divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra V • Ventura i Subirats, Jordi

  • Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1978.[H5é]

 • Ventura i Subirats, Jordi

  • La bíblia valenciana, Barcelona, ed. Curial, 1993, pàg. 5-237.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Contacte i contrast de llengües i dialectes, València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-272.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • «La dialectologia catalana: realitats i perspectives», ..., ..., pàg. 383-423.[*D5é]

 • Veny i Clar, Joan

  • «Sobre els occitanismes del rossellonès», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 441-494.

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia), Palma, ed. Moll (1982) 1986, pàg. 11-249.[*Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars, Barcelona, ed. Dopesa, 1978.[Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Estudis de geolingüística catalana, Barcelona, ed. Edicions 62, 1984 (1978), pàg. 5-278.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Introducció a la dialectologia catalana, Barcelona, ed. Enciclopèdia catalana, Biblioteca Universitària, 1986 (1985), pàg. 11-230.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua històrica i llengua estàndard, Barcelona, ed. Universitat de València, 2001, pàg. 7-268.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua i entorn natural, Barcelona, ed. Edicions 62, 2001, pàg. 7-270.[*]

 • Vergés, Josep C.

  • Corruptors i corruptes, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1999, pàg.5-178.[*]

 • Vernet, Jaume (coord.), Eva Pons, Agustí Pou, Joan Ramon Solé i Anna Maria Pla

  • Dret lingüístic, Barcelona, ed. Cossetània Edicions, 2003, pàg. 3-303.[*]

 • Vernet, Juan

  • Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, ed. Acantilado, 2006 (1999), pàg. 7-560. [*]

 • Viana, Amadeu (a cura de)

  • Sintaxi. Teoria i perspectives, Barcelona, ed. Pagès Editors, 1993, pàg. 7-252.[*]

 • Viana, Amadeu

  • «Els cinc rellotges de Martin Joos», L’Espill, 23-24, 1987, pàg. 43-59.

 • Viaplana i Lleonart, Joaquim

  • Dialectologia, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1996, pàg. 7-277.[*]

 • Viché, Mario

  • Intervención sociocultural, València, ed. Federación Valenciana de Animación i Cultura Popular, 1989, pàg. 7-214.[*PL]

 • Viciano, Pau

  • La temptació de la memòria, València, ed. 3 i 4, pàg. 7-221.[*]

 • Vida, Antal i Tamás Kótai

  • 365 peces, Barcelona, ed. Könemann, 2006, pàg. 9-399. [*]

 • Vidal Alcover, Jaume

  • «Pròleg», dins Espriu, Salvador, El caminant i el mur, Barcelona, ed. Edicions 62, L’Escorpï Poesia, 1983, pàg. 5-14.[*]

 • Vidal Manzanares, César

  • Diccionario de los papas, Barcelona, ed. Ediciones Península, pàg. 5-143.[*]

 • Viehweg, Theodor

  • Tópica y jurisprudencia, Madrid, ed. Taurus, 1964 (1963), tít. or.: Topik und Jurisprudenz, Munic, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlugen, pàg. 7-157.[*]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • La dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, ..., 1987.[Fus18]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • «La Itàlia medieval en les narracions eiximenianes», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 21-30.[*]

 • Viera, David J.

  • «¿Influyó el Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (1340-1409) en el De Institutione Feminae Christianae de Juan Luis Vives?», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, liv, 1978, pàg. 145-155.[Fus18]

 • Vilà i Comajoan, Carme

  • Sintaxi bàsica del català, Barcelona, ed. Barcanova, 1990, pàg. 7-156.[*]

 • Vila i Comaposada, Marc-Aureli

  • Aportació a la terminologia geogràfica catalana, Barcelona, ed. IEC, 1998, pàg. 5-236.[*]

 • Vila, M. Neus i altres

  • Así son los diccionarios, Lleida, ed. Universitat de Lleida, 1999, pàg. 7-242.[*]

 • Vila Moreno, Alfonso

  • La lengua valenciana en la administración parroquial (siglos XVII a XIX), València, ed. Del Cenia al Segura, 1983, pàg. 7-286.[*]

 • Viladot i Presas, M. Àngels

  • «L’adquisició d’una segona llengua» dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 81-103.[*PL]

 • Villalón, Cristóbal de

  • El scholástico, Barcelona, ed. Crítica, 199 (s. XVI), pàg. VII-LV/1-488.[*]


 • Villaplana Ferrer, Jesús

  • Biologia i mites dels ocells, Simat de la Valldigna, ed. Edicions La Xara, 2003, pàg. 5-144.[*]

 • Villarrúbia, Joaquim

  • Els nostres insectes. Converses de divulgació entomològica, Barcelona, ed. Barcino, 1989, pàg. 5-324.[*]

 • Vinyoles, Joan J. i Ramon Piqué

  • Diccionari eròtic i sexual, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989, 464 pàg.[el289]

 • Voltaire, François Marie Arouet

  • Diccionario filosófico, Madrid, ed. Temas de Hoy, 1995.[*]