divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra B


 • Bañeres, J.

  • «Aproximació a la història social de la codificació de l'eslové», Revista de Llengua i Dret, 12, juliol de 1989, Barcelona, ed. Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, pàg. 187-199.[*]

 • Bach, E. i Robert T. Harms

  • Universals in linguistic theory, Nova York, ed. Holt, Rinehart and Winston, 1968.[Dual]

 • Badia i Capedvila, Ignasi

  • Diccionari de les llengües d'Europa, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2002, pàg. 7-286.[*]

 • Badia i Cardús, T.

  • Aspectes del sintagma nominal en català des de la perspectiva de la traducció automàtica, Barcelona, ed. PAM, 1994, pàg. 5-319.[*]

 • Badia i Margarit, Antoni Maria

  • «L'Alt Urgell i el català occidental naixent», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 349-378.

 • Badia i Margarit, Antoni Maria

  • «L'establiment del llenguatge administratiu català: de la teoria a la realitat», Revista de Llengua i Dret, 1, ed. Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, pàg. 17-25.[*]

 • Badia i Margarit, Antoni Maria

  • «L'estat present de les investigacions sobre la llengua catalana», ..., ..., pàg. 11-39.[*H5é]

 • Badia i Margarit, Antoni Maria

  • Gramàtica de la lengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica i diastràtica, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, col. Biblioteca universitària, 1994, pàg. 9-879. [*]

 • Badia i Margarit, Antoni Maria

  • Gramàtica històrica catalana, Barcelona, ed. Noguer, 1951. (traducció al català: València, ed. Tres i Quatre, 1981). [Dual]

 • Badia i Margarit, Antoni Maria

  • La formació de la llengua catalana, Barcelona, ed. PAM, col. Club de butxaca, 1987 (1981), pàg. 5-207.[*5é]

 • Badia, A.

  • «Per una interpretació no apriorística de "Nabí"», ..., ..., pàg. 41-43.[*]

 • Badia, Jordi, Núria Brugarolas, Rafel Torné i Xavier Fargas

  • El llibre de la llengua catalana, Barcelona, ed. Castellnou, 1997, pàg. 7-933.[*]

 • Badia, Jordi, David Casellas i Lluís Marquet

  • Resolguem dubtes, València, ed. 3 i 4, 1998, pàg. 5-242.[*]

 • Badia, Lola

  • «‘Siats de natura d'anguila en quant farets’; la literatura segons Bernat Metge», El Crotalón. Anuario de Filología Española, 1, 1984, pàg. 27-65.[*]

 • Badia, Lola

  • «"E visch de ço que persones no tasten". De l'"ebrietat" amorosa en els poemes de "Llir entre cards"», dins alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Universitat d'Alacant, 1987, pàg. 11-24.[*]

 • Badia, Lola

  • «Introducció» a yates, F., Assaigs sobre Ramon Llull, Barcelona, ed. Empùries,1985.[*]

 • Badia, Lola

  • «Lectura del poema XIII d'Ausiàs March», publicat amb el títol "De verms", L'Espill, núm. 9 (primavera 1981), pàg. 136-147.[*4t]

 • Badia, Lola

  • «L'humanisme català: formació i crisi d'un concepte historiogràfic», dins actes del Vé CILLC (Andorra 79), Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 41-71.[*4t]

 • Badia, Lola

  • «Pròleg» a Rubió i Balaguer, Ramon Llull i el lul·lisme, Barcelona, ed. PAM, 1985.[*4t]

 • Badia, Lola

  • «Ramon Llull i la literatura», v. DA, «Dossier Ramon Llull».[*]

 • Badia, Lola

  • Poesia catalana s. XIV: edició del cançoneret de Ripoll, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1983.

 • Ballantine, Richard i Richard Grant

  • Manual de reparación de bicicletas, Barcelona, ed. Acanto, 1996 (1994), pàg. 5-96.[*]

 • Ballesta i Roig, J.-M.

