   • «Problemàtica del català estàndard» dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 571-586.

  • Moll, Francesc de Borja

   • Gramática histórica catalana, Madrid, ed. Gredos, 1952.[DuAL]

  • Mollà Orts, Toni (ed.)

   • Política i panificació lingüística, Alzira ed. Bromera, 1997, pàg. 7-227.[*]

  • Mollà Orts, Toni i Amadeu Viana

   • Curs de Sociolingüística 2, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1989.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni i Amadeu Viana

   • Curs de Sociolingüística 3, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1991.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni i Carles Palanca

   • Curs de Sociolingüística 1, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1987.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni

   • «Sobre política lingüística municipal», Llengua i Dret, 12, juliol 1989, pàg. 159-170.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni

   • La llengua dels mitjans de comunicació, Alzira, ed. Bromera, 1990, pàg. 7-119.[*]

  • Mollà Orts, Toni

   • La utopia necessària (acioalisme i societat civil), València (Alzira), Bromera, 1994, pàg. 7-204.[*]

  • Mollà Orts, Toni

   • Manual de sociolingüística, Alzira, ed. Edicions Bromera, 2002, pàg. 5-249.[*]

  • Mollà Orts, Toni (ed.)

   • Llengües globals, llengües locals, Alzira, ed. Bromera, 2002, pàg. 5-183.[*]

  • Momblanch y González, Francisco de Paula

   • Historia de la Albufera de Valencia, València, Ajuntament de València, col. «Publicaciones del Archivo Municipal», 2003, pàg. 5-485.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Essais I, París, ed. Librairie Générale Française, 1997 (1972/1580), pàg. VI-XXIII/27-607.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Essais II, Mésnil-sur-l’Estrée, ed. Gallimard, 1995 (1965/1580), pàg. 7-638.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Les Essais. Livre III, París, ed. Quadrige/Presses Universitaires de France, 2002 (1965/1588), pàg. 789-1116/01-0122.[*]

  • Montaner i Monllau, Enric

   • «La minoritzaió lingüística» dins Bastardas, A i J. Soler (ed.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 15-45.[*]

  • Montoya i Abad, Brauli

   • Alacant: la llengua interrompuda, València, ed. Comercial Denes, 1996, pàg. 7-298.[*]

  • Montoya i Abad, Brauli

   • Variació i desplaçament de llengües a Elda i a Oriola durant l’Edat Moderna, Alacant, ed. Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, 1986.[Mollà2]

  • Monzó, Esther (ed.)

   • Les plomes de la justícia. La traducció al català dels textos jurídics, Barcelona, ed. Pòrtic, 2006, pàg. 7-229.[*]

  • Monzon i Arazo, August

   • «Bibliografia vivista recent. Balanç i perspectives», L’Espill, 27, 1988, pàg. 109-112.[Fus18]

  • Monzon i Arazo, August

   • «Joan-Lluís Vives. Orientacions per a una visió renovada», Afers, I, 1985.[Fus18]

  • Moody, Glyn

   • Codi rebel. La història del Linux i de la revolució del programari lliure, València, ed. Universitat de València, 2007 (2002), pàg. 7-392.[*]
  • Moragas Roger, Valentín i Federico Corominas
   • Vida conyugal y vida sexual, Barcelona, ed. Gassó Hnos., 1964, pàg. 5-386.[*]
  • Morales, Carlos Javier

   • Guía para hablar bien en público. Método completo y práctico para las más diversas situaciones, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2007 (2001), pàg. 7-217.[*]

  • Morales, Carmen

   • Las relaciones del léxico en el diccionario, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, pàg. 3-42.[*]

  • Morant, Ricard i E. N. Serra

   • Els modificadors intraoracionals i interoracionals, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1987, pàg. 11-76 / 79-104.[*]

  • Morant, Ricard i Vicent Escrivà

   • L’apitxat de Gandia: un problema sociolingüístic, Oliva, ed. CEIC Alfons el Vell, 1987.[*]


  • Morelli, Anne

   • Principios elementales de la propaganda de guerra, Hondarribia, ed. Hiru, 2002, pàg. 7-153.[*]


  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva, Barcelona, ed. Península, 2008, pàg. 7-223.[*]

  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2000, pàg. 7-316.[*]

  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • La lingüística teórico-tipológica, Madrid, ed. Gredos, 1995, pàg. 7-194.[*]

  • Moreu-Rey, Enric

   • Renoms, motius, malnoms i noms de casa, Barcelona, ed. Millà, 1981, pàg. 9-251.[*]

  • Moreu-Rey, Enric

   • Toponímia urbana i onomàstica vària, Palma de Mallorca, ed. Moll, 1974, pàg. 7-164.[*]

  • Mounin, Georges

   • Diccionario de lingüística, ed. Labor, 1982. (Títol original: Dictionnaire de linguistique, ed. Presses Universitaires de France, (?).)[*]

  • Moya, Carles

   • Teoría sociológica, Madrid, ed. Taurus, 1982 (1971), pàg. 7-234.[*]

  • Muchnik, Jacobo

   • Editing. Arte de poner los puntos sobre la íes —y difundirlas, Madrid, ed. Del Taller de MArio Muchnik, 2004, pàg. 9-233.[*]

  • Muchnik, Mario

   • Editar Guerra y paz, Barcelona, ed. Del Taller de Mario Muchnik, 2003, pàg. 7-95.[*]

  • Muntaner, J., A. Martínez Vilalta i X. Ferrer

   • Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra, Barcelona, ed. Ketres.

  • Muñoz Cidad, Cándido
   • Las bicicletas de Ámsterdam. Falacias y paradojas económicas, Madrid, ed. Los Libros de la Catarata, 2015, pàg. 5-223.[*]
  • Muñoz Martín, Ricardo

   • Lingüística per a la traducció, Vic, ed. Eumo, 1995, pàg. 9-367.[*]
  • Muñoz Molina, Antonio
   • Todo lo que era sólido, ed. Editorial Seix Barral, 2013, pàg. 7-253.[*]
  • Muñoz Veiga, Gustau

   • Herència d'una època, València, ed. Tàndem Edicions, 2006, pàg. 7-287.[*]

  • Muñoz Veiga, Gustau

   • Intervencions entre cultura i política, València, ed. Tàndem Edicions, 1998, pàg. 7-280.[*]

  • Murakami, Haruki
   • De què parlo quan parlo de córrer, Barcelona, ed. Editorial Empúries, 2010 (2007), pàg. 7-150.[*]

  • Murgades, Josep

   • Llengua i discriminació, Barcelona, ed. Curial, 1996, pàg. 5-192.[*]

  • Murillo, Francisco

   • Estudios de sociología política, Madrid, ed. Tecnos, 1972.[Nyo47]