divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra S


 • Sabater, Ernest

  • Diccionari ideològic, Barcelona, ed. Barcanova, 1990, pàg. -301.[*]

 • Saborit Vilar, Josep

  • El valencià de les Alqueries, Castelló de la Plana, ed. Diputació de Castelló, 1998, pàg. 7-87.[*]

 • Saborit Vilar, Josep

  • Millorem la pronúncia, València, ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2009, pàg. 3-272.[*]

 • Sager, Juan C.

  • Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid, ed. Pirámide, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993 (1990Sa), pàg. 7-442.[*]

 • Sala Rose, Rosa

  • Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, Barcelona, ed. Acantilado - Quaderns Crema, 5-509.[*]

 • Salom, Julia i altres

  • Comarques centrals valencianes i polítiques d’actuació territorial, València, ed. CEIC Alfons el Vell, 1993, pàg. 7-254.[*]

 • Saltareli, Mario i Dieter Wanner (ed.)

  • Diachronic Studies in Romance Linguuistics, The Hague, ed. Mouton, 1975.[Dual]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel (coord.)

  • Teletextos, València, ed. Universitat de València, pàg. 7-164.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel i Adolf Piquer

  • Vint anys de novel·la catalana al País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1992, pàg. 7-327.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • Els arxius del discurs, València, ed. IIFV-PAM, 2001, pàg. 7-261.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «Els registres orals» dins Ferrando, A. (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 205-222.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «Revisió crítica de Teodor Llorente» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 99-110.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «L’estructura col·loquial del poema : un estudi de l’Hotel París, Lletres de canvi, ..., pàg. 45-54.[*L5é]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • El gest poètic. Cap a una teoria del poema, València, ed. IFV, Bullent, 1984, pàg. 7-272.[*Cr5é]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • La frontera literària. Dotze discursos sobre el discurs, Barcelona, ed. PPU, 1988.

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • Teletextos II (Lectures de sociologia de la comunicació), València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 7-213.[*]

 • Salvador, Carles

  • Parleu bé, València, ed. Sicània, ..., pàg. 11-101.[*]

 • Sánchez Carrión, José M. (Txèpetx)

  • El espacio lingüístico, Burlada, ..., 1981.[fets i fic]

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina

  • Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València, Barcelona, ed. Rafael Dalmau, 1967, pàg. 7-55.[*]

 • Sanchis Carbonell, Josep
  • El gran llibre dels malnoms, Ontinyent, ed. Associació de Veïns El Llombo, 2011, pàg. 5-313.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «Extensión y vitalidad del dialecto valenciano “apitxat”», RFE, XXIII, pàg. 45-62.[Dual]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «La lengua de Ausiàs March», Revista Valenciana de Filologia, número 6, València, ed. ..., 1959-62, pàg. 85-95.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «Pròleg» a Sermons de Quaresma, València, ed. Albatros, 1973, pàg. 7-39.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, ed. Salvat, 1980.[*H5é fotoc]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII, València. ed. Universitat de València, 2001 (1963), pàg. 7-106.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • La ciutat de València. Síntesi d’història i de geografia urbana, València, Generalitat Valenciana, 1997, pàg. 3-602.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • La llengua dels valencians, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1983, pàg. 9-211.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Lletres de resistència (1939-1981), [edició, selecció i notes de Santi Cortés], Catarroja-Barcelona, ed. Editorial Afers, 2005, pàg. 7-423.[*]

 • Sanchis Martínez, Vicent

  • Els últims moriscos de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, ed. Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 2008, pàg. 9-67.[*]

 • Sanchis Martínez, Vicent

  • Introducció a la història de Rafelguaraf, el Tossalet i Berfull, Rafelguaraf, ed. Ajuntament de Rafelguaraf, 1995, pàg. 3-584.[*]

 • Sanchis i Sivera, Josep (ed.)