  • Diccionari de gramàtica generativo-transformacional, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 1989, pàg. 5-160.[*]

 • Ballester Julbe, Constantino

  • La Germanía de Játiva (crónicas del siglo XVI), Valladolid, ed. MAXTOR, (facsímil, 2005), s/d, pàg. 1-109.[*]

 • Ballesteros i Figueras, E.

  • Vocabulari de submarinisme, Barcelona, ed. generalitat de Catalunya, 1989, pàg. 3-36.[*]

 • Baldaquí Escandell, Josep M.

  • El model de llengua i la seguretat lingüística dels jóvens valencians, València, ed. IIFV-PAM, 2006, pàg. 7-204.[*]

 • Balsalobre, Pep i Joan Gratacòs (a cura de)

  • La llengua catalana al segle XVIII, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1995, pàg. 7-589.[*]

 • Baralt, Rafael María

  • Diccionario de galicismos (Voces, locuciones y frases), Madrid, ed. Visor, 1995 (?), pàg. V-XXI/1-627.[*]

 • Baras, Montserrat i Juan Botella

  • El sistema electoral, Madrid, ed. Tecnos, pàg. 7-203.[*]

 • Barberà, Claudi

  • Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya, Barcelona, ed. Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), 1998, pàg. 5-117.[*]

 • Barceló Torres, Carmen

  • Minorías islámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto, València, ed. Universitat de València, 1984.

 • Barceló Torres, Carmen

  • Un tratado catalán medieval de derecho islámico: el Llibre de la Çuna e Xara dels moros, Còrdova, 1989, pàg. IX-XXIV/1-99.[*Fotoc.]

 • Bargalló, Josep, Lluís Figuerola, Montserrat Palau i Josep M. Pallàs

  • Comentari de textos literaris (teoria, propostes i terminologia), Barcelona, ed. Columna, 1989, pàg. 7-184.[*]

 • Barker, R. E. i R. Escarpit

  • El deseo de leer, Barcelona, ed. Península, 1974. [Mollà2]

 • Barthes, Roland

  • «Diderot, Brecht, Eisenstein», dins Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, ed. Paidós, 1986 (1973), pàg. 93-101.[*Crítica3]

 • Bartolomé, Manuel i María Vidal Campos

  • Del Libro y su mundo. Diccionario de citas, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2006, pàg. 7-386.[*]

 • Basil, Carme i Robert Ruiz

  • Sistemes de comunicació no vocal per a nens amb disminucions físiques, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1988, pàg. 3-111.[*]

 • Bassols, Margarida

  • El llenguatge dels polítics, Vic, ed. Eumo, 2007, pàg. 5-219.[*]

 • Bassols de Climent, M.

  • Fonética latina, Madrid, ed. CSIC, 1976 (1962).[Dual]

 • Bassols, Margarida i Albert Rico, Anna M. Torrent (eds.)

  • La llengua de TV3, Barcelona, ed. Empúries, 1997, pàg. 7-153.[*]

 • Bastardas i Boada, Albert i Josep Soler (eds.)

  • Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 7-235.[*PL]

 • Bastardas i Boada, Albert

  • «El canvi dels comportaments lingüístics de dependència no-oficial: problemàtica i lñinies d’actuació», Llengua i Dret, 10, desembre 1987, pàg. 117-124.[*PL]

 • Bastardas i Boada, Albert

  • «Indicacions i suggeriments per a l’elaboració de plans generals i específics d’extensió de l’ús del català», Llengua i Dret, 7, juny 1986, pàg. 179-184.[*PL]

 • Bastardas i Boada, Albert

  • «La normalització lingüística: l’extensió de l’ús», dins Bastardas, A. i Soler, J., Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúties, 1988, pàg. 187-210.[*PL]

 • Bastardas i Boada, Albert

  • «La planificació lingüística en els casos flamenc, basc i català: una nota comparativa», Llengua i Dret, 9, juny 1987, pàg. 141-146.[*]

