divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra H


 • Hagège, Claude
  • No a la muerte de las lenguas, Barcelona, ed. Ediciones Paidós Ibérica, 2002 (2000), pàg. 7-332.[*]

 • Halle, Morris
  • «Phonology in generative grammar», Words, 18, ..., 1962, pàg. 54-72.[Dual]

 • Halliday, M. A. K. i R. Hasan
  • Cohesion in English, Londres, ed. Longman, 1976.[Classe]

 • Halperin Donghi, T.
  • Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia, València, ed. IAM, 1980.[H5é]

 • Hardingham, Samantha
  • England: a guide to recent architecture, Hong Kong, Ellipsis London Limited, 1996.[*]

 • Harris, Martin
  • Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura, Madrid, ed. Alianza, 1981.[BRAC]

 • Hauf i Valls, Albert-Guillem
  • «El lèxic d’Ausiàs March: primer assaig de valoració i llista provisional de mots i de freqüències», ..., ..., ...., pàg.131-137.[*Apunts 4t]

 • Hauf i Valls, Albert-Guillem
  • «L’espiritualitat catalana medieval i la “devotio moderna”», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 85-122.

 • Hauf i Valls, Albert-Guillem
  • «Text i context de l’obra de sor Isabel de Villena» dins Colón Domènech, Germà, Literatura valenciana del s. XV, València, ed. CVC, 1991, pàg. 91-124.[*]

 • Hauf i Valls, Albert-Guillem
  • D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval, Barcelona, ed. IFV-PAM, Biblioteca Sanchis Guarner, 1990, pàg. 5-420.[*]

 • Hazan, Eric
  • LQR. La propagande du quotidien, París, ed. Raisons d'Agir Éditions, 2006, pàg. 7-122.[*]

 • Heikal, Ahmed
  • Curso de árabe, Madrid, ed. Hiperión, 1985 (1977), pàg. 1-203.[*]

 • Hemon, Roparz i Ronan Huson
  • Dictionnaire breton/français, français/breton, Plougastell-Daoulaz, ed. An Here/Al Liam, 2002, pàg. 5-1367.[*]

 • Hermann-Röttgen, Marion
  • La familia Borja. Historia de una leyenda, València, ed. Alfons El Magnànim, 1994 (1992), pàg. 5-276 (tít. or.: Die Familie Borgia. Geslichte einer Legende; trad. de Heike van Lawick).

 • Hernández Martí, Gil-Manuel
  • Falles i franquisme a València, Catarroja, ed. Afers, 1996, pàg. 7-409.[*]

 • Hernández, Carlos
  • L’oració simple, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1989, pàg. 5-168.[*]

 • Herrera, Francisco
  • Diccionario de municipalismo, ed. Alfa Delta, 1997, pàg. 7-343.[*]

 • Herrero Llorente, Víctor-José
  • Diccionario de expresiones y frases latinas, Madrid, ed. Grados, 1995, pàg.7-531.[*]
 • Heyde, Ludwig
  • La situación del obrero alemán, trad. es. anònim, Berlín, ed. Junker und Dünnhaupt, 1940, pàg. 5-56.[*]
 • Hirsch, E. D. (jr.), Joseph F. Kett i James Trefil
  • The new dictionary of cultural literacy, Nova York, ed. Houghton Mifflin Company, 2002, pàg. V-XIX/1-647.[*]

 • Hinojosa Montalvo, José
  • Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia, València, ed. Generalitat Valenciana, 2002, 4 vol.[*]

 • Huguet, Àngel i Jordi Suïls
  • Llengües en contacte i actituds lingüístiques, ed. Horsori, 1998, pàg. 5-87.[*]

 • Huizinga, Johann
  • El otoño de la edad media, Madrid, ed. Alianza, 1996 (1930 en castellà; or. 1923), pàg. 7-468.[*]

 • Hume, David
  • Investigació sobre els principis de la moral, Barcelona, ed. Edicions 62, 1994 (1751), tít. or.: An Enquiry concerning the principles of morals, pàg. 9-256.[*]

 • Hurtado Albir, Amparo (ed.)
  • Estudis sobre la traducció, Castelló, ed. Universitat Jaume I, 1994, pàg. 5-165.[*]

 • Hurtado Soler, A.

  • Ortografía rimada de la lengua española, Madrid, Morno-Fernández, 1932, pàg. 5-239.[*]

 • Hyman, Larry M.
  • Phonology: Theory and Analysis, EUA, ed. Holt, Rinehart and Winston, 1975, trad. castellana: Fonología: teoría y análisis, Madrid, ed. Paranimfo, 1981.[Dual]