  • Dietari del capellà d’Anfós el Magnànim, València, ed. ..., 1932.[Fus18]

 • Sancho Cremades, Pelegrí

  • Introducció a la fraseologia. Aplicació al valencià col·loquial, València, ed. Denes, 1999, pàg. 7-178.[*]

 • Sanmartín Sáez, Julián

  • Diccionario de argot, Madrid, ed. Espasa Calpe, 1998, pàg. VII-XXIV/1-877.[*]

 • Sansone, Giuseppe

  • «Ramon Llull, narratore», Revista de Filología Española, XLIII, gener-juny 1960, pàg. 81-86.[classe]

 • Sanxis i Forriols, Josep Lluís

  • Fraseologia popular inspirada en el món agrícola i religiós, València, ed. Edicions Brosquil, 2002, pàg. 7-106.[*]

 • Sanz, Benito i Miquel Nadal

  • Tradició i modernitat en el valencianisme (1939-1983), València. ed. 3 i 4, 1996, pàg. 7-286.[*]

 • Sañé, Jaume

  • 100 arbres fàcilment identificables, Tarragona, ed. Cossetània Edicions, 2003, pàg. 3-71.[*]

 • Sapir, Eduard

  • El llenguatge, Barcelona, ed. Empúries, 1985 (tít. or. : Language. An Introduction to the Study of Speech).[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • El valencià de Bernat i Baldoví. Del passat al futur. Ideologia i tast lèxic, Alzira, ed. Bromera, 2009, pàg. 5-340.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • El valencià del futur, Benicarló, ed. Alambor, 2000, pàg. 7-172.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Els predicatius i les categories sintàctiques, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1994, pàg. 7-243.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments, Gandia, ed. CEIC Alfons el Vell, 2003.[*]

 • Saragossà i Alba, Abelard

  • Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments, València, ed. Tabarca, 2005, pàg. 5-343.

 • Saragossà Alba, Abelard

  • «La pronúncia dels numerals 17, 18 i 19 al llarg de la història», Actes..., Barcelona, ed. PAM, 2001.[*Fotoc.]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Passat, present i futur de les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932), València, ed. Saó, 1998, pàg. 7-188.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Problemes bàsics de la teoria sintàctica generativa (1957-1986), València, ed. IIFV-PAM, 1992, pàg. 5-304.[*]

 • Sargatal, Alfred

  • Iniciació al conte literari. Una antologia, Barcelona, ed. Glauco, 1987, pàg. 11-258.[*]

 • Schaeffer, Pierre

  • «Representación y comunicación», Barcelona, ed. Gustavo Gili, 1978, pàg. 173-195.[*Cr3r]

 • Schmid, Beatrice

  • Les «traduccions valencianes» del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). Estudi lingüístic, Barcelona, ed. ..., 1988.[Fus18]

 • Schmidt, S. J.

  • Teoría del texto, Madrid, ed. Cátedra, 1977.[Classe]

 • Schmitt, Carl

  • Teoria del partisà, Barcelona, ed. L'Esfera dels Llibres, 2004 (1963), pàg. 5-131.[*]

 • Schumpeter, Joseph A.

  • Capitalisme, socialisme i democràcia, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989 (1952/1964), 2 v., pàg. 5-332/7-248.[*]

 • Searle, John

  • Actos de habla, Barcelona, ed. Planeta-De Agostini, 1994 (1969) (tít. or.: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language), pàg. 5-351.[*]

 • Sebastià i Salat, Montserrat

  • thesaurus d’història social de la dona, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya (1988), pàg. 5-269.[*]

 • Sebastià, Jordi

  • «El centre s’organitza», València, El Temps, 409, 20 d’abril 1992, pàg. 16-18.[*PL]

 • Seco Reymundo, Manuel

  • Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1995, pàg. VII-XXII/1-545.[*]

 • Segarra Neira, Mila

  • Història de l’ortografia catalana, Barcelona, ed. Empúries, Les Naus d’Empúries, 1985, pàg. 7-463.[*]

 • Segre, Cesare

  • Pricipios de análisis del texto literario, Barcelona, ed. Crítica, 1985.[*Cr5é]


 • Segura i Llopes, Carles

  • Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó, València, ed. IIFV-PAM, 2003, pàg. 7-306.[*]


 • Sempere Reig, Eugeni

  • Les nostres paraules, València, ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008, pàg. 3-257.[*]


 • Sempere Reig, Eugeni

  • Valencià en perill d'extinció, València, ed. Eugeni S. Reig, 2005, pàg. 7-861.[*]


 • Serena i Barrobés, Pura

  • Manual d’estil, Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1995, pàg. 3-169.[*]

 • Serra, Màrius
  • Primer llibre dels mots encreuats de La Vanguardia, Barcelona, ed. Columna, 1991, pàg. 1-125.[*]

 • Serradilla Castaño, Ana M.ª

  • Diccionario sintáctico del español medieval, Madrid, ed. Gredos, 1996, pàg. 7-199.[*]

 • Serrano Morales, J. E.

  • Diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868, València, ed. ..., 1818-1899.[Fus18]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Comunicació, societat i llenguatge. El desenvolupament de la lingüística, Barcelona, ed. Empúries, Biblioteca Universal, 1993, pàg. 7-285.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Lingüística i qüestió nacional, València, ed. Eliseu Climent, 1979, pàg. 5-173.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Literatura i teoria del coneixement, Barcelona, Laia, Les Eines-assaig, 1981 (1978), pàg. 7-141.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Signes, llengua i cultura, Barcelona, ed. Edicions 62, «Llibres a l’abast», 1985 (1980), pàg. 5-174.[*]

 • Setton, Kenneth M.

  • Los catalanes en Grecia, Barcelona, ed. Orbis, 1985 (1975), pàg. 5-255.[*]

 • Shane, Sanford

  • «Natural Rules in Phonology» dins Stockwell & Macaulay (ed.), pàg. 199-229.[Dual]

 • Shane, Sanford

  • Generative Phonology, Englewood Cliff, N. J., ed. Prentice-Hall. Trad. catellana: Introducción a la fonología generativa, Barcelona, ed. Labor, 1979.[Dual]

 • Sharpe, Leslie i Irene Gunther

  • Manual de edición literaria y no literaria, Mèxic, ed. Fondo de Cultura Económica, 2005 (1994), pàg. VII-XXII/1-185.[*]

 • Shermerhorn, R. A.

  • El poder y la sociedad, Buenos Aires, ed. Paidós.[Ny64]

 • Short, Philip

  • Mao, Barcelona, ed. Crítica, 2003 (1999), pàg. 7-1.047. [*]

 • Simbor Roig, Vicent i Vicent Carbó

  • Literatura actual al País Valencià (1973-1992), Barcelona, ed. Institut Universitar de Filologia Valenciana - PAM, 1993, pàg. 7-223.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • «El primer romanticisme valencià i l’origen de la Renaixença» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 75-98.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Carles Salvador i Gimeno: una obra decisiva, València, ed. Diputació provincial de València, 1983, pàg. 11-285.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-1939), Barcelona, ed. PAM-IFV, Biblioteca Sanchis Guarner, 1988, pàg. 5-246.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Els orígens de la Renaixença Valenciana, València, ed. Universitat de València, 1980, pàg. 7-218.[*]

 • Simó i Redó, Francesc

  • El món mariner de Vinaròs: una recerca lingüística, Vinaròs, ed. Antinea, 1999, pàg. 5-100.[*]

 • Singh, Simon

  • L'enigma de Fermat, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 7-373.[*]

 • Sirera Turó, Josep Lluís

  • «Literatura i pràctiques dramàtiques al País Valencià contemporani: dos segles d’indefinicions» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 139-156.[*]

 • Sirera Turó, Josep Lluís

  • Història de la literatura valenciana, València, ed. Alfons el Magnànim, 1995, pàg. 7-607.[*]

 • Sisè, Pere

  • Raons d’dentitat del País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1977, pàg. 5-186.[*]

 • Slobin, D.

  • Introducción a la psicolingüística, Buenos Aires, ed. Paidós, 1974.[Classe]

 • Soberanas, Amadeu J.

  • «Exposició bibliográfica», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 669-674.

 • Sokal, Alan i Jean Bricmont

  • Imposturas intelectuales, Barcelona, ed. Paidós, 1998, pàg. 7-315.[*]

 • Solà Cortassa, Joan (dir.)

  • Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, ed. Ajuntament de Barcelona, 1995, pàg. 5-310.[*]

 • Solà Cortassa, Joan i Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez Saldanya

  • Gramàtica del català contemporani, Barcelona, ed. Empúries, 2002, 3 v.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • A l’entorn de la llengua, (fragment) pàg. 163-180.[*H5é]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Del català incorrecte al català correcte, Barcelona, ed. Edicions 62, 1985 (1977), pàg. ...[*H5é]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Estudis de sintaxi catalana/1, Barcelona, ed. Edicions 62, 1985 (1972), pàg. 7-176.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Estudis de sintaxi catalana/2, Barcelona, ed. Edicions 62, 1993 (1972), pàg. 5-181.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • L’obra de Pompeu Fabra, Barcelona, ed. Teide, 1987, pàg. 1-169.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • La llengua, una convenció dialèctica, Barcelona, ed. Columna, 1993, pàg. 7-172.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Lingüística i normativa, Barcelona, ed. Empúries, 1990, pàg. 7-141.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, ed. Empúries, 1994 (2a ed., corregida i augmentada), pàg. 7-365.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, ed. Empúries, 1994, pàg. 7-309.[*]