 • Bastardas i Boada, Albert

  • «Llengua catalana i futur: notes des d’una perspectiva eco-sistèmica», Llengua i Dret, 19, juliol 1993, pàg. 81-93.[*PL]

 • Bastardas i Boada, Albert

  • Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística, Barcelona, ed. Proa, Biblioteca Universitària, pàg. 11-239.[*]

 • Bastardas i Boada, Albert

  • Fer el futur. Sociolingüística, planificació i normalització del català, Barcelona, ed. Empúties, 1991, pàg. 7-109.[*PL]

 • Bastardas i Parera, Joan

  • Diàlegs sobre la meravellosa història dels nostres mots, Barcelona, ed. Edicions 62, 1996, pàg. 5-181.[*]

 • Bastardas i Parera, Joan

  • «El català pre-literari», dins Actes del IVé CILLC, Basilea, 1976, Barcelona, ed. PAM, 1977, pàg. 37-64.[*H4t]

 • Bastardas i Parera, Joan

  • «Sis nòtules per a Joan Veny», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 225-234.[*]

 • Bataller Català, Alexandre i Carme Narbon Clavero

  • Les paraules de la seda. Llengua i cultura serícola valenciana, Gandia, ed. CEIC Alfons el Vell, 2005, pàg. 5-276.[*]

 • Batllori, M.

  • Humanismo y renacimiento. estudios hispánico-europeos, Barcelona, ..., 1987.[Fus18]

 • Batllori, Miquel

  • De València a Roma. Cartes triades dels Borja. Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1998, pàg. 5-218.[*]

 • Baumgartner, Emmanuèle i Philippe Ménard

  • Dictionnaire étymologique et historique de la langue française, París, ed. Librairie Générale Française, 1996, pàg. i-xvi/5-848.[*]

 • Bealey, Frank

  • Diccionario de ciencia política, Madrid, Istmo, 2003 (1999), pàg. 5-503.[*]

 • Bech i Camps, M. M.

  • «La vocal neutra final al parlar de Roses. Precisions sobre el vocalisme empordanés», dins actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 657-668.

 • Bech, S. i Josep Borrell

  • Com es comenta un text literari, Barcelona, ed. Barcanova, 1988, pàg. 7-204.[*]

 • Beckerman, Gerald

  • Vocabulario básico del marxismo, Barcelona, ed. Crítica, 1983 (1983), pàg. 7-279.[*]

 • Belenguer Cebrià, Ernest

  • València en la crisi del segle XV, Barcelona, ..., 1976. [Fus18]

 • Bello, Vicent

  • La pesta blava, València, ed. 3 i 4, col. «La unitat», 1988, pàg. 13-331.[*]

 • Beltran i Català, Adolf

  • Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX, València, ed. Tàndem, 2002, pàg. 7-294.[*]

 • Beltran i Català, Adolf

  • La València lletja, Barcelona, ed. Àmbit Serveis Editorials, 2005, pàg.5-195.[*]

 • Benejam, Juan

  • Vocabulario menorquín-castellano, Ciutadella, ed. Edicions Nura, 2000 (1885), pàg. VII-XL/1-172.[*]

 • Gilles Bentz

  • Les oiseaux du bord de mer, Rennes, ed. Ouest-France, 2001, pàg. 1-32.[*]

 • Berenguer Amenós, Jaime

  • Gramática griega, Barcelona, ed. Bosch, 2002, pàg. 5-276.[*]

 • Berger, P.

  • «Contributions à l'étude du déclin du valencien comme langue littéraire au seizième siècle», dins Mélanges de la Casa de Velázquez, XII, 1976.[Fus18]

 • Berger, P.

  • «Juan López, un libraire valencien et sa clientele à l'aubre de la Contre-reforme», De l'alphabétisation aux circuits du livre en Espagne. XVIe-XIXe, París, ..., 1987.[Fus18]

 • Berguedà*

  • «Guillem de Berguedà: Vida i sirventesos», amb versió castellana, pàg. 29.29/67-121.

 • Bermúdez i Roses, Josep Antoni

  • Foucault: un il·lustrat radical?, València, ed. Universitat de València, 2003, pàg. 7-298.[*]

 • Bernárdez, E.

  • Introducción a la lingüística del texto, Madrid, ed. Gredos, 1982.

 • Bernardo Urquijo, I.

  • Galíndez: la tumba abierta. Los vascos y los Estados Unidos, Vitoria-Gasteiz, Eusko Jauralitza, 1993, pàg. 5-548.[*]

 • Bernat i Juanós, Carles, Robert Martí i Ferrar i Santiago Saplanas i De Martí

  • Lèxic de maquinària agrícola. Català/castellà/anglès/francès. Basat en la norma ISO 3339/0, ed. Generalitat de Catalunya, 1994, 122 pàgines.[*]

 • Bernet, Charles i Pierre Rézeau

  • On va le dire comme ça. Dictionnaire des expressions quotidiennes, París, ed. Balland, 2008, pàg. 5-767.[*]

 • Berrio, Albert

  • Contra el liberalisme i el cofoisme lingüístics. (Els discursos públics sobre la llengua a Catalunya en el període 1996-25002), València, ed. Eliseu Climent, editor, 2004, pàg. 7-184.[*]

 • Bertranpetit, Jaume i Cristina Junyent

  • Viatge als orígens, Alzira, ed. Bromera, 1998, pàg. 5-197.[*]

 • Beser, Sergi

  • «Pròleg» a Oller, N., La bogeria, Barcelona, Laia, 1984.[*]

 • Besora, J., Fàtima Lladó, Montserrat Palau, Carme Plaza i Matias Vives

  • Diccionari d'escalada esportiva, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 3-71.[*]

 • Michael Billig

  • Nacionalisme banal, València, ed. Afers, 2006 (1995), pàg. 7-307.[*]

 • Blanco Valdés, Roberto L.

  • La Constitución de 1978, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2003, pàg. 7-347.[*]

 • Blasco Ferrer, E.

  • «Les desinències de la primera persona del present d'indicatiu en català i en occità. Estudi diacrònic de morfosintaxi gal·loromànica», dins Miscel·lània A. M. Badia i Margarit, II, 1985, pàg. 37-39.[*H4t]

 • Blasco, Rafael

  • «Alternatives de la premsa valenciana durant el segle XIX (1800-1814)», dins alemany, R., estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Universitat d'Alacant, 1987, pàg. 111-138.[*]

 • Blasco, Ricard

  • La insolent sàtira antiga, Xàtiva, Quarts Premis Literaris, 1984, pàg. 15-220.[*]

 • Blasco, Ricard

  • La novel·la romàntica al País Valencià, Barcelona, ed. Curial, 1993, pàg. 5-153.[*]

 • Bloch, Ernst

  • Derecho natural y dignidad humana, Madrid, ed. Aguilar, 1980 (1961), pàg. 3-331(tít. or.: Naturrecht und Menscliche Würde, Franfurt, Suhrkamp Verlag).[*]

 • Bloom, Harold

  • El cànon occidental, Barcelona, ed. Columna, 1995 (1994), pàg. 5-622.[*]

 • Bloomfield, L.

  • Aspectos lingüísticos de la ciencia, Madrid, ed. Taller de ediciones Josefina Betancor, 1973 (1939), pàg. 7-130 (tít. or.: Linguistic Aspects of Science, Chicago, University of Chicago).

 • Bofarull, Antoni de i Adolf Blanch i Cortada

  • Gramática de la lengua catalana, Barcelona, Espasa Hermanos, Editores, 1867, pàg. 5-110.[*]

 • Bofill i Ferro, J.