 • Solà Cortassa, Joan i Josep M. Pujol

  • Tractat de puntuació, Barcelona, ed. Columna, 1990 (1989), pàg. 3-147.[*]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • «Línies de treball de les xarxes de normalització lingüística per a 1995, Llengua i Ús, 2, 1995, pàg. 23-27.[*PL]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • Les paraules del futur, València, ed. 3 i 4, Contextos, 1995, pàg. 7-10/11-184.[*]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • Text i context. Lectures des de la sociolingüística, Barcelona, ed. La Magrana, 1991, pàg. 7-201.[*]

 • Solé i Durany, Joan Ramon

  • «El síl·labus processal i formularis», Llengua i Dret, 4, pàg. 211-223.[*]

 • Soler i Carbó, Josep

  • «La normalització lingüística: normes i varietats», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 211-230.[*PL]

 • Soler, Isabel i M. Roser Trilla

  • Les línies del text, Barcelona, ed. Empúries, 1989, pàg. 11-125.[*]

 • Soler, Vicent

  • «Les comarques de parla castellana: una qüestió oberta», dins Sisè, Pere, Raons dídentitat del País Valencià, pàg. 49-69.[*]

 • Soria i Rosaleny, Frederic

  • Les compareixences en comissió. El cas de les Corts Valencianes durant la IV legislatura (1995-1999), València, ed. Corts Valencianes, 2003, pàg. 3-2623.[*]

 • Sòria Parra, Enric
  • En el curs del temps. Un itinerari a través de vuit-cents anys de literatura catalana, Palma (Mallorca), ed. Editorial Moll, 2010, pàg. 7-556.[*]

 • Sòria Parra, Enric

  • L'espill de Janus. Notes sobre literatura catalana, Barcelona, ed. Proa, 2000, pàg. 7-277.[*]

 • Sòria Parra, Enric

  • La lentitud del mar. Dietari, 1989-1997, Barcelona, ed. Proa, 2005, pàg. 5-358.[*]

 • Stewart, Juan

  • La vida íntima de los griegos y los romanos, Madrid/València, ed. La Editorial Española-Americana/Prometeo, s/d, pàg. 5-191.[*]

 • Stiglitz, Joseph

  • Com podem fer funcionar la globalització, Barcelona, ed. Empúries, 2007 (2006), pàg. 7-445.[*]

 • Stirner, Max

  • L’unique et sa propriété, París, ed. éditions de la Revue Blanche, 1900, pàg. V-XXIX/1-471.[*]

 • Stockwell, Robert i Ronald K. S. Macaulay (ed.)

  • Linguistic Change and Generative Theory, ed. Indiana University Press, 1972.[Dual]

 • Straka, Georges

  • «La dislocation linguistique de la Romania et la formation des langues romanes à la lumière de la chronologie relative des changements phonétiques», Revue de Linguistique Romane, 20, pàg. 249-267.[Dual]

 • Strubell i Trueta, Miquel

  • «La immigració», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 46-77.[*PL]

 • Stübing, Gerardo i Juan Bautista Peris

  • Plantas medicinales de la Comunitat Valenciana, València, Generalitat Valenciana, 1998, pàg. 5-297+.[*]

 • Subirana, Jaume i Oriol Izquierdo i Llopis

  • «La paraula en el vent: paraula contra el vent. Una lectura del llibre de Carner», ..., pàg. 75-77.[*L5é]

 • Sugranyes de Franch, R.

  • «Raymond Lulle, docteur des missions, avec un choix de textes, traduits et annotés», suplement V de Nouvelle Revue de Science Missionnaire, ed. Schoeneck-Backenried, Suïssa, 1954.[HªRiquer]

 • Sullà, Enric

  • «La poesia catalana jove: una alternativa al realisme», Els Marges, 1, maig 1974, pàg. 118-125.[*L5é]

 • Sullà, Enric

  • Poètica de la narració, Barcelona, ed. Empúries, 1985, pàg. 7-190.[*]

 • Sunyol, Víctor

  • El buit i la novel·la. Cinquanta assajos de buidatge novel·lístic, Vic, ed. Eumo, 1994.[*]