  • Poetes catalans moderns, Barcelona, ed. Columna, 1986 (1965), pàg. 7-241.[*]

 • Bohigas, P.

  • Lírica trobadoresca del segle XV, Barcelona, ed. PAM, 1988.

 • Boix, Teresa i Mario Viché

  • Animación y gestión cultural, València, ed. Federación Valenciana de Animación y Cultura Popular, 1990, pàg. 9-212.[PL]

 • Boix, Vicent

  • Valencia histórica y topográfica, València, ed. París-Valencia, 1979 (1862), 2 v., pàg. V-XXVI/1-373/5-295.[*]

 • Boixareu i Vilaplana, M.

  • «Carner llegit per Carles Riba», ..., ..., pàg. 81-82. [*L5é]

 • Bolòs i Masclans, Jordi

  • Diccionari de la Catalunya medieval, Barcelona, ed. Edicions 62, 2000, pàg. 5-270.[*]

 • Bonada, L.

  • «El quadern gris» de Josep Pla, Barcelona, Empúries (1985-1986), pàg. 7-62.[*]

 • Bonet, Sebastià i Joan Solà

  • Sintaxi generativa catalana, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1988 (1986), pàg. 7-437.[*]

 • Bonet, Sebastià

  • Les gramàtiques normatives valencianes i balears del segle XX, Saragossa, ed. Universitat de València, 2000, pàg. 7-155.[*]

 • Bonilla i Sanmartín, A.

  • Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, Madrid, ..., 1903.[Fus18]

 • Bonner, A. i Lola Badia

  • Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària, Barcelona, ed. Empúries, col. Les Naus d'Empúries, Pal Major, 2, 1988, 7-188.[*]

 • Bonner, A.

  • «Les arts de Llull com a paradigmes científics», v. DA, «Dossier Ramon Llull».[*]

 • Bonner, A.

  • Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316), Palma de Mallorca, de. Moll, 1989 (1985), 2 vol., pàg. 3-606/9-623.[*]

 • Bonnin, P.

  • Así hablan los nazis, Barcelona, ed. Dopesa, 1973, pàg. 7-151.[*]

 • Borafull i Terrades, Manuel

  • Origen dels noms de Catalunya, Barcelona, ed. Editorial Millà, 1991, pàg. 3-283.[*]

 • Borau, Cristina i Marcel·la Nier, Artur Quintana

  • «Un testament occità, suposadament català, de l'any 1247 procedent de Lizarra al País Basc», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 5-19.[*]

 • Borja i Sanz, Joan

  • Els aforismes de Joan Fuster. Viatge cap a un univers literari, Alacant, ed. Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, pàg. 5-239.[*]

  • Llegendes del Sud, Picanya, ed. Edicions del Bullent, 2005, pàg. 7-227.[*]

 • Borràs Pellicer, J. E.

  • La «Rondalla de Rondalles» de Lluís Galiana. Estudi lingüístic i edició, València, ed. Ajuntament d'Ontinyent, 1986, pàg. 5-226.[*]

 • Borzeiz, Jean-Marie

  • Les carnets d'un francophone, Saint-Pourcin-sur-Sioule, ed. Bleu Autour, 2006, pàg. 7-117.[*]

 • Bosque Muñoz, Ignacio i Violeta Demonte Barreto
  • Gramática descriptiva de la lengua española, ed. Espasa, 1999, 3 v. [*]

 • Bou Clemente, M. O.
  • Els malnoms de l'Alcúdia, l'Alcúdia, ed. Ajuntament de l'Alcúdia, 1986, pàg. 7-89.[*]

 • Bou, E.
  • «Ironia i lirisme en la prosa de Josep Carner», ..., ..., ..., pàg. 63-...
 • Boulding, Kenneth E.
  • The meaning of the 20th century, Nova York, ed. Harper and Row, 1965, pàg. 1-208.[*]
 • Bouton, C.
  • La lingüística aplicada, Mèxic, ed. Fondo de Cultura Económica, 1982.

 • Bouvier, A. i M. George
  • Diccionari Akal de Matemáticas, Madrid, ed. Akal, 2005 (1979), pàg. V-XII/1-896.[*]

 • Bozzo i Duran, M.
  • Vocabulari de joieria, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990, pàg. 3-58.[*]

 • Bramon, D.

  • Contra moros i jueus, València, ed. 3 i 4, col. La unitat, 1981, Premi Octubre d'Assaig «Joan Fuster», pàg. 5-211.[*]

 • Bramon, Dolors

  • De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Barcelona, ed. Eumo, 2000, pàg. 5-427.[*]

 • Branchadell, A.

  • «Normalització lingüística: El concepte», Límits, 3, Barcelona, ed. Empúries, 1987, pàg. 21-43.[*PL]

 • Brazil, D, M. Couthard i C. Johns

  • Discourse, Intonation and Language Teaching, Londres, ed. Longman, 1980.[Pay]

 • Breton, R. J. L.

  • Geografía de las lenguas, Barcelona, Oikos-tau, 1979, pàg. 5-163.[*]

 • Broch, Àlex

  • Literatura catalana dels anys vuitanta, Barcelona, ed. Edicions 62, 1991, pàg. 5-239.[*]

 • Broudic, Fañch

  • Histoire de la langue bretonne, Rennes, ed. Éditions Ouest-France, 1999, pàg. 2-64.[*]

 • Bruguera, J.

  • Història del lèxic català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, col. Biblioteca Universitària, 1986 (1985), pàg. 9-147.[*]

 • Bruguera, Jordi

  • Diccionari de dubtes i dificultats del català, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2000, pàg. 7-279.[*]

 • Bruguera, Jordi
  • El vocabulari del Llibre dels fets del rei En Jaume, Barcelona, ed. IIFV/Abadia de Montserrat, 7-226.[*]

 • Brummer, R.
  • «La importància de la novel·la Blanquerna de R. Llull a les literatures europees de l'E. M.», Ronda, 19, 1987.[*Apunts4t]

 • Bryson, Bill,
  • En casa, trad. d'Isabel Murillo Fort, Barcelona, ed. RBA Libros, 2014, pàg. 7-670.[*]
   
 • Buarque de Holanda, Sérgio
  • Para uma nova história. Textos de Sérgio Buarque de Holanda, São Paulo, ed. Editora Fundação, 2004, pàg. 11-174.[*]

 • Buitrago Jiménez, Alberto
  • Diccionario de dichos y frases hechas, Madrid, ed. Espasa Calpe, 2005 (2003), pàg. 9-1038.[*]

 • Bult, Brian i David Hobbs
  • Léxico de matemáticas, Madrid, ed. Ediciones Akal, 2001 (1998), pàg. 5-184.[*]

 • Bunge, Mario
  • Evaluando filosofías, Barcelona, ed. Editorial Gedisa, 2015, pàg. 7-261.[*]
 • Buren, Stephen
  • La lengua de tu madre, Barcelona, ed. Planeta, 1997, pàg. 5-244.[*]

 • Burns, R. I.

  • Colonialisme medieval, València, ed. 3 i 4, 1987 (1975-1987), pàg. 11-482.[*]

 • Burns, R. I.

  • Diplomatarium I, València, ed. 3 i 4, 1988 (1985-1988), pàg. 9-365.[*]

 • Burns, R. I.

  • Jaume i i els valencians del segle XIII, València, 3 i 4, 1981, pàg. 3-348.[*]

 • Bussini, F.

  • «De l'àpat jueu a l'àpat del Senyor», Documents d'Església, 328 (1981). [brac]

 • Bynon, T.

  • Historical Linguistics, ..., ed.Cambridge University Press, 1979.[Dual]

 • Bynon, T.

  • Lingüística histórica, Madrid, ed. Gredos, 1976 (?).